Home Tagy Články označené "rekonstrukce"

rekonstrukce

Obec Dýšina na severním Plzeňsku připravuje rekonstrukci Černé lávky v Nové Huti. Předběžný odhad nákladů zatím dosahuje 500 000 Kč.  Před více než rokem upozornil Okrašlovací spolek na havarijní stav Černé lávky, která vede přes Klabavu pod vyústěním náhonu Bílého mlýna. Po lávce je vedena oblíbená vycházková cesta na celodenně osluněnou cestu k mohylám v lese Háj a dále směrem do Chrástu.

Stav Černé lávky byl předmětem jednání investičně-stavebního výboru už před dvěma roky.  Ve stavebním archivu obce ani v  technickém archivu města Plzně nebyly k Černé lávce nalezeny žádné dokumenty. Bezprostředně poté spolek pořídil v terénu fotografie dokládající neutěšený stav.

„Naše pátrání   pokračovalo listováním v soukromých i obecních kronikách. Díky ochotě a pochopení vlastníků rodových fotografických archivů jsme získali historické fotografie. Na závěr jsme 15. srpna 2016 navštívili Státní okresní archiv Plzeň-sever v Plasích. Zde jsme našli velké množství zásadních dokumentů (např. zápisů z jednání obecního zastupitelstva a rady obce Dýšina), včetně projektové dokumentace,“ uvedli členové Okrašlovacího spolku Jaroslava a Jan Nesvadbovi.

Nalezením těchto dokumentů je možné stanovit stáří pochozí vrstvy lávky na 75 let; ta se však dnes   bortí a vyžaduje generální opravu. Kovová konstrukce Černé lávky už slouží v Nové Huti 100 let. Takové jubileum si určitě zaslouží nejen pozornost, ale především konání obecní rady a zastupitelstva. Dosud neznámé dokumenty z archivu v Plasích výrazně změnily dosavadní náhled na vlastnictví a financování Černé lávky.

Obvodní knihovna Bory obnovila po rekonstrukci na začátku října svůj provoz. Rekonstrukce trvala dva měsíce. Prostor obvodní knihovny byl rozšířen o nevyužívaný školnický byt, v němž bylo vybudováno rozšířené oddělení pro děti, původní prostory byly kompletně upraveny a zmodernizovány.

Celá knihovna je nyní bezbariérová, u vchodu z Klatovské ulice byla nainstalována elektrická plošina pro vozíčkáře, uvnitř knihovny je podlaha bez překážek a prostorné moderně zařízené sociální zařízení.

V prostoru knihovny byly položeny podlahové krytiny, nově natřené zdi a zabudována moderní elektroinstalace. Čtenářům přibylo 200 metrů nových polic, další katalog a počítač s veřejným internetem. Na rekonstrukci se podílelo i 15 dobrovolníků.

Obvodní knihovna na Borech nabízí své služby čtenářům od pondělí do čtvrtka od 9 do 18 hodin, v pátek pak od 9 do 13 hodin.

Správa železniční dopravní cesty slavnostně ukončila první část modernizace plzeňského hlavního nádraží. Cílem projektu bylo upravit stanici tak, aby mohla plnohodnotně vykonávat funkci nejdůležitější křižovatky v regionu. Na cestující tak čeká vyšší komfort při nastupování či lepší informační systém.

foto: M. Osvaldová

Modernizace uzlu Plzeň byla rozdělena na několik samostatných částí. Stavba Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví navázala na investiční akci nazvanou Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK. Ta zahrnovala modernizaci železniční tratě mezi hlavním nádražím a stanicí Plzeň-Jižní Předměstí, která byla rovněž rekonstruována. Během následné stavby, která nyní končí, došlo ke kompletní rekonstrukci východní části železniční stanice.

„Hlavním přínosem modernizace pražského zhlaví, tedy kolejového rozvětvení ve směru na Prahu, je především odstranění propadů rychlosti vlaků při průjezdu stanicí. Zatímco dosud musely rychlíky na výhybkách zpomalit až na 20 km/h, nyní mohou ve stejném úseku projíždět až osmdesátkou. Stavba přinesla i další pozitiva, například zvýšení efektivity přepravních proudů a snížení provozních a servisních nákladů. Instalace nového zabezpečovacího zařízení navíc posílila bezpečnost železničního provozu,“ sdělil náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb.

foto: M. Osvaldová

„Modernizovali jsme složité výhybkové konstrukce a rozsáhlé kolejiště plzeňského hlavního nádraží. Cestující však nejvíce ocení bezbariérové přístupy na jednotlivá modernizovaná nástupiště a nově vybudovaný podchod, který urychlí přestupy z vlaků na MHD,“ řekl Jan Mitlöhner, projektový manažer společnosti Skanska, která stavbu prováděla.

