Home Tagy Články označené "konference"

konference

Vědcům z výzkumného centra NTIS při Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni se letos podařilo vyřešit jednu ze zásadních překážek výroby chytrých oken. Svůj úspěch prezentovali na Mezinárodní konference o reaktivním naprašování tenkých vrstev.

Jedním z významných témat konference, která se konala v plzeňském hotelu Angelo, byla problematika termochromických povlaků na skle. Ty dokáží samovolně řídit průchod tepelného slunečního záření v závislosti na teplotě. Technologie výroby takových chytrých oken zatím neexistuje. Změnit by se to mohlo i díky výzkumníkům z NTIS, kteří pracují na odstranění několika problémů.

Jak vyrobit povlak na skle, který bude v závislosti na teplotě řídit průchod tepelného slunečního záření, je téma, kterým se zabývá mnoho výzkumných týmů po celém světě. Termochromický efekt, na němž jsou budoucí chytrá okna založena, je znám už od roku 1959. Zajišťuje ho jeden typ kysličníku vanadičitého (VO2) se specifickou strukturou. „Kysličník vanadičitý je termochromický materiál, který při teplotě 68 °C změní své vlastnosti. Pod úrovní této teploty se chová jako polovodič s vysokou propustností infračerveného, tedy tepelného, slunečního záření a nad úrovní 68 °C se chová jako kov, který tepelné záření odráží,“ vysvětluje princip profesor Jaroslav Vlček z výzkumného centra NTIS. „Tento jev radikálně promění využívání klimatizace v budovách i v autech,“ dodává Vlček.

Od 4. do 6. prosince 2017 se bude v plzeňském hotelu Angelo konat 16. ročník významné Mezinárodní konference o reaktivním naprašování tenkých vrstev. Konferenci pořádá Západočeská univerzita v Plzni a zúčastní se jí více než 120 vědců a postgraduálních studentů z 19 zemí. Budou mezi nimi vynikající odborníci z univerzit, výzkumných ústavů a vývojových oddělení průmyslových podniků ze zemí Evropské unie, z USA, Japonska, Kanady, Austrálie a Tchaj-wanu. Na konferenci budou prezentovány také vybrané úspěšné průmyslové aplikace zejména z oblasti tvrdých ochranných povlaků.

„V současné době se hovoří o smart řešeních. My například umíme vytvořit takový povlak na skle, který řídí průchod tepelného slunečního záření v závislosti na teplotě,“ přibližuje téma profesor Jaroslav Vlček z výzkumného centra Nové technologie pro informační společnost (NTIS) při Fakultě aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni.

Tyto technologie lze již nyní využít v optickém, elektronickém, automobilovém a leteckém průmyslu. Této mimořádně perspektivní problematice se s úspěchem věnují pracovníci výzkumného centra NTIS. V posledních letech dosáhli několika unikátních výsledků, které rozšířily poznání v oblasti výzkumu nových nanostrukturních tenkovrstvých materiálů vytvářených plazmovými technologiemi a zvýšily prestiž plzeňského výzkumného centra NTIS. To disponuje 14 špičkovými laboratořemi vysoké mezinárodní úrovně se zařízeními pro vytváření tenkovrstvých materiálů, diagnostiku výbojového plazmatu a charakterizaci vytvořených vrstev. V pondělí 4. prosince si laboratoře prohlédnou účastníci plzeňské konference.

Při příležitosti 20. výročí založení Muzea Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě u Hartmanic se uskuteční ve dnech 22. a 23. listopadu v Muzeu Šumavy v Sušici mezinárodní konference s názvem Fenomén venkovských Židů. Se svými příspěvky vystoupí přední čeští i zahraniční odborníci v oblasti dokumentace dějin venkovského židovstva u nás v i v Evropě.

Židovský hřbitov v Sušici

Program  nabídne široké veřejnosti také velmi kvalitní doprovodné akce program. Spolek přátel Muzea Dr. Šimona Adlera zve už ve středu od 19.30 hodin do sušického kina, kde bude přichystána pro milovníky historie, kinematografie a hudby speciální projekce němého rakouského filmu Město bez Židů s hudebním doprovodem špičkového tělesa Orchestr BERG.  Pro žáky místních základních škol bude v sušickém kulturním centru SIRKUS probíhat bohatý doprovodný program.

Druhý den konference bude věnován exkurzi po nejvýznamnějších židovských památkách jihozápadního Pošumaví.  Vstup na konferenci a navazující doprovodné programy je pro všechny návštěvníky ZDARMA. 

