Home Tagy Články označené "Slovany"

Slovany

Tři desítky obyvatel z Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany přišly diskutovat do Šeříkovky o budoucnosti Plzně nejen se zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, ale i městského obvodu. Setkání, které se postupně uskuteční ve všech městských obvodech, bylo součástí přípravy jednoho z nejdůležitějších dokumentů ve městě – tzv. strategického plánu.

Největší zájem vyvolalo naplňování strategického cíle jedna „Zlepšit podmínky pro kvalitní život všech generací“, o kterém se hovořilo nejdéle. Diskutovalo se ale i o životním prostředí či centru města. Mezi náměty na vylepšení života v Plzni se objevilo například téma více zohlednit potřeby obyvatel se sníženou schopností pohybu v centru města, čistota a údržba veřejných prostranství či návaznost záchytných parkovišť na veřejnou dopravu.

Další setkání s Plzeňany se uskuteční už v pondělí 24. dubna od 16 hodin v černické hasičárně v ulici K Cihelnám. Diskutovat může přijít kdokoliv. Podněty k návrhové části strategického plánu je možné zasílat také prostřednictvím kontaktního formuláře na www.ukr.plzen.eu.

 

Ne všechny kouty Slovan vypadají po zimě vzorově. To si možná řekli zástupci obvodu ÚMO 2, a tak uspořádali společné setkání v pohybu při užitečné práci v rámci celorepublikové akce s názvem „Ukliďme Česko“.

V sobotu 8. dubna se můžete s přáteli, sousedy nebo jen s dalšími obyvateli Slovan potkat v 9 hodin na konečné tramvaje číslo jedna na Homolce. Přitom se projít přes lesopark k Tyršovu mostu, Plzeňskou cestou až do Škoda Parku a cestou udělat něco pro svoje Slovany. V tomto případě alespoň trochu uklidit. „Nejde o to, že by na Slovanech byl nepořádek. Jde jen o setkání, které nám má připomenout, že to, jak Slovany vypadají, není dílem úředníků nebo úklidových firem, ale lidí, kteří tady žijí,“ uvedl místostarosta obvodu Roman Andrlík s tím, že organizátoři akce zajistí po celou dobu dostatek pytlů na odpadky a pracovní rukavice. Program i trasa je nenáročná, dokonce bezbariérová. Předpokládaný konec je ve 12 hodin ve Škoda Sport Parku. Pro účastníky bude zajištěno drobné pohoštění a občerstvení včetně upomínkových předmětů, které věnuje ÚMO 2 Slovany.

16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany se koná 28. března od 14 hodin v zasedací místnosti č. 001, v přízemí budovy ÚMO Plzeň 2 – Slovany.

Intervence České národní banky (ČNB) k udržení kurzu koruny vůči euru na hodnotě 27 korun by měly skončit. Myslí si to zastupitel druhého plzeňského obvodu, vysokoškolský pedagog Miloš Nový. „Devizové intervence ČNB prospěly exportujícím firmám, naopak ublížily importérům a českým domácnostem. Jestliže například průměrná korunová mzda před začátkem intervencí činila cca 25 tisíc korun, pak při kurzu 25 Kč/euro byla eurová mzda na úrovni 1 tisíce eur. Po intervenci ČNB uměle oslabený kurz 27 Kč/euro vedl k poklesu eurové mzdy na úroveň 925 eur,“ konstatuje Nový v komentáři zveřejněném na webu plzeňské regionální organizace TOP 09.

„Importéry zásah ČNB poškodil ve smyslu růstu cen dovážených vstupů jako je ropa či zemní plyn, ale také moderních technologií, bez kterých se naše ekonomika dlouhodobě neobejde,“ tvrdí Nový. V konečném důsledku intervence podle něho dlouhodobě poškodily i exportéry, neboť vytvořený devalvační polštář vedl k odkladu potřebných strukturálních reforem, tj. reforem na nabídkové straně ekonomiky. „Proč by čeští exportéři měli přemýšlet o růstu kvality své produkce, o snižování nákladů, o hledání nových netradičních řešeních, o inovacích apod., když jim ČNB od listopadu 2013 přidala ke každému euru dvě koruny?“ – klade otázku slovanský zastupitel, který je ekonomem a radioelektronikem na Západočeské univerzitě v Plzni.

