Home Tagy Články označené "Město Plzeň"

Město Plzeň

Statutární město Plzeň – Magistrát města Plzně.
Zakládací listina
Plzeň byla patrně založena roku 1295 z rozhodnutí krále Václava II. Přesný důvod již není znám, zakládací listina se nedochovala. Obec vznikla odtržením od tehdejší Plzně, dnes Starého Plzence.
Město Plzeň je statutárním územně členěným městem. Svou působnost a pravomoci rozdělilo mezi orgány města Plzně a orgány svých městských obvodů (kterých má 10) obecně závaznou vyhláškou – Statutem města Plzně. Povinným subjektem ve smyslu zákona o informacích je za město Plzeň vždy ten orgán města nebo jeho městského obvodu, kterému byla Statutem města Plzně svěřena příslušná působnost nebo pravomoc.

Současnou rozlohu má Plzeň od 1. ledna 2003, kdy se k ní připojily do té doby samostatné obce Lhota a Malesice, které se zároveň staly novými městskými obvody. Od té doby město Plzeň sestává z deseti městských obvodů,[13] největší z nich jsou obvody 1 až 4, které se skládají z několika původních městských částí.
Plzeň 1- katastrální území Bolevec a část katastrálního území Plzeň
Plzeň 2- Slovany: katastrální území Božkov, Bručná, Hradiště u Plzně, Koterov a část katastrálního území Plzeň
Plzeň 3- katastrální území Doudlevce, Radobyčice, Skvrňany, Valcha a část katastrálního území Plzeň
Plzeň 4- katastrální území Bukovec, Červený Hrádek u Plzně, Doubravka, Lobzy, Plzeň 4 a Újezd
Plzeň 5- Křimice: část katastrálního území Křimice a část katastrálního území Radčice u Plzně
Plzeň 6- Litice: katastrální území Litice u Plzně
Plzeň 7- Radčice: část katastrálního území Radčice u Plzně a část katastrálního území Křimice
Plzeň 8- Černice: katastrální území Černice
Plzeň 9- Malesice: katastrální území Malesice a Dolní Vlkýš
Plzeň 10- Lhota: katastrální území Lhota u Dobřan

Odbor státní sociální péče společně s Odborem životního prostředí Magistrátu města Plzně uspořádaly vánoční výtvarné dílny pro 25 dětí v náhradní rodinné péči.

V zasedací místnosti budovy magistrátu v Kopeckého sadech 11 si děti vyráběly vánoční výzdobu z ekologických materiálů. Tradiční předvánoční setkání navštívila rovněž náměstkyně primátora pro oblast školství a sociální věci Eva Herinková.

„Letošní již pátý ročník se nesl v příjemné předvánoční atmosféře. Některé děti vytvořily výrobky pro sebe, ale většina z nich připravila dárky, kterými chtějí potěšit své blízké, “ zhodnotila akci náměstkyně Eva Herinková.

„Cílem našich tradičních vánočních dílen je ukázat dětem, že i ze starého použitého materiálu lze vytvořit krásné vánoční dekorace, a tím děti motivovat k ochraně životního prostředí, “ uvedla vedoucí odboru životního prostředí Dagmar Kaiferová Svobodová.

Připraveno bylo sedm stanovišť, na nichž děti tvořily vánoční ozdoby ze starých žárovek, malovaly sněhuláky na květníky, z plastových příborů vytvářely postavičky, lepily hvězdy z papírů, navlékaly korálkové náramky, ze starých vln vyráběly hvězdy a z barevných papírů závěsné vánoční ozdoby. Všechny ozdoby byly vytvořeny z použitých a tříděných materiálů, které by už nenašly jiné využití.

Plzeň má připravený rozpočet na rok 2018 včetně rozpočtového výhledu na období 2019 až 2021. Návrh již schválili radní, ve čtvrtek budou hlasovat i zastupitelé. Město pro příští rok počítá s objemem příjmů ve výši 5,7 miliardy korun a s výdaji 6,848 miliardy korun. Pro rok 2018 chystá Plzeň velké množství investičních akcí, konkrétně na stavební investice má připraveno 1,981 miliardy korun, letos to bylo 1,391 miliardy korun, jde tak o nárůst 42,4 procenta. 

