Home Zpravodajství Aktuálně Devadesátky s...

Devadesátky se podepsaly na nízké porodnosti nejenom na Plzeňsku

Podíl dětí a mladých lidí od narození do 29 let věku se v české populaci snižuje. Za posledních 15 let klesl ve všech krajích, v Plzeňském kraji dokonce velmi výrazně.  Z podrobnějšího zaměření na jednotlivé věkové kategorie mladé generace je zřejmě, že k výraznějšímu poklesu došlo zejména v případě 15−29letých, tzn. osob narozených mezi lety 1987−2001. Jejich podíl na celkové populaci Plzeňského kraje se za posledních 16 let snížil z 22,9 na 15,7 %.

Podle údajů Českého  statistického úřadu se na počátku sledovaného období  do tohoto věku dostávaly populačně silné ročníky 70. let, kdy došlo ke zvýšení porodnosti vlivem přijetí pronatalitních opatření. Postupně však tato věková kategorie přestala být dotována z mladší generace dětí, jejichž počet se snížil. Jednalo se o vliv špatné sociální i ekonomické situace před rokem 1989 a následné transformace české společnosti v 90. letech.

Na začátku tisíciletí bylo možné v Plzeňském kraji pozorovat postupné mírné navyšování počtu dětí v nejmladší věkové kategorii 0−4 let, jakožto důsledek reprodukčního chování silných ročníku žen ze 70. let, u kterých je již patrný rostoucí věk při narození dítěte. Tato kulminace vrcholí v roce 2011, kdy počet dětí do věku 4 let dosáhl maximální hodnoty 31 291 a od této doby klesá. Index stáří, udávající počet obyvatel ve věku 65 a více let na 100 osob mladších 15 let, vzrostl v rámci sledovaného časového období 2001 až 2016 z 92,9 až na současnou hodnotu 126,7.  Vyrovnané úrovně, tj. stobodové hranice, bylo  v Plzeňském kraji  dosaženo již v roce 2005.

Přesto, že obvykle oba protichůdné trendy podílející se na stárnutí populace a tedy zvyšování indexu stáří probíhají současně, je zřejmé, že v rámci Plzeňského kraje se výrazněji projevilo stárnutí ve vrcholu věkové pyramidy. Ve srovnání s republikovým průměrem (120,7) se Plzeňský kraj nachází výrazně nad touto hranicí. Mezi kraji se řadí na třetí místo s nejvyšším indexem stáří za kraje Královéhradecký a Zlínský. Podíl věkové kategorie 0−14 let v kraji od roku 2001 mírně klesal až do roku 2008, kdy dosáhl svého minima (13,8 %) a následně rostl na současnou hodnotu 15,2 %.