Home Tagy Články označené "školy v Plzni"

školy v Plzni

Den otevřených dveří se koná ve čtvrtek 11. ledna 2018 od 8.30 do 12.15 – v této době můžete navštívit vyučování a dále od 14 do 17 hodin, kdy si můžete prohlédnout prostory školy a popovídat si s pedagogy.

Základní škola Easy Start v Plzni na Slovanech je zaměřená na anglický jazyk a která preferuje individualitu a osobní přístup ke každému žákovi. O tom také svědčí snížení počtu žáků v jedné třídě na 15. Díky tomu umožní každému žákovi individuální rozvoj, nadanému dítěti rychlejší postup a slabším žákům individuální přístup. Začátek vyučování je zde netradičně až v 8:30.

Soukromá ZŠ Easy Start byla s účinností od 1. září 2011 zařazena MŠMT do rejstříku škol a školských zařízení. Součástí je také školní družina a školní výdejna. Zajišťují zde tedy jak výchovnou a  vzdělávací činnost, tak i stravování dětí a pitný režim.

Škola se nachází v 1. patře bývalé  administrativní budovy v lokalitě Plzeň – Slovany, v ulici Blatenská 1073/27a. Přízemí obývá MŠ Drobeček, s kterou základní škola velmi úzce spolupracuje, zajišťuje tak prakticky výchovu a vzdělávání dětem od 2 do 11 let.

Základní škola Easy Start nabízí především výrazně rozšířenou výuku anglického jazyka podpořenou rodilým mluvčím již od 1. třídy. Předností je také moderní vybavení školy, práce s nejrůznějšími výukovými programy a pořádání naučných a zábavných akcí, jako je lyžařský kurz, plavecký výcvik, výjezdy do zahraničí, škola v přírodě, Klub nadaných dětí a mnoho dalších.

Škola je tu především pro děti a rodiče, kteří mají špatné zkušenosti s neosobním prostředím a špatnými vztahy ve velkých školách, kteří si uvědomují nutnost znalosti cizího jazyka a mají ujasněné požadavky na výchovu a vzdělání svých dětí a jejichž požadavkům odpovídá filosofie školy.

Další den otevřených dveří se koná ve čtvrtek 1. března 2018 od 8.30 do 12.15 a od 14 do 17 hodin.

Den otevřených dveří Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni se uskuteční ve čtvrtek 11. ledna 2018 od 8:30 hodin v budově fakulty v univerzitním areálu na Borech. I letos bude spojen s Automotive Day, na němž se představí zejména firmy zabývající se vývojem a výrobou dílů pro automobilový průmysl. Poprvé se dne otevřených dveří zúčastní i automobilka Škoda Auto. Návštěvníci mohou vyhrát tablet.

Zájemce o studium přivítají členové vedení fakulty společně s dalšími akademickými pracovníky, zástupci z praxe a studenty. Po úvodní části se uskuteční prohlídka jednotlivých pracovišť a výzkumných laboratoří s praktickou ukázkou výzkumných aktivit. K vidění budou numerické simulace proudění ve 3D v nejmodernějších softwarech či návrh lopatek parních turbín ve 3D. Program zpestří rovněž ukázka elektromotocyklu électricité, formule SAE nebo návštěva „virtuální hospody“, která bude pomáhat při léčbě pacientů závislých na alkoholu. Ve vestibulu budovy strojní fakulty proběhnou interaktivní expozice jednotlivých kateder.

Organizátoři dne otevřených dveří nezapomněli ani na zábavné aktivity: zájemci o studium se například dozvědí, co všechno se dá vyrobit pomocí 3D tiskárny a jak se měří v dnešní době proudové pole s pomocí moderní PIV metody. V Regionálním technologickém institutu (RTI), výzkumném centru strojní fakulty, si zájemci prohlédnou 3D tiskárnu na kov. Po celou dobu bude vedoucí studijního oddělení připravena zodpovídat dotazy uchazečů o studium.

 

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni letos připravila den otevřených dveří na středu 10. ledna. Setkání se zájemci o studium proběhne od 15 hodin v místnosti č. 319 v budově fakulty v Sedláčkově ulici č. 15. Program doplní ukázky práce kateder, prohlídka budovy a představení vědecko-výzkumné činnosti fakulty.

Filozofická fakulta nabízí studium bakalářských, magisterských i doktorských studijních oborů. Studenti mají možnost vyjíždět na krátkodobé i dlouhodobé studijní pobyty do zahraničí. „Vyjednáváme o spolupráci s celu řadou nových zemí a institucí s cílem získávat stabilní partnery, které našim studentům připravují studijní programy. Rozbíhá se spolupráce s univerzitami v Ománu, Kyrgyzstánu, v Bělorusku nebo v Maroku. Naši studenti tak mohou v podstatě s minimální úsilím vyjet do velmi zajímavých míst,“ říká děkan David Šanc.

