Home Zpravodajství Z regionu Námitky sdělt...

Námitky sdělte včas, nejdéle však do sedmi dnů

Veřejné projednání návrhu územního plánu města Rokycany se uskuteční ve středu 13. září 2017 od 16:00 hodin v rokycanském sále restaurace Na Střelnici, ul. Míru 24. Město tak veřejné uplatnění námitek, připomínek či stanovisek, které bude možné dát do protokolu z veřejného projednání. Další připomínky či náměty je možné uplatnit nejpozději do sedmi dnů ode dne veřejného projednání.

„Do návrhu územního plánu je nyní možné nahlédnout, a to až po dobu 7 dnů od konání veřejného projednání, tj. do 20. září 2017 na městském úřadě na odboru rozvoje města. Stejnou možnost nabízejí i webových stránky města. Zveřejněny jsou samozřejmě i veškeré významné změny provedené po provedeném společném jednání a vyhodnocení přijatých připomínek občanů,“ uvedl Jan Šašek, místostarosta města pověřený zastupitelstvem funkcí určeného člena zastupitelstva ke spolupráci s pořizovatelem a zpracovatelem územního plánu.

 Územní plán je jedním ze základních rozvojových dokumentů města, který má vliv na všechny obyvatele města a všechny sféry jejich životů. Práce na rokycanském územním plánu začaly po výběru zpracovatele již v roce 2013. Nyní po třech letech připomínkování a vyhodnocování přijatých připomínek k návrhu nového územního plánu, který byl společně projednán s dotčenými orgány, sousedními obcemi a veřejností, byla konečně zpracována jeho varianta pro veřejné projednání.

„Probíhal tak sice zdlouhavý, ale precizní proces, při kterém jsme se detailně věnovali vzneseným připomínkám občanů a diskutovali s nimi o nich. Zabývali jsme se aktuálními potřebami města na změny územního plánu i nastavení nových regulativů funkčního a prostorového uspořádání města. Nyní upravený návrh územního plánu bude podroben veřejnému projednání,“ dodal místostarosta Šašek.