Součástí II. fáze projektu byla rovněž výstavba nové dvoupodlažní budovy centrálního stavědla. V ní je centralizována nejen technologie zabezpečovacího zařízení celého uzlu, ale i dopravní kancelář, pracoviště regionálního řízení dopravy, napájecí stanice, transformovny, záložní zdroje elektrické energie a prostory pro udržovací jednotky železniční dopravní cesty.

Celkové investiční náklady fáze II činily 1 232 831 755 Kč bez DPH z celkových investičních nákladů za obě fáze ve výši 2 559 626 649 Kč. Plánovaný příspěvek Evropské unie z Fondu soudržnosti pro fázi II byl ve výši až 547 662 761 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.

Zastupitelé města Plzně schválili přijetí dotací na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Malesicích, jde o projekt vysoutěžený za zhruba 5,97 milionu korun. Státní příspěvek z Ministerstva vnitra České republiky představuje 2,885 milionu korun a grant z rozpočtu Plzeňského kraje 1,923 milionu korun. Zbývající částku zajistí město Plzeň a Městský obvod Plzeň 9 – Malesice. Stavba musí být dokončena do 31. prosince 2017.      

„Částka kofinancování od obvodu se díky získání dotace nejen z ministerstva, ale i z kraje výrazně snížila, část bude ušetřena i soutěží. Do rozpočtu obvodu proto bude vrácena částka tři miliony korun, které obvod poskytl na předfinancování projektu. Je to dobrá zpráva pro Malesice, finanční prostředky mohou využít jinde,“ uvedl ekonomický náměstek Pavel Kotas.

Výsledná podoba rekonstruovaného objektu byla zvolena tak, aby korespondovala s okolní zástavbou domů vesnického typu. Kromě přistavění zbrojnice se budou opravovat i stávající konstrukce, neboť převážná většina z nich je již v nevyhovujícím stavu. „K nynějšímu garážovému stání přibude stání pro druhé hasičské vozidlo. Na takto   zvětšený půdorys bude přistavěno druhé nadzemní podlaží. Hasiči tak získají prostory pro dnes chybějící zázemí pro šatnu, umývárnu se sprchou a WC,“ doplnil Pavel Kotas.

V příštím týdnu začne plánovaná rekonstrukce vjezdů do areálů  FN Bory a FN Lochotín. Tato rekonstrukce je rozvržena do dvou etap, první etapa potrvá do konce letošního roku. Druhá pak začne až v roce 2018.

Od pondělí 11. září do 31. prosince dojde k úplnému uzavření vjezdu Bory 2 (bývalá vojenská nemocnice – ul. Edvarda Beneše 9), ve směru vjezdu i výjezdu. Do FN Bory bude během první etapy rekonstrukce zajištěn vjezd pouze hlavním vjezdem z ulice Edvarda Beneše 13. Po dokončení této první části bude následovat druhá etapa opravou hlavního vjezdu do FN Bory (z ul. Edvarda  Beneše 13), kde bude zajištěn přístup nově zrekonstruovaným vjezdem v  prostoru bývalé vojenské nemocnice (Edvarda Beneše 9). Zároveň bude otevřen vjezd za pavilonem 22 (v prostoru křižovatky ul. Edvarda Beneše a ul. 17. listopadu).

Příští týden začnou práce i v lochotínské části FN Plzeň. Od úterý 12. září až do konce letošního roku dojde úplnému uzavření vjezdu do FN Lochotín z ulice Na Roudné, ve směru vjezdu i výjezdu. Do areálu bude zajištěn vjezd pouze hlavním vjezdem z ul. aleje Svobody. Po ukončení první etapy bude uzavřen hlavní vjezd do FN Lochotín z ulice Aleje Svobody pro všechna vozidla, s výjimkou vozidel integrovaného záchranného systému a do areálu bude možné vjíždět jen spodním vjezdem z ulice Na Roudné.