 „Objemem rozpočtu se blížíme k sedmi miliardám, což je rekord, takto vysoký jsme jej ještě nikdy neměli. Záporné saldo je způsobeno zejména použitím prostředků z fondů města, do výdajů roku 2018 se promítají letos započaté investice, řadu akcí zahajujeme. Ve výhledu od roku 2019 počítáme s kladným saldem hospodaření. Stejně jako město, tak dýchají i městské obvody, i jim se zajímavě zvedají zdroje rozpočtu,“ uvedl ekonomický náměstek primátora Pavel Kotas. Příjmy městských obvodů převedené z rozpočtu města v rámci finančního vztahu budou pro rok 2018 činit 584 milionů korun, celkem si obvody oproti původnímu výhledu na roky 2018 až 2020 polepší o 152 milionů korun.

Celkové příjmy města Plzně se příští rok oproti roku 2017, kdy byly rozpočtovány ve výši 5,574 miliardy korun, zvýší o 2,3 procenta. Nárůst ovlivní několik faktorů. Nejvýznamnější je vázán na změnu rozpočtového určení daní, kdy dojde k navýšení podílu obcí na celostátním výběru DPH z 21,4 procenta na 23,58 procenta. Příjmy ovlivní i další daně, například z příjmu fyzických osob. „Celkový meziroční nárůst daní činí 9,2 procenta, což je zhruba 410 milionů korun,“ uvedl Pavel Kotas. Opačný výraznější vliv na oblast příjmů bude mít schválený prodej vodárenského majetku společnosti Vodárna Plzeň, jenž sníží příjmy z nájemného vodárenské infrastruktury, nicméně městu tím ale současně klesnou výdaje na rekonstrukce a opravy této infrastruktury. Celkové nedaňové příjmy v roce 2018 činí 573,2 milionu korun a jsou tvořeny zejména částkou 362 milionů korun z pronájmu majetku (z toho 130 milionů korun z pronájmu vodárenské infrastruktury, 174 milionů korun z pronájmu domů/bytů/divadla a 23 milionů korun z pronájmu teplárenské infrastruktury).

Výdaje jsou v návrhu rozpočtu zapracovány v úhrnné výši 6,848 miliardy korun. Což je nárůst o 12,2%. Nárůst je však způsoben především investicemi. Meziročně dochází k nárůstu provozních výdajů pouze o 3,1%, promítl se do něj zejména nárůst mezd. „Tři nařízení vlády postupně zvedaly mzdy a my na to museli ze zákona reagovat. Objem, který jsme museli navýšit, tak byl kolem 91 milionů korun. Pořád nám ale rostou provozní výdaje méně než provozní příjmy (ty rostou o 3,8%) a máme výborné provozní saldo. Zjednodušeně řečeno, máme o téměř miliardu lepší provozní příjmy než výdaje, a to je ideální stav rozpočtu,“ doplnil ekonomický náměstek.

Rada města Plzeň představila a odsouhlasila studii, která se zabývá zabývá úsekem od mostu přes řeku Mži u Kalikovského mlýna až k napojení na západní okruh u Radčic. Po komunikaci III/180 50 projede denně v průměru 6400 vozidel v obou směrech, přičemž silnice je úzká a nebezpečná pro pěší a cyklisty. Studie bude podkladem pro další investiční a projektovou přípravu stavby.

„Cílem města Plzně je zajistit bezpečnost uživatelů této komunikace, zejména chodců a cyklistů. Jedná se o krajskou komunikaci II. třídy, které v současnosti chybí chodníky umožňující souběžné bezpečné vedení pěší a cyklistické dopravy. Je také nutná úprava zastávek MHD a křižovatek, zejména u křižovatky propojující areál zoologické a botanické zahrady prostřednictvím nové lávky přes Mži se sídlištěm Skvrňany,“ uvedl Petr Náhlík, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí. Podle jeho slov lze navíc vzhledem k postupu majetkové a projektové přípravy západního okruhu po jeho otevření očekávat větší dopravní zatížení ulic Radčická  a V Radčicích.

