Home Tagy Články označené "cyklisté"

cyklisté

Informace pro cyklisty nejen z Plzně a Plzeňského kraje. Cyklostezky a cyklotrasy – Plzeň, cyklobusy v Plzeňském kraji,
cyklobus Šumava, služby pro cyklisty, ubytování pro cyklisty, penziony pro cyklisty. Jízda na kole – radost pro zdraví.

Členové rady Plzeňského kraje odsouhlasili poskytnutí finanční  dotace v celkové výši 1 200 000 korun pro Mikroregion Nepomucko. Peníze jsou určeny na úpravu stávajícího povrchu a položení obrusné vrstvy, čímž dojde k modernizaci cyklostezky Helenka v katastrálním území  Nepomuk a Klášter u Nepomuku.

Přestavba stávající cyklistické stezky spočívá ve stavebních úpravách spojených s přestavbou zemního tělesa – rozšíření koruny komunikace a změna nivelety. Jedná se o úpravu konstrukce vozovky, kdy bude přidána obrusná vrstva a dojde k navýšení nivelety a směrové optimalizaci vedení komunikace. Rekonstrukce dotčených částí stezky „Helenka“ zlepší dostupnost pro pěší a cyklisty v rámci propojení Dvorce (místní část Nepomuku) a Kláštera.

Informační kampaně na toto téma mají připomenout zejména výhody využívání alternativních pohonů v dopravě (elektro, plug-in hybrid, klasické hybridy, vodík, CNG/LNG, LPG atd.), veřejné hromadné dopravy, alternativních možností dopravy včetně cyklistiky a pěší mobility a současně vyzdvihnout přínosy navazujících opatření pro zlepšení ovzduší ve městech (např. silniční obchvaty měst, parkoviště P&R nebo nízkoemisní zóny).

ilustrační/Foto: Marie Osvaldová

Podpora s alokací 20 milionů korun je určena 14 krajům, samozřejmě Plzeňský nevyjímaje,  a 26 statutárním městům na území České republiky. V případě, že žádost o dotaci podá kraj současně se statutárním městem, které leží na území žádajícího kraje, musí prokázat spolupráci na projektech, aby nedocházelo k překryvům či duplicitnímu financování jedné akce. Každý subjekt může přitom podat pouze jednu žádost.

Jakou částku mohou hejtmani a starostové získat, upřesňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman: „Výše dotace je omezena maximálně na 1,5 milionu korun v případě krajů, u statutárních měst se horní hranice pohybuje mezi 1 až 2 miliony korun v závislosti na počtu obyvatel. V obou případech může dotace pokrýt nejvýše 80 procent celkových způsobilých výdajů.“

Mezinárodní setkání českých, rakouských a německých partnerů, které pořádala v Praze Nadace Partnerství, řešilo cyklistické propojení mezi důležitými evropskými metropolemi Kodaní, Berlínem a Vídní. Celkem má cyklokoridor s délkou cca 1.500 km využít především stávající evropské a národní dálkové cyklotrasy  EuroVelo 4, 7 a 13, cyklostezku Odra – Nisa v Německu a Česku, Greenway Jizera, Greenways Praha Vídeň. Tématem jednání  bylo napojení jednotlivých cyklotras do jednoho celku.

ilustrační foto: EuroVelo.cz

„Česko může z podobného koridoru jen získat, podobně jako v železniční či silniční dopravě je naše země nejen důležitou cykloturistickou cílovou destinací, ale i tranzitní zemí pro vyspělé cyklistické destinace jako Německo, Dánsko a Rakousko, proto jsme iniciativu naši sousedů a partnerů uvítali. Zatímco např. v železniční dopravě dnes ČR ztrácí pozici tranzitní země díky pomalému spojení či rušení nočních vlaků na relaci Vídeň – Berlín, s plánovaným cyklokoridorem chceme zůstat propojkou mezi těmito destinacemi,“ říká Daniel Mourek z Nadace Partnerství, člen EuroVelo councilu Evropské cyklistické federace.

ilustrační foto: EuroVelo.cz

Jedním z cílů plánovaného propojení je i využití zatím méně frekventovaných cyklotras v ČR, které patří ale např. u našich sousedů k TOP 10 nejoblíbenějším cyklotrasám, jako je cyklostezka Odra – Nisa nebo Greenway Jizera v Libereckém a Středočeském kraji s propojkou až do Prahy. Součástí cyklokoridoru se má stát i nejstarší dálkové cyklotrasa u nás, Greenways Praha – Vídeň, která byla jako první dálkové cyklotrasa proznačena již před více než 20 lety (1996).  Cyklotrasa EuroVelo 13 – Stezka železné opony, která v délce téměř 900 km prochází Plzeňským krajem, dále tedy česko-bavorským a česko-rakouským pomezím.