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích zve na sólový recitál v rámci cyklu Dvě století Rukopisů. Uskuteční se v pondělí 6. listopadu od 18 hodin v kapli sv. Ondřeje na zámku Hradiště v Blovicích a vystoupí na něm Ivana Veberová,  sólistka opery DJKT v Plzni a držitelka ceny Thálie za klavírního doprovodu Ivany Janečkové. V recitálu přednese písně a árie z díla Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany.

Kaple sv. Ondřeje na zámku Hradiště v Blovicích

Koncert se bude konat  jako součást jedenácté interdisciplinární konference Genius loci českého jihozápadu. Ta proběhne ve dnech  6. a  7. listopadu 2017 v kapli svatého Ondřeje na zámku Hradiště, sídle Muzea jižního Plzeňska. Program konference je rozvržen do dvou dnů. V prvním bude probíhat konferenční jednání, v němž se účastníci budou zabývat problematikou Rukopisů  v širším interdisciplinárním kontextu. Druhý den bude věnován prohlídce zámku Zelená Hora.

Vzhledem k   200. výročí objevení rukopisů Královédvorského a Zelenohorského nebude konference tradičně zaměřena na celý region západních Čech, ale pouze na oblast jižního Plzeňska, kde se nachází zámek Zelená Hora – lokalita spojená s objevem Rukopisu zelenohorského. Příspěvky přednesené na konferenci vyjdou v samostatném konferenčním sborníku Genius loci českého jihozápadu 2017.

Psaní do Wikipedie, využití 3D tisku ve výuce či jak naučit děti na prvním stupni programovat. Nejen to jsou témata třetího ročníku konference Učitel In, kterou v sobotu 14. října pořádá Západočeská univerzita ve spolupráci s městem Plzní. Všechny příspěvky mají společného jmenovatele – smysluplné využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce.  Řečníky a lektory pracovních seminářů budou ti nejzkušenější učitelé, ale i sami žáci. Celodenní konference je zdarma.

Informační technologie patří k současnému životu. Cílem jejich zapojení ve výuce je využít jejich vzdělávací potenciál, představit je jako nástroj při řešení různých problémů nebo jako prostředek celoživotního vzdělávání. Proto se někteří učitelé sdružili, aby si mohli své zkušenosti předávat a ostatním učitelům pomohli si moderní technologie ve výuce osvojit.

“Na konferenci vystoupí skutečně moderní učitelé, kteří jednak umějí smysluplně využívat moderní technologie a zároveň chtějí předávat své zkušenosti ostatním. Jako jejich partneři se letos aktivně zúčastní i děti, které na pokročilé úrovni pracují s technologiemi. Žáci tak budou inspirovat učitele,” říká Lucie Rohlíková ze Západočeské univerzity.

Na konferenci a během seminářů učitelé získají tipy jak ve výuce efektivně využívat digitální obsah, odnesou si náměty pro výuku cizích jazyků, dozvědí se, jak lze využít tablet při aktivitách mimo školu nebo při výuce žáků s postižením a mnoho dalšího.

“Všem účastníkům nabídneme také možnost prohlédnout si naši virtuální laboratoř,“ zve Milan Edl, děkan fakulty strojní, která společně s Ústavem jazykové přípravy poskytla pro konferenci prostory.

Akce je určena učitelům, studentům a všem, které zajímá smysluplné využívání ICT ve výuce. Registrace probíhá na webových stránkách konference http://www.ucitel-in.cz/registrace/. Vstupné je zdarma.

Unikátní populárně-vědecká akce pro děti I. stupně základních škol se koná v sobotu 24. 6. 2017 od 9,30 do 15,30 hodin. Na programu jsou přednášky a workshopy pro zvídavé děti, které pořádá Klub nadaných dětí Mensa ČR Klatovy.

Plzeňský primátor Martin Zrzavecký a rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček zahájili včera dvoudenní Olympiádu techniky 2017. Jde o 11. ročník mezinárodní studentské konference spojené se soutěžní přehlídkou prací a činnosti studentů technických kateder pedagogických fakult.

„Jsem rád, že můžeme v našem městě, které má ambice stát se v budoucnu centrem vědy, inovací a výzkumu, přivítat technicky zaměřené studenty evropských univerzit.  Přál bych vám všem, abyste zvítězili, i když vím, že to nelze. Tak si alespoň všichni pobyt v Plzni užijte,“ řekl při zahájení olympiády primátor.