V budoucnu vedení fakulty plánuje nabídnout uchazečům nové obory. Jedním z nich by mohl být obor Sociální práce nebo obor Bavorská studia, jehož studenti by mohli získat tzv. double master, tedy titul nejen ze Západočeské univerzity, ale i z univerzity v Regensburgu. V případě úspěšné akreditace by mohli první studenti uvedených programů nastoupit ke studiu v roce 2020.

Během dne otevřených dveří budou mít zájemci o studium i jejich rodiče možnost v přátelské atmosféře diskutovat o přijímacím řízení, průběhu studia i o uplatnění absolventů, a to přímo se zástupci kateder, které jednotlivé obory zajišťují. Uchazeči tak získají detailní informace o studiu a mohou se setkat se svými budoucími učiteli.

Rada města Plzně schválila Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání v území Obce s rozšířenou působností Plzeň. Zaměřen je na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let s cílem rozvinout potenciál každého dítěte. Zahrnuje oblasti předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena infrastruktura a vybavení škol a spolupráce škol a ostatních aktérů ve vzdělávání.

 „Místní akční plán obsahuje charakteristiku školství v území ORP Plzeň, dopravní dostupnost škol v území, analýzu dotčených skupin v oblasti vzdělávání a jejich zapojení do tvorby plánu, způsoby spolupráce a komunikace. Také vymezuje například problémové oblasti a klíčové problémy, současně definuje vize, priority a strategické cíle pro další roky. Součástí je i seznam projektových záměrů, tedy toho, co chtějí jednotliví zřizovatelé na školách realizovat,“ přiblížila Eva Herinková, náměstkyně primátora pro oblast školství a sociálních věcí.

Projektové záměry jsou obsaženy v takzvaném Strategickém rámci Místního akčního plánu, což je „živý“ dokument a další návrhy projektových záměrů mohou být zařazovány i po jeho vzniku. Seznam projektových záměrů je aktualizován a schvalován vždy jedenkrát za šest měsíců až do roku 2023. Mezi projektové záměry patří například vybavování škol tablety, vybavování odborných učeben, rekonstrukce odborných učeben dílen, obnova vybavení počítačové techniky, bezbariérové úpravy na školách, vybavení pomůckami pro výuku fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu a další.

Zlepšení místního vzdělávacího systému umožní v některých případech odstranit selektivnost vzdělávací sítě, připraví fungující systém podpory dětí a žáků ohrožených neúspěchem, zároveň celkově zvýší kvalitu poskytovaného vzdělávání. Ke konkrétním výsledkům by mělo patřit snižování počtu žáků opakujících ročník, snížení počtu absencí a zlepšení studijních výsledků žáků. Výsledkem dlouhodobé podpory v území by mělo být zvyšující se pozitivní hodnocení systémových kroků ze strany zřizovatelů, ředitelů i jednotlivých učitelů a zvyšující se důvěra rodičů v kvalitu škol. Zlepšující se kompetence učitelů zvyšují jejich očekávání vzhledem ke vzdělávacím výsledkům žáků.

Na novostavbu školní jídelny ZŠ a MŠ generála Pattona  v obci Dýšina na severním Plzeňsku přispěje  částkou  400 tisíc korun také Plzeňský kraj. Místní zastupitelé přijetí této dotace už  schválili. Plánovaný termín dostavby jídelny se však trochu posouvá.

„Společnost SILBA-Elstav požádala o prodloužení termínu pro výstavbu nové školní jídelny, jejíž začátek   se kvůli obstrukcím na  straně původního vítěze výběrového řízení posunul. Stavební firma uvádí, že v dané situaci nepřálo ani počasí, které si vyžádalo několik přerušení prací. V současné době se provádějí práce, které vyžadují k  dodržení technologických postupů vysoké nároky na snižování obsahu vody v materiálech a konstrukcích,“ uvedla zastupitelka Kateřina Chejlavová.

Pokud by se kvůli tlaku na dodržení termínu tyto postupy nedodržely, ohrozilo by to podle stavařů negativně kvalitu stavby. Zastupitelé zdůvodnění uvážili a odsouhlasili posun termínu dokončení na  22. 12. 2017. Obec bude požadovat, aby se firma podílela na nákladech s náhradním stravováním, které po dobu prodloužení termínu vzniknou. Součástí dodatku smlouvy je také vyčíslení více/méněprací, díky nimž se cena díla snižuje o 100 586 korun, tedy  na 22 315 738 korun vč. DPH.

