Home Tagy Články označené "daně"

daně

Českým lodníkům pracujícím v Nizozemsku svitla naděje a možná nebudou muset platit úroky z dlužných daní, které měli odvést v tuzemsku. Po jednání sněmovního rozpočtového výboru to oznámil poslanec z Plzeňského kraje, šéf výboru Václav Votava. Pokud lodníci zaplatí dlužnou daň, a to i formou splátkového kalendáře, nečekalo by je penále. S tímto návrhem přišly ministerstvo financí a finanční správa na jednání sněmovního rozpočtového výboru, který se situací lodníků opět zabýval.

„Došlo tam k určitému posunu, kdy finanční správa, respektive ministerstvo financí, v podstatě přišlo s tím, že by za určitých podmínek byly prominuty úroky z prodlení, tato sankce těm lodníkům. Nicméně oni si musí svoji daňovou povinnost splnit. To znamená, musí buď zaplatit tu daň v České republice, nebo si sjednat s finančním úřadem splátkový kalendář,“ popsal agentuře ČTK postup Votava. Za těchto podmínek je možné potom prominout sankci. Výbor podle něj však tuto záležitost ještě neukončil.

„Finanční správa rozšíří podmínky pro prominutí příslušenství daně – konkrétně úroku z prodlení a úroku z posečkané daně, prominout bude možné až 100 procent. Podmínkou je to, že konkrétní lodník uhradí daň (lze i formou povoleného splátkování),“ sdělila náměstkyně ministra financí Alena Schillerová.

Ministerstvo podle Votavy přislíbilo součinnost s finančními úřady v Nizozemsku. Bude pomáhat s tím, aby tam, kde byla daň zaplacena, ji tamní úřady také vrátily lodníkům. Poznamenal však, že tamní daň zahrnuje také zdravotní a sociální pojištění, takže vracenou daň bude nutné o tyto položky očistit.

Podle vzájemné smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českem a Nizozemskem musejí lodníci platit daně v místě své rezidence, tedy v Česku. Lodníci ale daně zaplatili v minulosti v Nizozemsku. České finanční úřady po nich nyní chtějí doplatky daní zpětně za tři roky včetně penále někdy i ve výši statisíců korun. Celá záležitost se týká asi pětistovky lidí, kteří se plaví na nizozemských lodích.

Po 29. květnu 2017 začínáme vydělávat na sebe. Celých 149 dní jsme pracovali pouze pro stát. Oproti loňskému roku jsme si tak polepšili o celé čtyři dny. Den daňové svobody se tak poprvé od roku 2000, kdy ho Liberální institut začal počítat, dostal do května. Zásluhu na tom má zejména hospodářský růst.

Den daňové svobody představuje pomyslnou hranici, jež rozděluje kalendářní rok do dvou období – v části roku do Dne daňové svobody je třeba vydělat na pokrytí výdajů státních a veřejných institucí. Toto virtuální období 100% zdanění končí Dnem daňové svobody, od kterého vyděláváme sami pro sebe a o vydělaných penězích si rozhodujeme podle vlastního uvážení.

„Je skvělé, že se po mnoha letech Den daňové svobody podívá do května. Důvody však nelze hledat u vlády, ta na svoje výdaje bude chtít opět více peněz daňových poplatníků, než vloni. Vládní výdaje rostou, ale naštěstí ještě rychleji roste produkce,“ komentuje letošní termín ředitel Liberálního institutu Dominik Stroukal.

Letošní Den daňové svobody je o den později než průměr OECD. Nejdříve daňovou svobodu přivítali v Irsku (20. 4.) a Jižní Koreji (26. 4.) a brzy oslaví ve Švýcarsku (7. 5.). Naopak nejdéle si na ni počkají ve Finsku (28. 7.) a Francii (25. 7.).

Finanční správa i letos rozeslala daňové složenky k úhradě daně z nemovitých věcí. Ta je splatná do 31. května 2017, nepřesáhne-li daň částku 5.000,- Kč. Je-li daň vyšší než 5.000,- Kč, je splatná ve dvou stejných splátkách – do 31. května a do 30. listopadu. Poplatníkům, kteří provozují zemědělskou výrobu a chov ryb, je první splátka daně posunuta na 31. srpna a druhá splátka na 30. listopad. Daň je možné zaplatit najednou i při vyšší částce než 5.000,- Kč, a to do 31. května.

Poplatníci – fyzické osoby, pokud neplatí daň přes SIPO nebo nepožádali o zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, dostali daňovou složenku do své poštovní schránky nejpozději 19. května 2017. Pokud by poplatník daňovou složenku neobdržel, může se obrátit na územní pracoviště finančního úřadu v místě svého trvalého bydliště.