Ohlášené ukončení intervencí vytváří ovzduší plné velkých nadějí spekulantů. Někteří odborníci navrhují, aby k ukončení intervencí přišlo bez ohlášení, prostě jako blesk z čistého nebe. Miloš Nový k tomu říká, že v ekonomii velmi často platí tzv. síla sebevyplňujících se proroctví. „Jestliže ve společnosti vzniknou apreciační či depreciační očekávání, pak k apreciaci (posílení) či depreciaci (oslabení) národní měny skutečně dojde. Začnou-li ekonomické subjekty očekávat posílení koruny, pak tuto korunu začnou nakupovat. Růst poptávky po korunách následně vede k jejímu posílení. Tomuto posílení koruny se v současné době ČNB brání pokračujícími intervencemi. Z uvedené logiky vyplývá vhodnost co nejrychlejšího ukončení devizových intervencí,“ vysvětluje Nový.

Zahraniční spekulanti skupují koruny dokonce i ve fondech se záporným úročením – tak pevně věří v její zhodnocení. Nezklamou se? „O výhodnosti či nevýhodnosti dané operace rozhodne výše záporného úročení a hodnota uvolněného kurzu koruny. Protože ČNB avizuje, že v případě rychlého či masivního posílení koruny obnoví devizové intervence, byl bych osobně v rámci uvedených spekulací velmi opatrný,“ říká Miloš Nový.

Městský obvod Plzeň 2 – Slovany se aktivně zapojil do soutěže Dřevěná stavba roku a v kategorii Dřevěná hřiště (velká) bojuje o přízeň hlasujících s herním prvkem „Loď, který je umístěný v Plzni – Hradišti.

„Loď“ v Hradišti můžete podpořit i Vy tím, že pro ni budete hlasovat v anketě na webu zde. Každý hlasující má možnost zapojit se také do soutěže o pobyt ve srubu v Jizerských horách! Jedinou podmínkou je poslat alespoň jeden hlas v každé soutěžní kategorii, jichž je celkem osm. Hlasovat se dá od pondělí 20. února 2017 až do pátku 3. března 2017.
Herní prvek pro děti v Hradišti nechal obvod instalovat na podzim roku 2016 a představuje ztroskotanou loď, rozlomenou na dvě poloviny. Děti mohou využít šplhací provaz, skluzavku, tobogán, šplhací síť a další vybavení ke svým hrám.Pořízení nového dětského herního prvku financoval ÚMO Plzeň 2 – Slovany za přispění dotace z Fondu životního prostředí města Plzně. Náklady činily celkem 591 876 korun, z Fondu životního prostředí města Plzně bylo přispěno částkou 250 tisíc korun.

Novou atrakcí se může od uplynulého víkendu pochlubit bazén v Plzni na Slovanech. Místo původní divoké řeky vznikla nová divoká řeka s názvem Orinoko.

Na začátku minulého týdne byla divoká řeka pro veřejnost uzavřena a instalována nová atrakce. Novinka koncepčně navazuje na Karibik koutek, který využívají zejména rodiny s dětmi. „Původní divoká řeka prošla kompletní rekonstrukcí a vše je nové,“ uvedl ředitel bazénu Tomáš Kotora.

Ani další novinky na sebe nenechají dlouho čekat. Mimo jiné dojde na jaře k úpravě parkovacích ploch či vybudování terasy k restauraci se vstupem přímo od venkovního bazénu.

K rozsáhlé rekonstrukci dojde v tomto roce také v Plzni na Slovanech. Stavební úpravy se týkají ulic Rychtaříkova, Neumannova a Čapkovo náměstí.

Rekonstrukce ulic, která je součástí regenerace sídliště Slovany, je podle Martina Lukeše z Úseku koncepce a dopravního inženýrství Správy veřejného statku města Plzně vyvolána především snahou o zlepšení podmínek pro parkování a zajištění bezpečného obousměrného průjezdu vozidel a současně také zvýšení komfortu a bezpečnosti pro chodce a ostatní účastníky silničního provozu, např. návrhem zpomalovacích prvků – zvýšené plochy křižovatek.

Vozovky budou s povrchem z asfaltobetonu; chodníky, parkovací stání a zvýšené plochy křižovatek z betonové dlažby. Stavbě bude předcházet rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Díky přímému navázání na tyto infrastrukturní akce dochází v hospodaření města Plzně k úsporám v řádu miliónů korun. V minulém roce již v daném území proběhla rekonstrukce plynovodu.

Rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury a komunikací se neobjede bez odstranění části stávající zeleně – jde o 35 jasanů, 19 javorů, 18 třešní, 1 borovici a 1 smrk. Většina z těchto dřevin roste přímo v trasách nebo v ochranných pásmech inženýrských sítí a jejich odstranění je proto nezbytné. Souhrnným posouzením příslušných správních úřadů bylo potvrzeno, že dřeviny, jež jsou navrženy ke kácení, nejsou buď druhově (vzhledem k velikosti stromů a možnosti stanoviště), svým stavem nebo v kombinaci obou faktorů vhodné k zachování v určených uličních stromořadích. Pokud to bylo možné, byly proto v minulosti koruny většiny stromů (jasany, javory), upravovány řezem, což výrazně snižovalo jejich přirozený celkový vzhled a tím i jejich estetický význam. Ostatní stromy (třešně pilovité) nelze řezem výrazně redukovat (redukují se pouze menší větve zasahující přímo do objektů nebo do profilu komunikací), tyto stromy jsou ale krátkověké a na stanovišti dožívající se sníženým estetickým a funkčním významem. Vesměs jde tedy o stromy dožilé, jejichž provozní bezpečnost je již vzhledem ke stáří a stavu stromů nevyhovující, popřípadě o stromy, jež vysadili v minulosti sami občané a které se svým druhem nehodí do uličního stromořadí.

Jako u každé stavby, při které dojde k odstranění stávající vzrostlé zeleně, je i zde uložena náhradní výsadba nových stromů, a to v počtu 102 ks. „Tato výsadba bude provedena v lokalitě ulic Rychtaříkova, Neumannova a Čapkovo náměstí v termínu dokončení jednotlivých etap rekonstrukce. Nově vysazené stromy budou umístěny mimo ochranná pásma inženýrských sítí, tak aby mohly být zachovány i při eventuálních následných opravách či rekonstrukcích těchto inženýrských sítí. O vysazené dřeviny bude pečováno intenzivně po dobu následujících 3 let – péče bude spočívat v provádění pravidelné zálivky, pletí, ochraně dřevin proti mechanickému poškození a proti škůdcům a výměně v případě uhynutí stromu,“ uvedl Lukeš.

Stavební práce by měly být v zásadě dokončeny ještě v roce 2017. Součástí komplexní úpravy poměrně rozsáhlého území bude i nové řešení vnitrobloku mezi Francouzskou, Strnadovou a Rychtaříkovou ulicí, a to formou obytné zóny. V závěru prací bude vyznačena celá oblast mezi Slovanskou, Částkovou, Francouzskou a Strnadovou ulicí jako zóna s omezenou rychlostí na 30km/h. „Cílem tohoto opatření, známého z mnoha měst u nás i v celé Evropě, je zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti obyvatel této obytné čtvrti,“ dodal Lukeš.

Jak pozvednout architektonickou kvalitu centra plzeňských Slovan, která dnes spíše upadá, má vyřešit vyzvaná architektonická soutěž CENA NADACE PROMĚNY 2017. Z dvanácti oslovených ateliérů potvrdilo zájem soutěžit devět. K účasti vyzval zadavatel soutěže pět z nich.

Na uspořádání vyzvané jednokolové architektonicko-urbanistické soutěže, která by nalákala účastníky s rozsáhlejšími zkušenostmi, se společně domluvily město Plzeň, druhý plzeňský městský obvod Slovany, spolek Pěstuj prostor a Nadace Proměny Karla Komárka po té, co se loni na podzim nepodařilo vybrat vítěze v otevřeném klání. Ze šestadvaceti ateliérů, nově vytipovaných na základě referencí, bylo osloveno dvanáct. Zájem o účast v soutěži projevilo devět. S tím, že představily odbornost jednotlivých členů svého týmu a doložily portfolia srovnatelně náročných a rozsáhlých projektů, které úspěšně zvládly od studie po realizaci. Vzhledem ke složitosti soutěžního zadání bylo podmínkou zahrnout do týmů vedle architektů a krajinářů také dopravní inženýry a vodohospodáře.

ustavující schůze poroty

ustavující schůze poroty

Na základě doručených podkladů vyzvala Nadace Proměny Karla Komárka jako zadavatel soutěže k účasti ateliéry D3A, spol. s.r.o., MgA. Ing. arch. Michal Fišer, PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o., re:architekti studio s.r.o. a Ing. Akad. arch. Jan Šépka, pro které bude koncem února připravena komentovaná prohlídka zájmového území a úvodní workshop.