„Během naší spolupráce s centrálou cestovního ruchu Meklenburska-Pomořanska a s českými partnery se snažíme o rozšíření cykloturistického produktu Kodaň – Berlín o Prahu a Vídeň a o propojení s dolnorakouským systémem dálkových cyklotras.  V případě největší spolkové země Rakouska půjde i o zapojení nejznámější dálkové cyklotrasy v Dolním Rakousku – Dunajské stezky (EuroVelo 6) a česko-rakouské evropské trasy EuroVelo 13 – Stezky Železné opony,“ doplňuje Prof. Christoph Madl, MAS, ředitel dolnorakouské centrály cestovního ruchu Niederösterreich-Werbung.

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR  vyhlašují zcela nový dotační titul na zavedení tzv. bikesharingu – půjčoven jízdních kol na principu sdílení. Připraveno je na ně celkem 20 milionů, stejnou částku navíc rezort posílá i na osvětu v oblasti čisté mobility. Odebrat z ní mohou i obce a organizace Plzeňského kraje, například na budování cyklostezek.

Dvě nově vyhlášené dotační výzvy z Národního programu Životní prostředí mají pomoci snížit negativní dopady automobilové dopravy na kvalitu ovzduší a zdraví obyvatel ve městech a podpořit všechny možnosti ekologicky šetrné dopravy. Žádosti o podporu přijímá SFŽP ČR v obou výzvách do 31. ledna 2018.

Celých 20 milionů korun má ministerstvo připraveno pro města, jejich dopravní podniky, ale i soukromé firmy, které vybudují systém půjčování kol fungujících na principu sdílení, tzv. bikesharingu. Systém sdílených jízdních kol slouží k zapůjčení kol ke krátkým cestám a ve světě je na vzestupu. Je založen na tom, že si zájemce u některé z půjčoven či jejich stanic vypůjčí kolo, odjede, kam potřebuje, a kolo zase u nejbližšího stanoviště vrátí. Využívají ho jak místní obyvatelé měst, kterým kolo zkrátí trasu na určitém úseku cesty do práce, tak turisté navštěvující pamětihodnosti a využívající kola delší dobu.

O dotaci ve výši 250 tisíc až 5 milionů korun, maximálně však do 85 % způsobilých výdajů, se mohou ucházet jak statutární města, tak dopravní podniky a příspěvkové organizace s většinovým podílem města. Dotace je určena ale také firmám, spolkům či neziskovým organizacím, které mají za sebou již zkušenost s provozováním bikesharingu u nás či v zahraničí. Dotované projekty musí pak zrealizovat do 20.  prosince 2020.

Z dotací lze spolufinancovat jen komplexní projekty na zavedení či rozšíření bikesharingového systému na území statutárních měst a případně i přilehlých obcí. Podpora se vztahuje na klasická jízdní kola.

Všechny milovníky pohybu, kteří se rádi projdou po krásné české krajině, zvláště pak  po té brdské, jistě opět láká 6. ročník cykloturistického projektu Brdský Prďák, který se koná v sobotu 28. října.  Letos  na zájemce čekají trasy o délce: 10, 15, 20, 30, 50, 70 km, které bude možné zdolat pěšmo, kolmo nebo kočárkovou technikou.

trasa Brdského Prďáku

A samozřejmě je připravena i dětská trasa – v letošním roce to je 6 km, a to i s kočárkem. Odměnou budou zejména krásné rozhledy po brdské krajině a pro ty, co dorazí do cíle, i pamětní list.  Start i cíl všech tras je v Sokolovně Mirošov. Doprovodný program začíná od 11 hodin a zahrnuje celodenní promítání dokumentárních filmů z festivalu Jeden svět, dále  Jitky Zdravou osvěžovnu nebo výrobu mýdel – dílna pro děti.

Organizátoři opět počítají i s materiální sbírkou pro psí útulek Borovno u Spáleného Poříčí. Tu odstartovali  už v loňském roce (http://utulekborovno.cz/). Kdo bude chtít přispět troškou do mlýna, tak může donést: piškoty, psí konzervy, čistící a dezinfekční prostředky (savo, prací gely, jar, mýdla, prostředky na mytí podlahy), granule Happy Dog nebo Brit. Místo pro odkládání vašich darů bude v prostoru startu.

Plzeň bude dále budovat svůj systém sportovně rekreačních tras v údolích řek, takzvaných greenways. Aktuálně zpracoval Útvar koncepce a rozvoje města Plzně studii nazvanou Greenways – realizační plán, jejímž cílem bylo zanalyzovat současný stav a navrhnout další postup majetkové a projektové přípravy. Výsledkem studie je návrh etapizace přípravy jednotlivých úseků greenways v určitém pořadí, jež se může měnit v závislosti na stupni projektové a majetkové přípravy a možnostech městského rozpočtu.