V minulém týdnu proběhl na hřišti 33. Základní školy v Plzni poslední letošní trénink brankářské akademie FC Viktorie Plzeň. Pro všechny gólmany byla připravena autogramiáda hráčů A-mužstva a na budoucí hvězdy se přišli podívat Matúš Kozáčik, Aleš Hruška, Dominik Sváček a trenér brankářů Martin Ticháček.

Autogramiáda trvala kolem třiceti minut, zájem brankářů o podpisy svých vzorů byl velký a někteří si setkáním s triem plzeňského „A“ týmu splnili sen. „Bylo hezké sledovat mladé naděje, jak si autogramiádu užívají. Velice děkuji všem zkušeným borcům a trenérovi Ticháčkovi, kteří tento zážitek mladým talentům umožnili,“ říká trenér mládežnických brankářů FC Viktorie Plzeň Jan Levý.

Od září se brankáři každé úterý připravovali na umělé trávě v areálu 33. ZŠ Skvrňany. „Díky zvyšujícímu se zájmu o brankářskou akademii jsme opět přivítali nové mladé naděje z Plzeňského kraje. Také musím vyzdvihnout brankáře, kteří k nám chodí už 3 nebo 4 roky, protože tihle brankáři jsou jasným důkazem, že s nimi pracujeme na vysoké úrovni a stávají se z nich kvalitní gólmani,“ popisuje Levý.

Brankářské tréninky jsou zaměřené na techniku chytání, rozvoj koordinačních schopností a v neposlední řadě silových dovedností. „Máme radost, jak se všichni brankáři zlepšují a mají velmi dobrý přístup k tréninku. Do tréninkového procesu se vrátíme 23. ledna 2018,“ dodává trenér brankářů.

Církevní ZŠ Plzeň, která působí od loňského podzimu v plzeňské čtvrti Slovany, zve veřejnost ve čtvrtek 23. listopadu na Den otevřených dveří. Zajímat by mohl především rodiče předškoláků či žáků 5. ročníků, kteří vybírají 2. stupeň ZŠ. Právě do 1. a do 6. třídy bude totiž škola na jaře zapisovat žáky pro následující školní rok.

“Během dne otevřených dveří lze nahlédnout do výuky, prohlédnout si prostory a vybavení školy, setkat se s učiteli i vedením. Dozvíte se například, čím se škola liší od jiných, nebo co to vlastně v praxi znamená, že je církevní. Zeptat se můžete na cokoli, co vás zajímá,” řekla Mgr. Kateřina Chejlavová zástupkyně ředitelky.

Pro děti je připravena expedice s různými úkoly, která je provede všemi zajímavými zákoutími školy. Více informací na www.cisplzen.cz.

Gymnázium Luďka Pika v Plzni ožilo v úterý příjemnou atmosférou křížků a koleček. Devatenáct skvělých týmů základních i středních škol se rozhodlo bojovat o pohár a tři postupová místa do krajského turnaje.

Po rozlosování do tří skupin po pěti a do jedné skupiny se čtyřmi týmy začali studenti z devíti různých škol odehrávat své první pIšQworkové souboje. Do pavouka se ze tří základních škol bohužel neprobojovala ani jedna. V boji o první místo zůstali jen čtyři školy z devatenácti. Domácí týmy zůstaly v turnaji všechny tři a stejně tak SPŠ dopravní měla v play-off patnáct studentů. Beznadějný případ, jediní zástupci Masarykova gymnázia, se bez problémů probojovali až do semifinále a tým SPŠE 1 si vedl podobně úspěšně.

V semifinálových zápasech se postavil tým SPŠE 1 proti GLP1 a Beznadějný případ proti GLP 2. Do finále se probojovali, jak se dalo čekat, GLP 1 a Beznadějný případ. O třetí místo se mezitím utkali GLP 2 a SPŠE 1.

Finálová napínavá hra netrvala dlouho. Třetí místo patří týmu SPŠE 1 a první místo a pohár získal Beznadějný případ, takže jeho hra nebyla vůbec tak beznadějná.

1.     místo: Beznadějný případ (Masarykovo gymnázium Plzeň) ve složení: Michal Polák, Petr Chalupský, Tereza Nováková, Adam Šebesta, Jan Pohořelý

2.     místo: GLP 1 (Gymnázium Luďka Pika) ve složení: Jan Löffelmann, Pavel Balda, Viktor Procházka, Martin Šůla, Tomáš Golubar

3.     místo: SPŠE 1 (VOŠ a SPŠE Plzeň) ve složení: Petr Železný, Martin Uhlíř, Tereza Šuldová, Jurij Gagin, Václav Hřebec

Ve více než stovce turnajů v pIšQworkách do 24. listopadu poměří síly přes 1350 přihlášených týmů. Z krajských kol vzejde celkem 24 vítězných týmů z České republiky i ze Slovenska, které se utkají o titul středoškolského mistra v piškvorkách 8. prosince 2017 na Fakultě sociálních studií MU v Brně.