Správce komunikace, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, v nejbližší době provede opravu s dílčím rozšířením vozovky a částečnou úpravou zastávek Pod Zámečkem.  „Toto opatření však neřeší výše popsané problémy. Cílové řešení úpravy komunikace je zpracováno studií,“ doplnil Petr Náhlík.

Studie přináší dopravně technické řešení, navrhuje zejména příčné uspořádání komunikace, úpravu křižovatek, úpravu zastávek MHD, souběžné vedení pěší a cyklistické dopravy i chráněná místa pro přecházení chodců. Navržené řešení vytváří možnosti pro obnovu doprovodných stromořadí. Součástí studie je prostorová koordinace cílového řešení s navrhovanými řady Vodárenského souboru Vinice. Studie bude využita pro územní ochranu koridoru komunikace, pro přípravu samostatné smíšené stezky pro chodce a cyklisty a pro dílčí úpravy křižovatek nebo zastávek MHD, ale i jako podklad pro koordinaci komunikace s nově navrhovanými vodovodními řady.

Město Plzeň vydává svůj sportovní kalendář pro rok 2018 s portréty známých plzeňských sportovců. Zisk z jeho prodeje hodlá věnovat na podporu Nadačního fondu západočeských olympioniků. Kalendář obsahuje portréty Martina Straky, Romana Kreuzigera, Kateřiny Emmons, Karla Davídka, Michaela Krmenčíka, Andrey Hlaváčkové, Jana Šefla, Filipa Jíchy, Davida Křížka, Lenky Bernardové, Jana Řehuly a Kateřiny Skypalové. V prodeji bude od 15. prosince.

„Město Plzeň si velmi váží úspěchů sportovců z plzeňského regionu bez ohledu na to, v jaké době jich dosáhli. Před rokem 1989 získávali především medaile a uznání, finanční ohodnocení bylo nesrovnatelné se současností. Právě proto se aktivní sportovci a osobnosti sportovního života v Plzni rozhodli spolu s městem podpořit bývalé šampiony, o které se stará Nadační fond západočeských olympioniků,“ přiblížil radní města Plzně pro oblast sportu a podpory podnikání Petr Chvojka.

Celkem 12 snímků osobností pořídil Josef Adlt, plzeňský sportovec a fotograf. Zisk z prodeje kalendáře bude věnován právě Nadačnímu fondu západočeských olympioniků. Nadační fond západočeských olympioniků je soukromá iniciativa bývalých sportovců. Vznikl v roce 2011 a jeho cílem je podporovat západočeské sportovce, kteří ojedinělým způsobem v minulosti dokázali reprezentovat československé barvy na olympijských hrách, mistrovstvích světa, mistrovstvích Evropy či jiných světových soutěžích. Nadační fond pomáhá výhradně sportovcům, kteří jsou již v seniorském věku a dostali se do tíživé životní situace. Tito sportovci reprezentovali naši vlast bez jakéhokoliv nároku na finanční odměnu, která by je zabezpečila do budoucna.

Za cenu 299 korun bude kalendář o rozměru A2 v prodeji v rámci adventních trhů na náměstí Republiky ve zvonici, a to od pátku 15. prosince do neděle 17. prosince 2017, dále pak v informačním centru na náměstí Republiky.

Už pojedenácté ocenila Plzeň řadu svých dobrovolníků a pracovníků v sociálních službách. Ceny obdrželi v Měšťanské besedě na Andělském sletu v rámci akce Anděl 2017, jenž tradičně pořádá Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně. Z rukou náměstkyně pro oblast školství a sociálních věcí Evy Herinkové a prvního náměstka primátora Martina Baxy převzali nominovaní titul Anděl 2017, Andělské ruce 2017 a Dobrá duše 2017. Udělen byl i titul in memoriam Anděl navždy.