„Uzavřené vjezdy budou vždy přístupné pro pěší. Pro urychlení provozu bude v obou areálech doplněno dopravní značení tak, aby nedocházelo k hromadění vozidel a provoz byl plynulý. Prosíme všechny návštěvníky o trpělivost  a pochopení této situace, plánovaná rekonstrukce napomůže k výraznému zkvalitnění dopravní obslužnosti obou areálů Fakultní nemocnice Plzeň,“ doplnila mluvčí Fakultní nemocnice Plzeň Gabriela Levorová.

Rada města Plzně schválila přípravu změny „Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti“ ve vztahu k rekonstrukci vozovny Slovany. Díky tomu by se mohlo městu podařit na tento projekt získat významnou podporu, a sice z Operačního programu Doprava. V něm se nyní připravuje nová alokace právě pro strategie ITI metropolitních oblastí. Konkrétní výše alokace pro jednotlivé metropolitní oblasti je v současné době ještě předmětem jednání.

„Co se týká rekonstrukce vozovny, jedná se o projekt za zhruba miliardu korun. Financovat jej mají Plzeňské městské dopravní podniky, a to s pomocí půjčky. Změnou strategie se nám však otevírá možnost získat významnou část na tento projekt z dotace, a to možná až 250 milionů korun, což by dopravnímu podniku výrazně finančně ulevilo,“ vysvětlil ekonomický náměstek Pavel Kotas.

Tramvajová doprava v Plzni ročně přepraví desítky milionů cestujících a je tak páteří celého městského dopravního systému. V uplynulých letech se v souvislosti s tramvajovou dopravou opakovaně řešila problematika odstavování tramvajových vozů, a to zejména s ohledem na krizové stavy zahrnující povodně v roce 2002, odříznutí vozovny během stavebních prací na náměstí Republiky a u hlavního nádraží, ale také kvůli havarijnímu stavu objektu vozovny na Slovanech, ve které se opakují stavy znemožňující řádný odstav a údržbu tramvají. S ohledem na to schválily orgány města dlouhodobou koncepci odstavování a údržby tramvají v Plzni.

Koncepce počítá s tím, že odstavování většiny tramvají a provádění nižších stupňů oprav bude v zrekonstruovaném areálu Slovany, až 13 souprav bude odstavováno v upravené točce Košutka na lince č. 4, vznikne odstavná kapacita pro mimořádné příležitosti pro 4 soupravy v upravené točce Malesická a v územním plánu města Plzně bude ponechána územní rezerva v Zadních Skvrňanech pro vybudování provozu těžké údržby.

Po třech letech se opět bude opravovat Wilsonův most v Plzni. I po opravě je jeho vozovka zvlněná, město teď bude zkoumat, jaké varianty opravy budou nejvhodnější. Uzavírka, která potrvá do konce měsíce, měla původně začít už na začátku srpna, nakonec byla ale odložena.

Most, který se rekonstruoval v roce 2014, má problémy. Dochází totiž znovu k vlnění části, kde jsou položeny kostky. „Snažili jsme se zjistit důvod, proč tomu tak je. Podle nás to je intenzitou zejména trolejbusové dopravy s tím, že návaznost kostek a asfaltu a brzdění zapříčiňuje zvlnění,“ prohlásil technický náměstek primátora Pavel Šindelář. Město tak uzavře několikametrový úsek v jednom pruhu, na kterém se budou zkoušet různé techniky opravy komunikací. „V každé části se opraví komunikace jinak, pak budeme vyhodnocovat. Podle výsledků se zvolí nejvhodnější varianta,“ dodal Šindelář.

Kvůli opravě tramvajové trati na Klatovské třídě na křižovatce s Kaplířovou ulicí bude ve dnech 5. – 13. srpna změněna MHD. Půjde především o výluku linek č. 4, dále o odklon linek č. 30, N1, N4 a změnu v odbavování v zastávkách Bory.

Tramvaje linky 4 budou jezdit pouze v úseku Košutka – Sady Pětatřicátníků. Dále pak zpět po své trase na Košutku. Náhradní autobusová doprava 4A zajistí dopravu v úseku Bory – Sady Pětatřicátníků a zpět.

S výlukou pak musí počítat cestující i v autobusech číslo 21, 24, 26, 30, 36, 73, N1 a N4. Spoje linek č. 30 a N4 pojedou mezi ulicí U Borského parku a Klatovskou třídou obousměrně odkloněny po trase Politických vězňů – Máchova. Linky od Borských polí a Litic budou ukončeny v obratišti ČSAD na Klatovské třídě.