V porotě opět zasednou architekti, urbanisté a krajináři jako Pavel Nasadil, Antonín Novák, Martin Rusina, Jaroslav Holler, Ondřej Fous či Štěpán Špoula. Vítěz soutěže by měl být znám do konce května 2017. Všechny soutěžní návrhy budou následně vystaveny pro veřejnost a k vítěznému řešení budou občané moci vznášet své podněty.

Projekt obnovy Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni, jehož předpokládané náklady se odhadují na 110 miliónů korun, spolufinancují Nadace Proměny Karla Komárka, městský obvod Plzeň 2 – Slovany a město Plzeň. Projekt je výsledkem širší partnerské spolupráce, na níž se významně podílejí spolek Pěstuj prostor, Klášter dominikánů Plzeň či Masarykova základní škola.

Dosavadní a plánovaný průběh projektu

2015 / Průzkumy, zjištění potřeb obyvatel, projektový záměr
2016 / Architektonická soutěž otevřená
2017 / Architektonická soutěž vyzvaná, projektová dokumentace
2018 / Územní řízení, stavební řízení
2019 / Výběr dodavatele, stavební a vegetační úpravy
2020 / Stavební a vegetační úpravy
2021 / Stavební a vegetační úpravy
2022 / Otevření náměstí veřejnosti

Projekt obnovy Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni je od počátku provázán s řadou aktivit zapojujících veřejnost. Plzeňská Masarykova základní škola, 13. základní škola a Církevní gymnázium ve spolupráci se spolkem Pěstuj prostor a Majákem Plzně aktuálně připravují pokračování projektu Paměť, tentokrát s podtitulem „Jiráskovo náměstí ve vzpomínkách“. Máte-li k dispozici historické materiály či fotografie, o které byste se chtěli podělit, nebo máte chuť si jednoduše zavzpomínat na minulost tohoto krásného místa, napište na e-mail kraftova@pestujprostor.cz. Zahájení výstavy Paměť II je plánována na Den sousedů, 27. května 2017, před kostelem Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí.

Strážníkům městské policie na Slovanech přibylo do výbavy nové jízdní kolo, které bylo pořízeno z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany.

Jízdního kolo v hodnotě 21 tisíc korun předali Městské policii starosta Lumír Aschenbrenner a místostarostové PhDr. Jan Fluxa a Roman Andrlík. Jízdní kola pro městskou policii pořizuje obvod průběžně, naposledy tak převzali strážníci kolo v roce 2015.

Rozsáhlá rekonstrukce budovy v Koterovské ulici, kde sídlí Odbor registru vozidel a řidičů Magistrátu města Plzně, skončila letos na podzim. Oprava zahrnovala zateplení obvodového pláště budovy a střechy, výměnu oken, proměnou prochází i orientační systém v budově. Kvůli lepší přehlednosti a orientaci klientů byly v každém patře instalovány nové informační tabule. K dispozici je také pracovník na informacích. Celkové náklady na stavbu si vyžádaly necelých 11 milionů korun včetně DPH, podpora z Fondu soudržnosti činila 45 procent způsobilých výdajů.

Foto budovy úřadu před rekonstrukcí

„Jedním z významných témat ochrany a zlepšování kvality životního prostředí je snižování energetické náročnosti budov. Cílem opravy budovy v Koterovské ulici bylo nejen zajištění uživatelsky příjemného a moderního prostředí úřadu, ale také snížení energetické náročnosti budovy díky nižší spotřebě paliv,“ řekl náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Petr Náhlík.

V další fázi rekonstrukce úřad plánuje zřídit nové učebny autoškoly včetně sociálního zařízení, zázemí pro učitele a šatnu pro motoristy. Z důvodu zvýšení bezpečnosti bude v objektu zřízena služebna Městské policie Plzeň.

Magistrát trvale usiluje o zlepšení pracovního a uživatelského prostředí pro občany i zaměstnance úřadu. Do budoucna má v plánu upravit parkoviště před budovou a zadní pozemek, v docházkové vzdálenosti od objektu byla již zřízena zkušební plocha pro žadatele o řidičské oprávnění. „Parkovací místa u budovy dříve vyhrazená pro autoškoly budou tak nově k dispozici občanům,“ uvedl Petr Triner, ředitel Úřadu správních agend Magistrátu města Plzně.