Home Tagy Články označené "Sv. Jan Nepomucký"

Sv. Jan Nepomucký

Římskokatolická farnost Spálené Poříčí na jižním Plzeňsku nechala obnovit obraz sv. Jana Nepomuckého z hlavního oltáře stejnojmenného kostela v Nových Mitrovicích. Dílo vysoké umělecké i řemeslné hodnoty restauroval akademický malíř Miroslav Slavík.

Autorem oltářního plátna je malíř období klasicismu Josef Bergler (1753–1829), významný pedagog a první ředitel Akademie výtvarných umění v Praze. Umělec zpodobnil sv. Jana Nepomuckého s netradičními atributy. Jde například o

Obraz sv. Jana Nepomuckého zrestauroval akademický malíř Miroslav Slavík. Foto: Pavel Motejzík

glóbus, symbol světovosti, nebo symboly Staré Boleslavi, kam po prvním mučení podnikl cestu. Nechybí ovšem ani kříž, palmová ratolest, svatozář, koruna mučedníka, zpovědnice s královnou, symbol mostu a vavřínový věnec. Na krku má pak medailon s atributy sv. Vojtěcha.

Před restaurováním kryla povrch malby vrstva nečistot i ztmavlého laku. Námět nebyl takřka vidět. Plátno bylo uvolněné a zvlněné. Dřevo oltáře bylo napadené červotočem. Památka se tedy nacházela v havarijním stavu a odborný zásah byl nevyhnutelný. Celkové náklady na obnovu byly vyčísleny na 262 tisíc korun, přičemž dotace z Programu restaurování movitých kulturních památek Ministerstva kultury činila 180 tisíc korun. Na zbylé částce se paritně podílela spálenopoříčská farnost společně s obcí Nové Mitrovice. Obraz by se měl vrátit na původní místo v první polovině prosince.

 

Radnice v Nepomuku na jižním Plzeňsku v současné době připravuje tradiční setkání zástupců partnerských měst, které se koná vždy v pravidelném pětiletém cyklu. To následující proběhne v březnu 2018.  Nepomuk má v současné době devět partnerských měst, všechna mají vazbu na svatého Jana Nepomuckého, ať již historií, názvem či památkami.

Interiér kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku

Nejblíže to Nepomučtí mají vzdušnou čarou do německého Kemnathu (129 km), nejdále naopak do brazilského Sao Joao Nepomuceno (9676 km). Do měst, s kterými udržují vřelé vztahy, lze zahrnout rovněž spřátelené město Sanzeno v Itálii či potenciálně i indickou Parappukkaru, kde již zástupci města projevili zájem o spolupráci a navštívili Nepomuk, neboť se u nich nachází kostel a škola svatého Jana Nepomuckého. Zda se například právě oni stanou desátým partnerským městem Nepomuku, nebo se již počet partnerů navyšovat nebude, bude ale záležet především na vůli zastupitelů města i na smysluplnosti daného partnerství. Jak to vidí starosta města Jiří Švec?

Nepomuk, kostel sv. Jana Nepomuckého

„Tím, že se starostové na radnicích často mění, je to podle mého názoru překážkou k prohloubení spolupráce na politické úrovni. Jsem rád, že například v případě Kemnathu či Swalmenu, kam to nemáme tak daleko, spolupráce funguje dobře, za což vděčíme nejen místním spolkům a oddílům, ale také Pavlu Jiranovi, který nejen s těmito partnery pravidelně komunikuje. Možné prohloubení spolupráce s ostatními městy vidím proto především na úrovni spolků a sportovních klubů, kde jejich aktéři zůstávají na svých postech dlouhodoběji než starostové a zastupitelé jednotlivých měst.“

Navíc všechna města spojuje téma svatého Jana Nepomuckého, v případě českého Nepomuku se jedná  v první řadě kostel sv. Jana Nepomuckého a Svatojanské muzeum. Co by tedy doporučili zástupcům partnerských měst, pokud by přijeli na návštěvu?  

„Pozvala bych je na procházku historickým centrem s návštěvou obou kostelů, místních muzejních expozic a historického podzemí. Zajímavá by pro ně mohla být prohlídka Zelené Hory a kostela Nanebevzetí Panny Marie s novodobým oltářem. Seznámila bych je s aktivitami kolem obnovy Šternberského dvora. Vidím to jako možnou příležitost k rozvinuti spolupráce mezi partnerskými městy. Ukázala bych jim, jak funguje projekt volnočasového centra Fenix a jaké investice se podařilo realizovat např. v základní škole. Přátelským gestem by mohlo být uspořádání koncertu v některém z místních kostelů, stejně jako gastronomický zážitek v podobě ochutnávky tradiční kuchyně či degustace lokálních lihovin,“ uvedla Šárka Boušová, Infocentrum Nepomuk.

.

Celkem tři projekty z Plzeňského kraje se ucházejí o peníze z programu „ČSOB pomáhá regionům“, který si klade za cíl finančně podpořit realizaci vybraných veřejně prospěšných projektů.  V podzimním letošním ročníku   je program otevřen v celé ČR rozdělené do všech 14 regionů. Projekty, pro které je možné hlasovat, jsou uvedeny na webových stránkách www.csobpomaharegionum.cz. Hlasování končí o půlnoci z  27.  na 28.  listopadu 2017.

sv. Jan Nepomucký

Jedním z žadatelů je spolek  Pod Zelenou Horou, který chce objevit skutečnou tvář Jana Nepomuckého.   Jak uvádějí jeho členové, Jan Nepomucký je mnohdy označován za nejznámějšího Čecha, jen v Evropě je přes 30 tisíc jeho soch. Nikdo ale dosud nezná jeho skutečnou tvář, jeho idealizovaná podoba byla vytvořena až v 17. století. Rodiště světce navštíví ročně několik desítek tisíc návštěvníků z celého světa. Umožní hlasování Jana Nepomuckého poznat rovněž nevidomým?