„Návrh se zaměřil na dosažení co největší spojitosti tras a zlepšení kvality nevyhovujících úseků, tedy zlepšení povrchu nebo rozšíření stezky. Jednotlivé úseky byly rozděleny do několika kategorií podle stupně projektové připravenosti, důležitosti v systému a dostupnosti pozemků,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Studie navrhuje zahájit realizaci čtyř částí, a to tří úseků podél Radbuzy – Litice 1 propojující trasu od lávky přes přehradu podél břehu nádrže až k ulici K Valše, Litice 2 prodlužující trasu od ulice K Valše přes řeku na cestu do Lhoty a Malostranská řešící rozšíření stávající stezky od Malostranské ulice směrem k lávce U Staru, a jeden podél Úslavy v úseku Koterov – dálnice. Tento úsek bude součástí stezky připravované ve spolupráci se  Starým Plzencem a dovede cyklisty k plzeneckému mostu přes Úhlavu. U dalších 16 částí je doporučeno začít s projektovou nebo majetkovou přípravou, případně s obojím. Ve výhledu jsou zatím ještě další čtyři greenways, a to podél Radbuzy u Borské přehrady, Vejprnického potoka v Předních Skvrňanech, podél Úslavy v Koterově a podél Mže v Malesicích.

„Před deseti lety v září 2007 schválilo Zastupitelstvo města Plzně studii Sportovně rekreační trasy v údolích řek – greenways jako podklad pro majetkovou přípravu a postupnou realizaci nových veřejně prospěšných staveb. Na územní studii v uplynulých deseti letech navázalo zpracování technických studií a vyšších stupňů projektových dokumentací pro greenways podél jednotlivých řek. Schválením realizačního plánu rada nastartovala další etapu projektové přípravy a realizace cyklostezek. Jedna z klíčových staveb, tedy lávka přes Mži spojující Skvrňany a zoo, byla dokončena v červnu 2017,“ doplnil Petr Náhlík, náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí.

Od roku 2008 se cesty podél plzeňských řek postupně proměňují, získávají nový kvalitnější povrch a propojují se s novými lávkami. V posledních letech byly podél řek vyznačeny také nové naučné stezky, které představují historii i současnost území podél řek.

Už několik dnů platí v německých pravidlech silničního provozu   některá nová omezení. Nejen řidiči motorových vozidel, ale i cyklisté v Německu musí počítat s tvrdším postihem za některé delikty. Na pozoru by se měli mít především ti, kdo neodolají pokušení používat za jízdy mobilní telefon.

Při řízení je zakázáno manipulovat nejen s telefonem

„Němečtí odborníci už delší dobu poukazují na to, že rozptylování řidičů moderními komunikačními prostředky je stále častěji příčinou vážných dopravních nehod,“ vysvětluje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti. Pokud tedy bude řidič přistižen, že nedovoleným způsobem manipuluje s telefonem či jiným komunikačním zařízením,

zaplatí pokutu ve výši 100 eur, tedy o 40 více než doposud. Navíc mu na kontě přibude 1 trestný bod. Pokud však řidič způsobí nehodu s hmotnou škodou, zaplatí 200 eur, navíc musí počítat s přidělením 2 trestných bodů a jednoměsíčním zákazem řízení. I cyklistům se telefonování prodraží, a to z 25 na 55 eur. Je třeba zdůraznit, že nově je zakázána manipulace nejen s mobilními telefony, ale se všemi druhy komunikačních zařízení, kam se řadí například tablety či notebooky. Používání těchto zařízení je povoleno jen při vypnutém motoru. Nejedná se ovšem o situace, kdy byl motor vypnut při zastavení vozidla systémem stop/start. V těchto případech tedy rozhodně s komunikačním zařízením nemanipulujme. I nadále platí, že ovládání telefonu za využití sady hands-free či hlasovými povely je povoleno.

Záchranářská ulička

Nerespektování povinnosti vytvořit záchranářskou uličku přijde nově na minimálně 200 eur. To je 10x více než doposud. V závažných případech to může být 320 eur a jeden měsíc

ilustrační foto Reuters

zákazu řízení navrch. Obecně pak platí, že pokud řidič policejním či záchranářským vozidlům jedoucím se zapnutou sirénou okamžitě neuvolní cestu, bude muset počítat s pokutou ve výši 240 eur a zákazem řízení o délce 1 měsíce. „Nejedná se o samoúčelné zpřísnění postihů. Záchranáři si stále častěji stěžují, že jim řidiči komplikují průjezd. Přitom rakouský autoklub ÖAMTC uvádí, že vytvořený koridor napomáhá snížit dobu dojezdu potřebné pomoci na místo neštěstí až o 4 minuty, šance vážně zraněných na přežití se tak zvyšuje až o 40 procent,“ říká Roman Budský.