Poplatníci – právnické osoby obdrželi do svých datových schránek informaci o daňové povinnosti. Pokud nemají zpřístupněnou datovou schránku, obdrží poštou běžnou poštovní poukázku.

Číslo účtu pro daň z nemovitých věcí pro nemovitosti v Plzeňském kraji je:   7755-77627311/0710

Variabilní symbol:           rodné číslo poplatníka – fyzické osoby nebo identifikační číslo právnické osoby

Konstantní symbol:        1148 – při bezhotovostní platbě převodem z účtu

                                        1149 – při hotovostní platbě běžnou poštovní poukázkou

                                        0001 – při hotovostní platbě daňovou složenkou (není potřeba vyplňovat, je na daňové složence předtištěno)

Daň z nemovitých věcí lze zaplatit těmito způsoby:

  • bezhotovostně, tedy převodem z účtu poplatníka na účet finančního úřadu
  • prostřednictvím SIPO – platí pro poplatníky, kteří se k této formě placení přihlásili do 31. ledna 2017
  • hotově – daňovou složenkou na poště – bez poštovného (platí pouze pro fyzické osoby) – tuto formu placení nelze využít u franšízantů České pošty, známé pod názvem Pošta Partner
  • hotově – poštovní poukázkou na poště – s poštovným
  • hotově v pokladně územních pracovišť finančních úřadů, které sídlí v okresních městech

 

Nechceme, aby se venkov vylidňoval, tvrdí poslanec z Plzeňského kraje, šéf sněmovního rozpočtového výboru Václav Votava (ČSSD) v souvislosti s rozhodnutím Senátu osvobodit prodej zastavěného pozemku od daně z přidané hodnoty (DPH). „Poslanecký klub ČSSD rozhodl vrátit legislativu v této oblasti do podoby, kterou měla do prosince 2015 a podpořit tak snazší dostupnost bydlení,“ napsal k tomu Votava na celostátním webu sociálních demokratů.

„Rozhodnutí Senátu osvobodit od zdanění DPH prodej zastavěného pozemku vítám. Tzv. daňový balíček, který se vrací do Poslanecké sněmovny s touto úpravou, sociální demokraté rozhodně podpoří,“ je přesvědčen Votava. Současná právní úprava podle něho znamená zdražení ceny pozemků o DPH ve výši 21 %, a to má negativní vliv na dostupnost rodinného bydlení, především na venkově a menších městech.

„Nechceme, aby se venkov vylidňoval,“ tvrdí poslanec. „Musím zásadně odmítnout vyjádření ministerstva financí, že by se jednalo o triumf developerské lobby. Jde o daňové opatření, které zvýší dostupnost bydlení i pro lidi s nižšími a průměrnými příjmy a je navíc v souladu s programovým prohlášením a politikou vlády České republiky. Nic víc, nic míň,“ dodává Václav Votava a z jeho reakce je jasná kritika ministra financí a šéfa ANO Andreje Babiše. Ani jeden z politiků – Votava a Babiš – si nenechá ujít příležitost, jak to tomu druhému „vytmavit“.

Finanční správa ČR vychází daňovým poplatníkům vstříc a rozšiřuje na konci března a v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání, tj. 3. dubna 2017, úřední hodiny.  Od 27. 3. 2017 do 31. 3. 2017 jsou na územních pracovištích finančních úřadů prodlouženy úřední hodiny – každý den od 8.00 do 17.00 hodin. V pondělí 3. dubna 2017 platí na územních pracovištích finančních úřadů úřední hodiny 8.00 až 18.00 hodin. Odlišně jsou upraveny úřední hodiny na územních pracovištích v Horažďovicích a Horšovském Týně.

Informace k dani z příjmů lze nalézt také na internetových stránkách www.financnisprava.cz. Na stránkách www.daneelektronicky.cz si mohou poplatníci tiskopis daňového přiznání také stáhnout, nebo jej přímo na stránkách vyplnit a následně buď vytisknout a doručit na územní pracoviště finančního úřadu, nebo elektronicky odeslat. Pro poplatníky se zpřístupněnou datovou schránkou je elektronické podání jedinou možností, jak platně podat daňové přiznání k dani z příjmů.  Ti, kteří nestihnou podat daňové přiznání včas (tj. do 3. dubna 2017), nebo daň také včas nezaplatí (ve stejném termínu, tj. do 3. dubna 2017), se vystavují sankcím.