Hlavním cílem akce je konkrétní podpora a popularizace technického vzdělávání na všech stupních škol, počínaje základními školami. Rektor Miroslav Holeček zmínil, že zájem mladých lidí o studium technických oborů je stále nedostačující. „Věřím, že olympiáda přiláká pozornost mládeže a bude ji motivovat ke studiu těchto oborů,“ řekl.

Před zahájením olympiády primátor přijal delegaci zástupců pedagogických fakult, kteří přijeli do Plzně se svými studenty. Schůzky se zúčastnili představitelé univerzit v Banské Bystrici, Nitře, slovinském Koperu a Portoroži a řeckém Patrasu a Západočeské univerzity v Plzni včetně rektora Miroslava Holečka. Zúčastnění se shodli na tom, že je potřebné vychovávat k zájmu o techniky děti již od útlého věku.

Konference je určena pro studenty učitelských vzdělávacích programů technického a přírodovědného zaměření na univerzitách a ostatních vysokých školách. Přihlášeno je 50 studentů z pěti evropských států. Konference je pořádána pod záštitou Magistrátu města Plzně, Západočeské univerzity v Plzni, mezinárodní společnosti Czech Didac a Svazu průmyslu a dopravy České republiky.

Studenti jednají ve třech sekcích: v odborné sekci, v sekci metodické a multimediální a v sekci vědeckých prací studentů doktorského studia. V loňském ročníku olympiády představili například internetovou hru z detektivního prostředí – Záskok na 221B Baker Street, inovativní deskovou hru z prostředí vesmírné logistiky, funkční model středověké balisty (stroj na vrhání kamenných projektilů a šípových střel velikosti oštěpu) nebo solární kolektor na ohřev vody.

Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy uspořádala pro studenty již 57. Studentskou vědeckou konferenci. Ta letošní se konala 17. 5. a bylo na ni přihlášeno 120 prací – absolutně nejvyšší počet v historii konference.

Vysoký počet přednášek byl doprovázen i jejich vysokou kvalitou jak po odborné stránce, tak po stránce formální, což z této konference činí nejúspěšnější z dosavadních ročníků. Podle hlavního organizátora konference, proděkana pro vědu a výzkum LF UK v Plzni Vladislava Třešky, je to dáno zejména vybudováním moderního Biomedicínského centra Lékařské fakulty, které dává studentům pre- i postgraduálního studia obrovské pole působnosti v preklinickém i klinickém výzkumu. Centrum se zabývá problematikou náhrady a regenerace životně důležitých orgánů, z tohoto okruhu pocházelo i mnoho témat prezentovaných přednášek. „Ukázalo se, jak je dobré spojit klinický výzkum s výzkumem právě v tomto centru. Je zřejmé, že jsme v letošním roce poprvé sklidili plody z aktivit klinik, ústavů a oddělení ve spolupráci s Biomedicínským centrem,“ dodává Třeška.

Účastníky konference v jejím úvodu uvítal také děkan fakulty Boris Kreuzberg.  Ten zdůraznil, že vybrat pouze tři vítězné práce v každé kategorii je při takovém množství a kvalitě velmi těžké, a že vítězi jsou pro něj všichni zúčastnění.

Lékařská fakulta UK v Plzni spolupracuje na některých výzkumných tématech se Západočeskou univerzitou v Plzni. Také její studenti se na konferenci prezentovali a ukázal se tak přesah a prolínání medicínských a technických témat.

„Celá řada přednášejících pracovala na daném výzkumném tématu řadu let pod vedením velmi zkušených školitelů, vedoucích ústavů a klinik,“ zamýšlí se dále nad konferencí Třeška. „Velice rád proto děkuji také všem školitelům a přednostům za jejich velkou práci při vedení těchto nadějných pre- a postgraduálních studentů. Do budoucna si můžeme jen přát, aby výzkum na naší fakultě se dále rozvíjel a aby se dále nesl na křídlech úspěchů 57. Studentské vědecké konference.“

Vítězné práce kromě hmotného ocenění získaly také postup na celostátní studentskou konferenci.

Festival o krajině a veřejném prostoru Landscape festival Plzeň 2017 oživí od května do září ulice, parky, rekreační i industriální zóny města, kde představí čeští i zahraniční umělci přes dvě desítky instalací. V plánu je také řada výstav, šest happeningů, konference, workshopy, debaty, přednášky a další akce. Festival potrvá až do 30. září. Pořádá jej Galerie Jaroslava Fragnera spolu se Statutárním městem Plzeň ve spolupráci s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzeň a DEPO2015 jako spolupořadatelem projektu.

