Home Zpravodajství Na cesty Libštejn R...

Libštejn – pohádková zřícenina nad Berounkou

Libštejn (Liebenstein) je zřícenina gotického hradu v katastru obce Liblín v okrese Rokycany. Zřícenina stojí na vrchu nad pravým břehem Berounky v nadmořské výšce 300 m n. m. Hrad je vzdálen asi 6,5 km severozápadně od Radnic a 10 km jihovýchodně od Kralovic. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR.

Hrad byl založen ve 14. století Oldřichem Tistou z Hedčan. Jeho syn Oldřich prodal libštejnské panství Albrechtovi z Kolovrat. Jeho syn Albrecht II. zemřel roku 1413 a zanechal dva syny, Hanuše a Bedřicha. Oba byli katolíci a stoupenci Zikmunda Lucemburského. Hrad byl za husitských válek obléhán husity po několik týdnů, hrozba vyhladovění obránce donutila přistoupit na dohodu o vojenském spolku s husity. Dohoda byla naplněna roku 1431 v bitvě u Domažlic, kde majitelé hradu stáli na husitské straně. V této době byl hrad proslulým vězením, kde byli vězněni poddaní, ale i zajatí žoldnéři. Roku 1432 Bedřich zemřel a panství zdědili jeho synové Jindřich a Beneš. Nakonec hrad Libštejn zůstal Benešovi.

foto: vylety-zabava.cz

foto: vylety-zabava.cz

Beneš byl bohatý a mocensky ovládal celý kraj. Měl dva syny Jana a Jindřicha. Janův syn Jaroslav zdědil roku 1495 hrad Libštejn, který vzápětí prodal strýci Albrechtovi. Ten byl skvělým hospodářem a rozšířil panství na 25 vesnic a polovinu městečka Kralovice. Za vlády krále Vladislava Jagellonského (1496–1503) byl hofmistrem a nejvyšším kancléřem. Postavil se proti jednotě bratrské a všem nábožensky radikálním živlům. Odpor pánů proti němu nabyl takových rozměrů, že v roce 1508 byly všechny jeho pravomoci přeneseny na Zdeňka Lva z Rožmitálu.

Po Albrechtově smrti(1510) získali panství jeho nevlastní synové Jan a Bernard. Po Bernardově smrti († 1517) držel hrad Jan († 1540), který začal panství rozprodávat. Jeho synové Jan Vojtěch a Jan Vilém byli posledními majiteli hradu. Od poloviny 16. století majitelé Libštejna na hradě nebydleli a hrad začal pustnout. Zkázu dovršila třicetiletá válka.

Předhradí na východní straně bylo čtverhranné a jeho zástavba se dochovala pouze v podobě terénních pozůstatků. V obou čelech hradního jádra stály čtverhranné věže. Součástí menší a hůře zachované věže byla arkýřová kaple. Směrem k jihu jádro pokračovalo dalšími obytnými budovami a bylo ukončeno oblou baštou. Během pozdněgotické přestavby byl postaven západní palác s velkou čtverhrannou baštou.

Při husitském obléhání se projevila nevýhoda pevnosti, která sice byla umístěna na obtížně dostupném vyvýšeném místě, ale mezi vyššími kopci. Obránci hradu tak byli cílem střelby z praků a předchůdců dnešních děl. Hradní opevnění proto bylo v druhé polovině 15. století na straně k Liblínu doplněno předsunutou baštou s bateriovou věží chráněnou valy a příkopem. V 16. století byla postavena další předsunutá bašta jižně od hradu.

Zachovala se zejména větší hranolovitá věž, čelní palác v jádře a spodní palác. Ostatní části hradu jsou dochovány jen torzovitě.

Hrad se nachází v přírodním parku Horní Berounka. Ke zřícenině u břehu Berounky vede červená turistická značka z Liblína a zelená značka ze Lhotky u Radnic. Nejbližší železniční stanicí jsou Radnice, konečná stanice na trati 176 Chrást u Plzně – Radnice (asi 8 km chůze). Od hradu se nabízí pěkný výhled na řeku Berounku.

Podle pověsti na Libštejně straší duch pána z nedalekého hradu Krašov, který zde zavraždil hradního pána i s manželkou. Střeží zde velký poklad.