Home Tagy Články označené "Mikroregion Nepomucko"

Mikroregion Nepomucko

Členové rady Plzeňského kraje odsouhlasili poskytnutí finanční  dotace v celkové výši 1 200 000 korun pro Mikroregion Nepomucko. Peníze jsou určeny na úpravu stávajícího povrchu a položení obrusné vrstvy, čímž dojde k modernizaci cyklostezky Helenka v katastrálním území  Nepomuk a Klášter u Nepomuku.

Přestavba stávající cyklistické stezky spočívá ve stavebních úpravách spojených s přestavbou zemního tělesa – rozšíření koruny komunikace a změna nivelety. Jedná se o úpravu konstrukce vozovky, kdy bude přidána obrusná vrstva a dojde k navýšení nivelety a směrové optimalizaci vedení komunikace. Rekonstrukce dotčených částí stezky „Helenka“ zlepší dostupnost pro pěší a cyklisty v rámci propojení Dvorce (místní část Nepomuku) a Kláštera.

V obci Vrčeň na jižním Plzeňsku  byla v letošním roce ve spolupráci s Mikroregionem Nepomucko zahájena oprava barokních soch na návsi. V první fázi došlo na opravu sochy sv. Vojtěcha a Panny Marie Immaculaty.

Detail sochy sv. Vojtěcha

Práce se ujala restaurátorka Pavla Žiaková, která dlouhodobě v tomto regionu prokazuje své mimořádné restaurátorské schopnosti. Doplněny byly také nedochované  artefakty ve formě berle a svatozáře. Významný finanční podíl na opravy soch tvořily samozřejmě také dotace Plzeňského kraje ( ty byly použity na sochu sv. Vojtěcha) a Ministerstva kultury ČR (tady byly peníze využity na opravu sochy Marie Immaculaty).

Skvělou práci opět odvedli také pracovníci památkové péče Maria Rašínová z města Nepomuk a Viktor Kovařík z Národního památkového ústavu v Plzni, kteří byli odbornými garanty celé akce. Přispěli nejen odbornými radami a konzultacemi, ale například i dohledáním původní historické fotodokumentace. V příštím roce by měl být v obci zrestaurován ještě kříž před domem čp. 49 a svatý Jan Nepomucký na návsi.

Již rok funguje na území Nepomucka a Spálenopoříčska projekt Centra společných služeb obcí, který poskytuje odbornou podporu a poradenství obcím i občanům při výkonu veřejné správy, informuje obce o aktuálních novinkách v oblasti veřejné správy  s dopadem na ně, připravuje, řídí a realizuje projekty meziobecní spolupráce či projekty obcí.

Dále se centrum podílí zejména na činnostech, které směřují k propagaci činnosti či vyhledávání příležitosti pro společné postupy obcí, které přinesou úsporu finančních prostředků (např. společné nákupy energii, telekomunikačních služeb apod.). V neposlední řadě centrum připravuje vzorové dokumenty pro obce jako jsou smlouvy, postupy, termíny, povinnosti, obecně závazné vyhlášky apod. Výše uvedených aktivit bylo v rámci centra za poslední rok evidováno přes 500.

„Nositelem projektu v našem regionu je Mikroregion Nepomucko. Od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017 bylo zpracováno ve spolupráci s obcemi celkem 51 individuálních žádostí o dotace, zaměřených např. na obnovu památek, zlepšení škol a školek, zlepšení životního prostředí, dětská hřiště, místa pasivního odpočinku, budování čističek odpadních vod, opravu hasičských zbrojnic, naučné stezky, kulturní činnost, cestovní ruch až po prevenci kriminality. Aktivně jsme spolupracovali se žadateli o příspěvky z nadačních fondů, podařilo se tak získat prostředky na obnovu kapličky Šlépěje v Zeleném dole v Nepomuku či na realizaci hlavního zelenohorského oltáře ze zrcadlového nerezu,“ prozradil Pavel Motejzík, manažer Centra společných služeb obcí.

V projektech, kde byl přímým žadatelem Mikroregion Nepomucko, se tady podařilo uspět například ve dvou výzvách Operačního programu životní prostředí (projekt na pořízení domácích komposterů byl vyhodnocen jako 6. nejlepší v České republice), na realizaci nových expozic, pořízení mobiliáře do obcí či organizací významných akcí. Celkový objem získaných finančních prostředků pro region za poslední rok je díky činnosti centra téměř 13,5 milionu korun.

Minulý rok byl pro Mikroregion Nepomucko vcelku úspěšný. Podařila se například obnova 31  drobných sakrálních památek ve dvanácti obcích a pořídit do sedmi obcí nový venkovní mobiliář. Úspěšné bylo i získávání menších grantů v řádu 100–500 tisíc pro jednotlivé členy Mikroregionu. V roce 2016  takto získali zhruba 5 milionů korun na různé projekty od úprav veřejných prostranství, přes obnovu památek, zlepšení škol a školek, dětská hřiště, budování ČOV, opravu hasičských zbrojnic, naučné stezky, kulturní činnost až po prevenci kriminality.

„Aktivními žadateli jsme rovněž v případě nadačních fondů, v roce 2016 se tak podařilo získat prostředky na obnovu kapličky Šlépěje v Zeleném dole či na realizaci hlavního zelenohorského oltáře ze zrcadlového nerezu. Pravidelně organizujeme autobusové zájezdy za poznáním, podílíme se na přednáškách a besedách. Organizovali jsme letní fotosoutěž a ve spolupráci s městem Nepomuk vytvořili propagační klipy o Nepomucku. Máme za sebou ve spolupráci s partnery i několik povedených kulturních akcí roku 2016, například letní festival Nepomucko sobě (Mileč, Nové Mitrovice, Žinkovy, Zelená Hora), představení s operou Kouzelná flétna na Zelené Hoře, mimořádné prohlídky zámku Zelená Hora či Vánoční koncert Edity Adlerové ve Spáleném Poříčí,“ uvedl Pavel Motejzík, manažer Mikroregionu Nepomucko.

V současné době má Mikroregion již podáno několik projektů, u nichž budou výsledky známy v průběhu letošního jara. Jedná se například o projekt na nákup domácích kompostérů pro obyvatele obcí a velkoobjemových kontejnerů v řádu 4,2 milionu korun či projekt na marketingové aktivity v cestovním ruchu v částce 600 000 Kč.

„Nutno konstatovat, že úspěšní nejsme vždy, nepodařilo se nám například uspět v případě projektu na pořízení busty Richarda Böhnela, asfaltového povrchu cyklostezky Helenka či tvorby naučné stezky v okolí Nového rybníka. Pro všechny neúspěšné projekty se však budeme snažit najít nové dotační tituly, neúspěchy někdy mohou rovněž posílit a něco naučit,“ dodal Motejzík.