Home Zpravodajství Z regionu Pracovní nesc...

Pracovní neschopnost žen byla oproti mužům vyšší

V České republice připadlo v roce 2016 na 100 pojištěnců 35,73 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, což představuje o 7,07 nově hlášených případů nižší hodnotu, než byla mapována v Plzeňském kraji. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v České republice činilo 4,199 a v porovnání s Plzeňským krajem bylo nižší o 0,509 procentních bodů. Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti představovala v České republice 43,01 dne a oproti Plzeňskému kraji byla delší o 2,81 dne.

Pracovní neschopnost žen dosahovala oproti mužům vyšších hodnot, a to jak v České republice, tak v Plzeňském kraji. V roce 2016 činilo průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti žen v ČR 4,675 a bylo v porovnání s muži vyšší o 0,935 procentních bodů. V Plzeňském kraji byla dosažená hodnota průměrného procenta dočasné pracovní neschopnosti žen 5,435 a v porovnání s muži byla vyšší o 1,366 procentních bodů. Vyšší průměrné procento pracovní neschopnosti žen ovlivňovala jejich vyšší nemocnost, zatímco muži zůstávali častěji v pracovní neschopnosti z důvodu pracovního a ostatního úrazu. V roce 2016 trvala v České republice průměrná doba 1 případu dočasné pracovní neschopnosti žen o 4,53 dne déle než u mužů, v Plzeňském kraji o 7,14 dne.

Po porovnání dosažených hodnot relativních ukazatelů pracovní neschopnosti v ČR s Plzeňským krajem bylo zjištěno, že se náš kraj v případě četnosti výskytu pracovní neschopnosti i v podílu nevyužitého pracovního fondu nachází nad republikovým průměrem. Naopak v České republice trvá v průměru jeden případ dočasné pracovní neschopnosti déle, než je tomu v rámci Plzeňského kraje.

Podle odvětvové klasifikace CZ-NACE bylo dosaženo nejvyššího celkového průměrného procenta dočasné pracovní neschopnosti v ČR v Podpůrné činnosti při těžbě, a to 7,194. Naopak nejnižšího průměrného procenta dočasné pracovní neschopnosti (1,345) bylo dosaženo v odvětví Činnosti v oblasti informačních technologií. V ČR trval v průměru nejdéle 1 případ dočasné pracovní neschopnosti v odvětví Činnosti exteritoriálních organizací a služeb 132,67 dne a v Bezpečnostní a pátrací činnosti 67,81 dne. Nejkratší průměrná doba trvání 1 případů dočasné pracovní neschopnosti 23,61 dne byla zaznamenána v odvětví Činnosti informačních technologií.

Na celkovém počtu 46 713 pracovních úrazů s dobou nad tři dny v ČR v roce 2016 se Plzeňský kraj podílel 7,1 %. Podle sekcí CZ-NACE bylo v ČR nejvíce úrazů ve Zpracovatelském průmyslu, a to celkem 20 446, tj. 43,8 %.

V roce 2016 bylo v ČR dosaženo 104 smrtelných úrazů. Plzeňský kraj se na nich podílel 9,6 %. Počet smrtelných úrazů v Plzeňském kraji byl spolu s krajem Středočeským druhý nejvyšší v republice, první byl kraj Moravskoslezský.