Akce odstartuje 19. května v 17:30 na náměstí Republiky. Zahájí ji happening Moving Forest nizozemského ateliéru NL Architects spolu s koncertem kapely Moodshake a taneční performance plzeňské skupiny Afresh Dance Community. Od 20 hodin bude program pokračovat v areálu Plzeňského Prazdroje koncertem skupin Priessnitz a Munroe.

Témata, kterým se chce letošní plzeňský ročník věnovat, jsou například zeleň v centru města, nedávno vzniklé pěší zóny, přechody z městské do volné krajiny, nebo vertikální zahrady a zelené střechy. „Po vydařených aktivitách v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 je tohle další velká příležitost na některá témata navázat a otevřít nové otázky, které dění ve veřejném prostoru našeho města posunou zase o něco dále,“ uvedl na tiskové konferenci 26. dubna technický náměstek plzeňského primátora Pavel Šindelář.

“Zásadní je, že to, co si v Plzni představujeme a máme zatím jen na papíře, dostane nějakou reálnou formu, ukázku,“ řekla ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.  Podle ní lidé sice často mluví o tom, že je třeba veřejný prostor oživit a doplnit, nemají ale konkrétní představu. „Právě dočasné instalace a intervence jsou ideální způsob, jak jim využití prostoru přiblížit,“ dodala.

Areál DEPO2015 poskytne stěžejní zázemí pro indoorové činnosti festivalu, tedy pro různé přednášky, debaty a konference. „Zajímavá bude i výstava Nomádi na nádvoří areálu, kde budou ukázky různých obydlí od cestovatelů, přes squattery po bezdomovce, v nichž budou návštěvníci moci i nocovat,“ uvedl programový ředitel DEPO2015 Jiří Sulženko.

Festival se nebude odehrávat pouze v centru, ale i v industriálním prostředí plzeňského pivovaru, v DEPO2015 či v prostředí kulturního centra Papírna. Festival zároveň poukáže na problematická místa (okolí Fakultní nemocnice Plzeň na Lochotíně). Vybranými místy jsou dále ulice Bedřicha Smetany, náměstí Republiky, Piazzeta na Anglickém nábřeží, diskutované kruhové objezdy (Folmavská ulice – rondel), z krajinných příkladů soustava Boleveckých rybníků či trasy podél plzeňských řek v centru města.

Moderní doprava, čistá mobilita, rozvoj Plzně i Plzeňského kraje byly hlavním tématem 5. ročníku konference Smart City Plzeň představující chytrá města pro lepší a bezpečnější život. Uskutečnila se v prostorách Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni.

Konference se konala pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a plzeňského primátora Martina Zrzaveckého. Setkala se s velkým zájmem odborníků, krajských a plzeňských politiků, poslanců i studentů ZČU v Plzni.

„Jsem přesvědčen, že úspěšné pokračování projektu Smart City musí vyústit v řadu zásadních aplikací a nových poznatků a zejména ve spolupráci univerzity s průmyslovými partnery, městem, krajem a dalšími subjekty,“ řekl při zahájení konference rektor ZČU v Plzni Miroslav Holeček.

„ Pro nás pro obce je na prvním místě kvalita života, ať to již vezmeme z hlediska mobility, energetické bezpečnosti či životního prostředí. Nové technologie jsou jedním z nástrojů, jak toho dosáhnout, “ uvedl mimo jiné plzeňský primátor Martin Zrzavecký.

Hlavní přednáškou bylo vystoupení Vladimíra Maříka na téma Průmysl 4.0 – výzvy pro dopravu, dále přednášel například děkan fakulty dopravní ČVUT v Praze a prezident CSCC (Czech Smart City Cluster) Miroslav Svítek, ředitel Odboru sektorové expertízy a průmyslové politiky Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Oldřich Macák. Plán rozvoje dopravní infrastruktury a čisté mobility Plzně představil náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Petr Náhlík.

V rámci České republiky se Plzeň řadí mezi průkopníky naplňující koncept Smart City. Město pracuje na přípravě projektů, které usnadní každodenní život občanům a zlepší dopravu, životní prostředí, ale i energetickou bezpečnost a další oblasti. Řadu chytrých řešení se už podařilo v západočeské metropoli zavést, další se průběžně vyvíjejí a uvádějí do praxe.