Nepodá-li poplatník včas daňové přiznání a prodlení je delší než 5 pracovních dní, nebo když poplatník daňové přiznání nepodá vůbec, ač tuto povinnost ze zákona má, uplatní se pokuta podle § 250 daňového řádu. Pokuta činí 0,05% stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně, nebo 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty. V případě pozdního podání se pokuta nepředepíše, pokud je menší než 200,- Kč. Je-li část dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti, ze kterých plátce daně sráží zálohu na daň, vyšší než 50 % celkového základu daně, snižuje se pokuta za opožděné tvrzení daně u daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob na desetinu.

Nezaplatí-li poplatník ve lhůtě stanovené, nastupuje sankce v podobě úroku z prodlení. Ten se počítá od 5. pracovního dne následujícího po dni splatnosti až do doby úplného zaplacení dlužné daně. Sazba úroku je rovna repo sazbě ČNB zvýšené o 14 %, v současné době tedy 14,05 % p. a.

Finanční správa ČR opět organizuje v rámci aktivního přístupu k daňové veřejnosti výjezdy do vybraných obcí, kde daňovým poplatníkům poradí na obecních či městských úřadech při vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob a vyplněná přiznání úředníci také převezmou. Lidé tím ušetří cestu na finanční úřad.

V nejbližších dnech přijedou pracovníci Finanční správy v uvedených termínech do těchto obcí:

Všeruby (okr. Plzeň-sever) / 13. 3. 2017, 13 – 17                     

Planá / 44. 3. 2017, 13 – 16                      

Dobřany / 14. 3. 2017, 14 – 17                      

Manětín / 14. 3. 2017, 9 – 11.30, 12 – 16           

Plasy / 15. 3. 2017, 9 – 11.30, 12 – 16             

Štěnovice / 15. 3. 2017, 13 – 17                             

Holýšov / 16. 3. 2017, 14 – 17                      

Stod / 16. 3. 2017, 14 – 17                   

Informace k dani z příjmů lze nalézt také na internetových stránkách www.financnisprava.cz. Na stránkách www.daneelektronicky.cz si mohou poplatníci tiskopis daňového přiznání také stáhnout, nebo jej přímo na stránkách vyplnit a následně buď vytisknout a doručit na územní pracoviště finančního úřadu, nebo elektronicky odeslat. Pro poplatníky se zpřístupněnou datovou schránkou je elektronické podání jedinou možností, jak platně podat daňové přiznání k dani z příjmů.

 

„Stát minulý rok hospodařil s přebytkem a lidé by z toho měli mít konkrétní výhody,“ prohlásil v Senátu starosta Slovan a plzeňský senátor Lumír Aschenbrenner (ODS). Jeho strana na březnové schůzi horní parlamentní komory navrhuje snížení daně z přidané hodnoty.Vyplývá to ze senátních záznamů.

Na březnové schůzi Senátu ODS prosazuje řadu změn zákonů tak, aby se zlepšily podmínky v České republice. Alespoň tak to charakterizuje na svém webu. „V rámci daňového balíčku mimo jiné navrhneme snížení sazby DPH z 21 % na 19 %,“ píše se ve stranickém prohlášení.

Jedním z největších propagátorů snížení daně z přidané hodnoty je plzeňský senátor Lumír Aschenbrenner. „Toto opatření nechá lidem více peněz v jejich kapsách. Stát minulý rok hospodařil s přebytkem a lidé by z toho měli mít konkrétní výhody. Proto prosazujeme snížení daní,“ vysvětluje návrh svého klubu Aschenbrenner na webu občanských demokratů. Podle stenozáznamu ze schůze to před ostatními senátory řekl jednoduše: „Návrh zní: V čl. 5 za bod 42 vložit nový bod 43, který zní: 43. V § 37 odst. 2 a v § 47 odst. 1 písm. a) se číslo 21 nahrazuje číslem 19, následující body přeznačit. Děkuji za trpělivost.“

V katastrálním území Přeštice na jižním Plzeňsku byla dokončena obnova katastrálního operátu. Jejím výsledkem je katastrální mapa v digitální podobě. Důsledkem obnovy katastrálního operátu může být jak změna výměry parcel (zpřesněním dosavadního výpočtu výměr), tak změna poplatníka daně z pozemku.

„Poplatníkem je v zásadě vlastník pozemku; výjimku představují pronajaté pozemky, jestliže jsou evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, kdy je poplatníkem daně nájemce. Po skončení obnovy katastrálního operátu však pozemky již nejsou evidovány zjednodušeným způsobem (§ 40 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona), proto se poplatníkem vždy stává vlastník,“ sdělila Bc. Zdeňka Alblová z MěÚ Přeštice.