Hlavním pořadatelem soutěže pIšQworky je spolek Student Cyber Games. Soutěž se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a všech krajů České republiky. Spolupořadatelem pIšQworek je už od roku 2012 Masarykova univerzita v Brně. Hlavním partnerem již desátého ročníku pIšQworek je společnost Candy Plus.

Krajská rada schválila přijetí finančního daru v celkové výši 900 000 korun od Nadačního fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji, níže uvedeným školám zřizovaných Plzeňským krajem na nákup stavebnice Merkur a Boffin, které budou na školách využívány pro kroužky žáků ze základních škol a dále na pokrytí části nákladů k zajištění materiálů pro odborný výcvik učebních oborů: strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví a zemědělství:

ilustrační foto

Nejvyšší částku z Nadačního fondu získalo Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň, a to ve výši 98 400 korun pro  251 žáků. Následuje Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, která pro 246 žáků obdržela příspěvek ve výši 96 500 Kč. Částka 83 200 korun je určena pro Střední odborné učiliště stavební v Plzni  pro  212 žáků. Také Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara v Plni byla úspěšná a pro své 203 žáky dostala příspěvek  79 600 korun.

Další úspěšné školy, které obdržely peníze od Nadačního fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji:

 1. Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 120 žáků, příspěvek ve výši 47 200 Kč
 2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 145 žáků, příspěvek ve výši 56 900 Kč
 3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, 174 žáků, příspěvek ve výši 68 300 Kč
 4. Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, 169 žáků, příspěvek ve výši 66 300 Kč
 5. Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362, 111 žáků, příspěvek ve výši 43 600 Kč
 6. Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1, 107 žáků, příspěvek ve výši 42 000 Kč
 7. Střední škola a Základní škola, Oselce, 62 žáků, příspěvek ve výši 24 400 Kč
 8. Střední škola, Bor, Plzeňská 231, 95 žáků, příspěvek ve výši 37 300 Kč
 9. Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32, 119 žáků, příspěvek ve výši 46 700 Kč
 10. Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III, 158 žáků, příspěvek ve výši 62 100 Kč
 11. Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá, Kostelní 129, 27 žáků, příspěvek ve výši 10 600 Kč
 12. Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89, 41 žáků, příspěvek ve výši 16 100 Kč
 13. Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141, 20 žáků, příspěvek ve výši 7 900 Kč
 14. Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313, 25 žáků, příspěvek ve výši 9 900 Kč
 15. Odborná škola, Mateřská škola a Základní škola, Zbůch, V Sídlišti 349, 7 žáků, příspěvek ve výši 3 000 Kč

Novým děkanem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni se od února stane současný přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky LF a FN Plzeň Jindřich Fínek. Ve funkci děkana fakulty vystřídá Borise Kreuzberga, kterému k 31. 1. 2018 skončí druhé funkční období.

Boris Kreuzberg končí jako děkan LF.

Volba děkana se koná každé čtyři roky, přičemž zákon dovoluje, aby jedna osoba zastávala tuto funkci nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období. Fínka navrhli členové akademické obce fakulty a jako kandidáta na děkana ho schválil na svém mimořádném zasedání akademický senát, jehož členy jsou kromě pedagogů i studenti „Osobně jsem rád, že navrženým kandidátem je právě profesor Fínek, kterého si vážím pro jeho odborné znalosti, přístup k pacientům i ke studentům. Jeho dlouholeté zkušenosti v léčebné praxi, na poli vědeckém i pedagogickém jsou pro nás zárukou, že odborná kvalita a prestiž fakulty budou pod jeho vedením zachovány a dále rozvíjeny,“ říká předseda akademického senátu Lékařské fakulty v Plzni Tomáš Skalický.

Na základě návrhu akademického senátu fakulty jmenuje nového děkana do funkce rektor Univerzity Karlovy, jejíž je plzeňská lékařská fakulta součástí.

Onkolog Jindřich Fínek je sám absolventem Lékařské fakulty v Plzni. V roce 1983 nastoupil jako lékař na onkologické a radioterapeutické oddělení FN v Plzni, jeho primářem se stal v roce 1995. Od roku 1996 vyučuje studenty na lékařské fakultě, titul profesor získal v roce 2012. Od roku 2014 je přednostou Onkologické a radioterapeutické kliniky LF a FN Plzeň.