Titul Zlatý Anděl 2017 obdržel za svou obětavou a dlouholetou práci v čele Spolku neslyšících Plzeň, realizaci projektů na podporu aktivního života sluchově postižených, odstraňování bariér v komunikaci a osobní přínos plzeňským sociálním službám sociální pracovník, pedagog a lingvista Miroslav Hanzlíček. „Ocenění Dobrá duše letos putovalo i dvěma kolektivům – Domovince za týmovou filantropii při realizaci dobročinných akcí a Městské policii Plzeň za součinnost při řešení sociálních problémů a společných projektů s Odborem sociálních služeb Magistrátu města Plzně,“ doplnila vedoucí tohoto odboru Alena Hynková.

„Jedenáctý ročník přinesl i jeden nový smutný titul – Anděl navždy. Ten bude od tohoto roku patřit vždy těm, kteří sociálním službám věnovali život. Jejich andělé strážní na chvíli zavřeli oči a tím završili jejich životní pouť, nejednou velmi předčasně. Smutný byl rok 2017 pro plzeňské sociální služby,“ uvedla náměstkyně Eva Herinková.

Symbolického uznání se tak in memoriam dostalo Petru Štainiglovi, řediteli Centra terénních a pobytových služeb Zbůch, Jiřímu Krzanowskému, realizátorovi projektu Zdravá svačinka, Marii Mackové, angažované člence Svazu tělesně postižených a Jiřímu Kuthanovi, bývalému radnímu města Plzně pro oblast sociálních věcí. Ocenění jejich práce převzali jejich rodinní příslušníci.

Plzeňský kraj a město Plzeň oslaví jubileum první republiky. 100. výročí vzniku samostatného státu se promítne do celoročního cyklu zajímavých událostí pod značkou „Kde domov můj“. A jedním z hlavních bodů bude představení Smetanovy Prodané nevěsty pod širým nebem na náměstí Republiky.

Inscenace v kulisách plzeňského historického náměstí nabízí možnost vytvořit Prodanou nevěstu tak, jak si ji pravděpodobně mohl představovat sám autor. Opera bude uvedena ve verzi z roku 1870, která počítá s kompletně zhudebněnými recitativy a tanci. Měla by být realizována s naprostým respektem k tradici a zcela klasicky, za využití těch nejmodernějších technologií. Je určena pro všechny věkové skupiny. Divákům nabídne mnoho taneční scén, jedno velké defilé komediantů a velké sborové výstupy, na kterých by se mohly podílet i místní folklorní soubory.

Plzeňský primátor Martin Zrzavecký ocenil ve středu 6. prosince 15 lidí za mimořádné činy při záchraně života a majetku. Jsou mezi nimi policisté i plzeňští strážníci, záchranáři, hasiči i občané. Primátor jim poděkoval za jejich obětavost, statečnost a pohotovost a předal pamětní plakety a věcné dary.

K oceněným patří například muž, jenž zachránil šestiletou dívku před přijíždějícím vlakem, studenti gymnázia, kteří pohotově poskytli první pomoc dusící se ženě či strážníci, kteří díky své všímavosti a empatii zabránili dvěma lidem v sebevraždě. Oceňování organizuje Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně. Letos jde již o devátý ročník této akce.

Ocenění získali:

Hasič Michal Boček
Michal Boček se 23. září 2017 zúčastnil akce při záchraně horolezce, který spadl na skalním masivu v lokalitě Kozelka. V nepřístupném terénu se mu ve spolupráci s leteckou záchrannou službou Armády České republiky podařilo zajistit zraněného v terénu a připravit ho k vyzvednutí na palubu vrtulníku. Poté se podílel i na jeho transportu do nemocnice.  Svým profesionálním přístupem významnou měrou přispěl k úspěchu záchranné akce.

Hasiči Miroslav Kalabis a Luděk Calta
Miroslav Kalabis a Luděk Calta 9. ledna 2017 zasahovali při požáru ve firmě AVE Sběrné suroviny ve Cvokařské ulici v Plzni. Přesto, že utrpěli zranění při požáru manipulačního vozíku a následné destrukci tlakové lahve, pokračovali v likvidaci požáru až do jeho úplného dohašení. Pro svá zranění při zásahu museli být posléze ošetřeni v nemocnici.  Svým profesionálním přístupem a nasazením zabránili rozšíření požáru a dalším škodám na majetku.