Všechny případné změny  je možné zjistit nebo zkontrolovat v bezplatné aplikaci „Nahlížení do katastru nemovitostí“ na internetové adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ nebo se osobně informovat ve dnech 8. – 21. března 2017 na městském úřadu v Přešticích, budova Husova 465, kde budou navíc ve dnech 8 – 10. března přítomni pracovníci katastrálního úřadu.

Změna výměry parcely i změna poplatníka daně z nemovitých věcí jsou okolnostmi rozhodnými pro vyměření daně z nemovitých věcí. Vlastník nemovitostí je tedy povinen za nemovitosti dotčené provedenou obnovou katastrálního operátu, při které u nich došlo ke změnám těchto rozhodných okolností, podat (na Finančním úřadu) úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující po roce, v němž tyto změny nastaly.

Zdaňováním takzvaných korunových dluhopisů se budou na návrh svého předsedy zabývat poslanci ze sněmovního rozpočtového výboru. Poslanec z Plzeňského kraje a šéf rozpočtového výboru Václav Votava (ČSSD) tento bod nechal zařadit na pořad jednání a vyžádal si k němu analýzy od ředitele finanční správy Martina Janečka i od náměstkyně ministerstva financí Aleny Schillerové. Změnil trochu svůj názor, zpravodajský portál Plzen.cz již dříve citoval (čtěte zde) z jeho webu, kde psal, že novela upravující zdanění jednokorunových dluhopisů vůbec není potřeba.

Takzvané korunové dluhopisy, tedy dluhopisy o nominální hodnotě jedné koruny, se dostaly do popředí zájmu v souvislosti s transakcí ministra financí Andreje Babiše (ANO). Ten je koupil od své společnosti Agrofert za téměř 1,5 miliardy korun. Vzhledem k platným pravidlům nepodléhal jejich úrokový výnos zdanění. Šéf státní kasy navíc musel čelit podezření, že na jejich nákup neměl dost peněz. Babiš se ale hájil tím, že dluhopisy nakoupil ze svých příjmů a koncem ledna oznámil, že si nechá udělat dva audity svých příjmů a jejich výsledek zveřejní. Do Sněmovny už také předložil pozměňovací návrh na zdanění výnosů z korunových dluhopisů, které si nakoupili od firem jejich majitelé a lidé ekonomicky propojení s firmou.

„Je to věc, která v podstatě hýbe společností, ptají se mě na to samozřejmě i poslanci,“ vysvětluje Votava důvod pro jednání rozpočtového výboru o zdaňování dluhopisů. Poslanci budou podle něho chtít od generálního ředitele finanční správy Janečka vědět, kolik bylo vydáno korunových dluhopisů a jaká je struktura kupujících. Chce také vědět, zda existuje přehled o výši vydaných firemních dluhopisů a o struktuře firem, které je vydávaly. Výbor bude podle zpravodajských agentur také zajímat, zda vydání firemních korunových dluhopisů v určitých případech lze považovat za daňový únik. Vysvětlení po finanční správě chce i premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

I Andrej Babiš už do Sněmovny předložil pozměňovací návrh na zdanění výnosů z korunových dluhopisů, které si nakoupili od firem jejich majitelé a lidé ekonomicky propojení s firmou. Takových společností může být podle analytiků až pět stovek. „Je tady 73 tisíc lidí, kteří si v dobré víře koupili státní dluhopisy. Babiš se teď probral, když zjistil, že má problém, a chce měnit zákon. Právě na takové podezřelé případy by se ale měla zaměřit finanční správa,“ řekl již dříve Votava.

Finanční správa ČR opět organizuje v rámci aktivního přístupu k daňové veřejnosti výjezdy do vybraných obcí, kde daňovým poplatníkům poradí na obecních či městských úřadech při vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob a vyplněná přiznání úředníci také převezmou. Lidé tím ušetří cestu na finanční úřad. 

V nejbližších dnech přijedou pracovníci Finanční správy v uvedených termínech do těchto obcí:

Město Touškov / 6. 3. 2017 13 – 17, městský úřad

Třemošná / 8. 3. 2017 13 – 17, městský úřad

Informace k dani z příjmů lze nalézt také na internetových stránkách www.financnisprava.cz. Na stránkách www.daneelektronicky.cz si mohou poplatníci tiskopis daňového přiznání také stáhnout, nebo jej přímo na stránkách vyplnit a následně buď vytisknout a doručit na územní pracoviště finančního úřadu, nebo elektronicky odeslat. Pro poplatníky se zpřístupněnou datovou schránkou je elektronické podání jedinou možností, jak platně podat daňové přiznání k dani z příjmů.