 Rozpoznatelnost tváře automobilisty

Každý automobilista musí při řízení pamatovat na to, že jeho tvář musí být rozpoznatelná. To má ulehčit možnost identifikace řidiče, jehož přestupek byl zaznamenán kamerou. Zahalení obličeje vyjde na 60 eur. Obličej tedy nesmí být zakryt šálou, závojem, maskou… a ani burkou. Zákaz se přirozeně netýká motocyklistů, kteří musí používat ochrannou přilbu.

 Ilegální závody na silnici

Už od 13. října letošního roku platí, že každý, kdo zorganizuje ilegální závod na silnici či se ho zúčastní, musí počítat s dvouletým pobytem ve vězení. To v lepším případě. Pokud totiž při této akci bude někdo těžce zraněn či dokonce usmrcen, pobyt za mřížemi se protáhne až na 10 let. Postižen však může být i řidič, který se sice neúčastnil ilegálního závodu, ale který svou rychlou jízdou závažně porušil platné předpisy. „Postihy za ilegální závody výrazně zpřísnily. Doposud hrozila jen pokuta ve výši 400 eur a jednoměsíční zákaz řízení, a to pouze za vlastní účast v honičce. Do budoucna se uvažuje i se zabavením vozidla použitého k ilegálnímu závodu,“ uzavírá Roman Budský.

Seriál závodů MTB BIATLON 2017 na horských kolech se střelbou končí závěrečným závodem v neděli 15. října v pravé poledne v Autokempu Ejpovice. Stačí jen kolo a helma, ostatní prý organizátoři zařídí. Musíte jenom přijít.

Letošní 11. ročník tohoto cyklistického závodu  startuje   v sobotu 7. října ve 13 hodin u restaurace Berten ve Strašicích. Cyklomaraton je určen pro amatéry, elitu, dorost i děti. Závod je vypsán na třech tratích v prostoru CHKO Brdy a dětská trasa na okruhu v místě startu. V letošním ročníku jsou připraveny nové trasy, které zavedou účastníky na nejvyšší vrcholy Brd, tzn. vrchy Tok a Praha.

Žákovská trasa na 33 km v rámci finálového závodu IL sano Cupu  pojede okruh okolo Padrťských rybníků.  Na trase 63 a 33 km jsou úseky na prašných a lesních cestách, kde budou závodníci na silničních kolech trochu v nevýhodě oproti horským kolům zejména z důvodu častých defektů. Proto je vhodné mít s sebou náhradní duše a pumpičku. Start je vhodný na silničním, cyklokrosovém, trekkingovém a horském kole – výsledky bez rozdílu použitých kol.

Trasa 43 km je určena výhradně pro horská případně cyklokrosová (gravel bike) kola. Na medailisty z dlouhé trasy čeká prémie 10 000,- Kč. Je vypsáno celkem 25 věkových kategorií od nejmenších závodníků na odrážedlech po veterány. Trasa dětská: na okruhu ve Strašicích – Restaurace Berten u bývalých kasáren, okruh 650 metrů.

Vyhlášení vítězů hlavního závodu a dětí bude ihned po dojezdu v 15.15 hodin.  Poté  od 17 hodin vystoupí hudební skupina Cliché z Rokycan.  V hlavní kategorii se pokusí vyhrát  již potřetí za sebou Tomáš Kalojíros, který v loňském roce zvítězil před Denisem Rugovacem a Václavem Viktorinem.

COPR TJ Přeštice a IDEAX SKOČICE na jižním Plzeňsku zvou všechny cyklisty a účastníky seriálu cyklistických závodů horských kol pro děti do 18 let IDEAX TALENT CUP 2017 a seriálu MTB biatlon 2017 na poslední závody. Ty se konají ve Skočicích ve dnech 6 – 8.  října.

I letos se bude závodit ve 14 kategoriích o pohár SKOČICKÝ BOREC 2017 a je vyhlášen pro děti startující ve všech třech závodech a speciálně pro kategorii dospělých (M a Ž) – jen pro rodiče startujících dětí. Startuje se v sobotu 7. října v 11 hodin hromadným startem, vyhlášení výsledků je připraveno na 15. hodinu. Stejně jako loni bude v pátek 6. října kvalifikace ELIMINÁTOR, v sobotu XCO + finále XCE a v neděli MTB biatlon.

V sobotu čeká na děti opět losování cen, po skončení závodu pak pro všechny bude TÁBORÁK s opékáním špekáčků. Děti, které mají doma dětskou střelnou zbraň značky NERF, mají si ji vzít i do Skočic. Organizátoři pro ně po skončení  závodu totiž připravili Velkou válku NERFu.

(MTB Biatlon má ještě závěrečný podnik 15. října v Ejpovicích).