Policista Daniel Karlík
Daniel Karlík 22. července 2017 viděl z okna svého bytu, jak na ulici k těžce se pohybujícímu muži přistoupil další muž, napadl ho, srazil na zem a poté z místa odešel. Policista mu přispěchal na pomoc, ihned zavolal záchranku a postupoval podle pokynů operátora do příjezdu sanitky. Napadený muž byl podle lékařů bezprostředně ohrožen na životě a bez včasné pomoci a operačního zákroku by zemřel.  Oceněný tak svým činem přispěl k záchraně lidského života.

Záchranář Zdeněk Urbánek
Zdeněk Urbánek 17. června 2017 v době svého osobního volna neváhal poskytnout pomoc v podobě krizové intervence pro matku dvou dětí, které zemřely na následky dopravní nehody. Ženě byl oporou i následující dny a poté jí doporučil další psychologickou pomoc.

Záchranářka Marcela Steinbergerová
Marcela Steinbergerová 17. června 2017 jako operátorka zdravotnického operačního střediska vedla velmi profesionálně telefonicky asistovanou resuscitaci dětí, které utrpěly těžká zranění při dopravní nehodě.

Strážníci Jiří Melichar a Jaroslav Motyčka
Jiří Melichar a Jaroslav Motyčka si 16. září 2017 v nočních hodinách při obchůzce Doubravky všimli v ulici Ke Špitálskému lesu odstaveného vozidla, do jehož zadního okénka byla zavedena hadice z výfuku. Při bližším ohledání zjistili, že vůz je uvnitř silně zamořen výfukovými plyny. Ve vozidle našli muže, který již nevnímal okolí a velice slabě dýchal.  Strážníci muže okamžitě vytáhli ven z vozu a následně jej předali přivolaným záchranářům. Díky všímavosti strážníků se podařilo muže zachránit.

Strážník Josef Kovářík
Josef Kovářík při návratu z nákupu 14. září 2017 zpozoroval v Doudlevecké ulici mladou dívku, která v dešti klečela u vlakových kolejí.  Ač nebyl ve službě, dívku oslovil a zjistil, že chce spáchat sebevraždu. Díky jeho všímavosti a pohotovému jednání, kdy zavolal své kolegy a mladou ženu od kolejí odvedl, se dostala do péče záchranářů.

Strážník Jan Lang
Jan Lang 12. ledna 2017 v době svého osobního volna poskytl okamžitou první pomoc ženě, kterou srazilo vozidlo na přechodu pro chodce na křižovatce Borská – U Trati. Pomohl zraněné a navíc svým soukromým vozidlem odvezl jejího přítele za ní do nemocnice.

Občan Ivan Novotný
Ivan Novotný za volantem autobusu ČSAD projížděl 19. května 2017 v odpoledních hodinách Borskou ulicí v Plzni a všiml si na chodníku ležícího muže. Zastavil a postiženému, který silně krvácel z hlavy, poskytl první pomoc. Následně přivolal zdravotnickou záchrannou službu, které poté zraněného muže předal.  Svým jednáním tak přispěl k záchraně lidského života.

Občan Petr Ježek
Událost se stala 14. října 2017. Petr Ježek  na nástupišti vlakového nádraží v Plzni se snažil hlasitým křikem varovat mladíka s holčičkou, kteří přecházeli koleje, před přijíždějícím vlakem. Jeho varování se však minulo účinkem. Muž tedy neváhal a šestiletou holčičku zpod projíždějícího Pendolina, které ji zachytilo a odhodilo na hranu nástupiště, vytáhl. Nebýt jeho pohotového zásahu, mohl mít případ tragické následky.  Brzdící vlak by zřejmě vtáhl dítě mezi sebe a okraj nástupiště a dívence by tak hrozil vážný úraz, ne-li smrt.