  • Linky 21, 73

Výstupní zastávka „Bory“ ve směru od Litic bude umístěna v obratišti ČSAD při Klatovské třídě. Ve stejné zastávce bude odbavovat řidič cestující spoje jedoucího do zastávky „U Luny“. Nástupní zastávka pro spoje do Litic, bude v zálivu zastávek ČSAD ve směru na Litice na Klatovské třídě, u označníku nejdále od centra.

  • Linky 24, 26

Výstupní zastávka „Bory“ ve směru od Valchy, Borských polí bude umístěna v obratišti ČSAD při Klatovské třídě. Nástupní zastávka bude na konci prostoru pro odstav autobusů, před výjezdem z plochy na silnici Klatovské třídy.

  • Linka 30

Zastávka „Bory“ pro spoje jedoucí na Borská pole, případně k ZČU, bude v Kaplířově ulici, v zastávkovém zálivu linky ČSAD.
Ve směru z Borských polí, případně od ZČU, bude v Kaplířově ulici v jízdním pruhu naproti zastávce linky ČSAD zřízena výstupní náhradní zastávka „Bory“ (před vjezdem do prostranství křižovatky s Klatovskou třídou). Zastávka bude pouze pro výstup, na označníku zastávky nebude číslo linky, ani jízdní řád.
V ulici U Borského parku bude další zastávka „Bory“, pro spoje od Borských polí, která bude zároveň nástupní pro spoje začínající na Borech. Zastávka bude umístěna ve vyblokovaném kolmém parkovacím stání, v délce cca 30 metrů.
Spoje ve směru od Košutky ukončené na Borech, budou cestující odbavovat ve stálém obratišti (beze změn).

  • Linka 36

Výstupní zastávka „Bory“ ve směru z Borských polí, bude umístěna v obratišti ČSAD při Klatovské třídě.
Nástupní zastávka bude na konci prostoru pro odstav autobusů, před výjezdem z plochy na silnici Klatovské třídy.

  • Linka N1

Zastávka „Bory“ pro spoje jedoucí dále k Univerzitě, bude v Kaplířově ulici, v zastávkovém zálivu linky ČSAD.
Ve směru od Univerzity, bude zastávka „Bory“ v ulici U Borského parku. Zastávka bude umístěna ve vyblokovaném kolmém parkovacím stání, v délce cca 30 metrů. Spoje ukončené na Borech beze změn, vyjma nástupní zastávky umístěné ve vyblokovaném kolmém parkovacím stání.

  • Linka N4

Zastávka pro spoje do Lhoty, bude v zálivu zastávek ČSAD ve směru na Litice na Klatovské třídě, u označníku zastávek ČSAD nejdále od centra.
Ve směru ze Lhoty, bude zastávka „Bory“ v ulici U Borského parku. Zastávka bude umístěna ve vyblokovaném kolmém parkovacím stání, v délce cca 30 metrů.

Už včera měla začít měsíční uzavírka Wilsonova mostu v Plzni, město se ale na poslední chvíli nakonec dohodlo se stavební firmou, aby celá akce začala až 14. srpna a trvala jen 14 dní.

Plzeňský Wilsonův most přes řeku Radbuzu na Americké třídě bude kvůli stavebním pracím od 14. do 31. srpna 2017 uzavřen pro individuální dopravu. „Podle původního rozhodnutí měl platit zákaz vjezdu už od 1. srpna, ale město se dohodlo se stavební firmou, že v lokalitě začnou dělníci pracovat až 14. srpna,“ uvedla mluvčí Magistrátu Eva Barborková. Po mostě budou moci v době uzavírky jezdit jen trolejbusy a autobusy MHD, pro ostatní provoz bude stanovena objížďka po přilehlých komunikacích.

Stavební firma bude během 2 týdnů zkoumat, proč se vlní dlažba na mostě a jakým způsobem bude nejvhodnější ji opravit.

Jak jsme už informovali ve článku zde, plzeňský Wilsonův most přes řeku Radbuzu na Americké třídě bude kvůli stavebním pracím od dnešního dne po celý srpen uzavřen pro individuální dopravu. Po mostě budou moci jezdit jen trolejbusy a autobusy městské hromadné dopravy, pro ostatní provoz je stanovena objížďka po přilehlých komunikacích.

Stavební firma bude zkoumat, proč se vlní dlažba na mostě a jakým způsobem bude nejvhodnější ji opravit. Provede výkopy, které zpět vydláždí rozdílnými technologiemi. Poté bude most opět uveden do provozu a po určité době odborníci vyhodnotí, jakou technologii zvolit pro jeho finální opravu.