Studenti Mikoláš Houser, Martin Vokatý a Lam Le Sy
Studenti 2. ročníku Gymnázia Písek byli 4. října 2017 v Plzni na výletě. Stali se svědky toho, že se u obchodního centra začala dusit žena. Mladíci nezaváhali a poskytli jí první pomoc.  Využili tak v praxi znalostí, které získali ve škole, ve skautu či autoškole.

Nově vybudovaný výtah v historické budově plzeňské radnice na náměstí Republiky už slouží veřejnosti a návštěvníci se tak pohodlně dostanou do všech pater radnice. Bezbariérové zpřístupnění komplikoval fakt, že celý radniční komplex tvoří tři propojené památkově chráněné budovy s odlišnou výškou jednotlivých podlaží.

Radnice byla jedním z posledních klíčových městských objektů, který zůstával pro tělesně postižené a méně pohyblivé občany těžko dostupným. “Jsem rád, že se realizace podařila, byť první studie bezbariérových úprav vznikla už v roce 1995. Úprava sice probíhala za plného provozu, ale vyžádala si některá omezení, proto tímto děkuji za trpělivost zaměstnancům i návštěvníkům radnice,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký. Kromě vestavby výtahu byly vybudovány i bezbariérové toalety.

„Bezbariérové zpřístupnění interiéru radnice bylo komplikované kvůli tomu, že celý radniční komplex tvoří tři propojené památkově chráněné budovy s odlišnou výškou jednotlivých podlaží. Po výstavbě výtahu a zdvižné plošiny do Obřadní síně se však podařilo zpřístupnit bez bariér zhruba 90 procent budovy včetně kanceláří všech představitelů vedení města,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Celkové náklady na stavbu, která byla zahájena letos v lednu, činí včetně projektové dokumentace 23,131 milionu korun s DPH. Na projekt město získalo dotaci ve výši 8,686 milionu korun z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

Na webu města Plzně v tematické sekci Rozpočet je uveřejněn článek s návrhem rozpočtu města Plzně na rok 2018. Obsahuje i střednědobý výhled rozpočtu pro období 2019 až 2021. Lidé mohou návrh písemně připomínkovat, a to nejpozději do 12. prosince 2017.

Návrh rozpočtu je uveřejněn v kategorii Rozpočet města. Písemné připomínky je nutné zasílat do sekretariátu ekonomického náměstka Pavla Kotase, náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň nebo do sekretariátu ředitelky ekonomického úřadu Ing. Hany Kuglerové, Škroupova 5, 306 32 Plzeň.

Centrum robotiky vyhlásilo v letošním roce již třetí ročník soutěže PUMA – Pedagog Učící Moderně a Atraktivně. Je určená pro pedagogy plzeňských základních škol, kteří měli vytvořit výukový materiál, jenž bude interaktivní, využívající digitální technologie a hlavně bude pro děti nejen poučný, ale také zajímavý a zábavný.

„Město Plzeň podporuje v rámci konceptu Smart Edu technické vzdělávání dětí na všech stupních vzdělávacího systému. Proto prostřednictvím Správy informačních technologií města Plzně a jeho Centra robotiky vybavuje školy zřízené městem moderní informační technikou a spolupracuje s pedagogy, kteří s těmito pomůckami pracují. Jsem ráda, že mohu zasednout v porotě této soutěže, kde pedagogové představují svoje interaktivní výukové programy, které jsou pro děti nejen naučné, ale také poutavé a zábavné,“ vysvětlila náměstkyně Eva Herinková.

Na prvním místě se umístila učitelka Michaela Krumlová z 22. základní školy s výukovým projektem How to describe someone in English. Na stříbrném místě skončila Nikola Billová z Masarykovy základní školy s projektem Opakování III. ročníku se Sherlockem Holmesem, bronzová je Lenka Charvátová, 26. základní škola, která si pro děti připravila program Halloween. Na čtvrtém místě skončila Kateřina Bůchová, Masarykova základní škola, která vyučuje v hodinách přírodopisu s interaktivní prezentací Vesmír. Na pátém místě se umístila Magdaléna Šťastná z 15. základní školy s projektem AZ kvíz.