úklid zámeckého parku Veselí u Janovic

Dalším je spolek Tvrz Veselí, který  provádí postupnou obnovu zámku ve Veselí nad Úhlavou. Rádi by tady  obnovili tenisový kurt v jeho historické podobě a vnesli tak život nejen do zámku, ale do jeho nádherného parku, který   v letošním roce vyklidili od náletových dřevin. Zahrát si tenis s  nádhernou kulisou a třeba v dobovém kostýmu, to by chtěli návštěvníkům Veselí s pomocí hlaujících umožnit.

Úspěšným žadatelům poskytne program komunikační podporu a online i další nástroje pro získání finančních prostředků od veřejnosti. Čtyři žadatelé, kteří v průběhu aktuálního ročníku programu získají v jednotlivých regionech od veřejnosti prostřednictvím online sbírkové platformy nejvíce prostředků, dostanou dar ve výši 50 000 Kč, 40 000 Kč, 35 000 Kč a 25 000 Kč. V každém regionu bude přiděleno 150 000 Kč, celkem tak bude v této výzvě rozděleno 2 100 000 Korun českých.

Zajímavé povídání o sv. Janu Nepomuckém tak jak ho možná neznáme, připravil na pátek 7. dubna v 17 hodin zapsaný spolek Bartolomeo ve spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy a Klatovskými katakombami. Přednášejícím ve společenském sále Městské knihovny Klatovy je P. Mgr. Miroslav Herold, Lic., SJ, který vystudoval Arcibiskupské gymnázium, následně vstoupil do řádu Tovaryšstva Ježíšova, v němž byl 25. března 2006 vysvěcen na kněze.

Jeho vysokoškolská studia ho přivedla k tématu diplomové práce, která   zaměřena na výzkum kultu sv. Jana Nepomuckého před mučedníkovým blahořečením, tedy do r. 1721. V nepomucenském tematickém okruhu se pohybuje i několik dalších Heroldových publikačních počinů, článků a italské vědecko-populární monografie San Giovanni Nepomuceno il custode dei segreti (Editrice Velar, Gorle (Italia), 2009), sepsané v tvůrčí spolupráci italského jezuity Francesca Occhetty.

P. Mgr. Miroslav Herold

Heroldův historicko-umělecký zájem se soustředí na konfesionalizaci a barok v Evropě, na ideové, náboženské, sociální, ekonomické, politické i umělecké aspekty těchto fenoménů. Zvláštní důraz je přitom kladen na dějiny katolické církve, z kulturně-geografických okruhů pak na střední Evropu a země Koruny české zvlášť. Na tomto poli zmiňme autorovu spolupráci na přípravě mapového materiálu pro církevní sekci nového historického atlasu České republiky, jehož publikování lze předpokládat na rok 2011.

Miroslav Herold také spolupracoval s režisérem Otakárem Maria Schmidtem na duchovně-historicko-popularizačních dokumentech vytvořených pro Českou televizi (Nejsme andělé, jen děláme jejich práci (2006), Nejznámější Čech – Jan Nepomucký (2007), Svatý Vojtěch – první český Evropan (2009)).

Matice sv. Jana Nepomuckého pořádá zítra v Nepomuku slavnost uctění mučednické smrti tohoto světce. Celodenní program začíná v 11 hodin mší svatou  v kostele sv. Jana Nepomuckého, kde bude hlavním celebrantem P. Mgr. Miroslav Herold, ThLic., SJ. Dvě hodiny po poledni je pak připravena první ze dvou  komentovaných prohlídek Svatojánského muzea v budově arciděkanství. Ta druhá o hodinu později se týká  výstavy „Svatý Jan na mostě“ v Městském muzeu.

Na téma „Jak Nepomučtí vnímali svého světce a slavného rodáka v průběhu věků“ bude v 16, 30 hodin mluvit v sále Městského muzea v Nepomuku pater Miroslav Herold.  Na 18. hodinu se pak mohou účastníci slavnosti těšit na koncert v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého „Slavné skladby v průběhu věků“ v podání přední české mezzospranistky Edity Adlerové a varhaníka Vladimíra Roubala, ředitele chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově.

maticeMatice sv. Jana Nepomuckého  je spolek, který usiluje o zachování a šíření úcty k světci a českému patronu svatému Janu Nepomuckému u nás i v zahraničí a ke zvyšování významu jeho rodiště jako poutního místa.  Prostřednictvím svých členů se  ve spolupráci s duchovní správou Nepomuka podílí na všech akcích, které souvisejí s tímto světcem.

Matice vybudovala Malé muzeum pod věžemi poutního kostela a podílela se i na obnově Svatojánského muzea na nepomuckém arciděkanství. Dále se počítá s pořádáním sympozií, kolokvií a dalších forem setkávání v Nepomuku, které budou věnovány tomuto největšímu rodáku. Matice chce také pomáhat všem poutníkům, kteří se přicházejí pomodlit ke kolébce sv.Jana – od vydání publikace o sv.Janu, přes průvodcovskou službu v nepomuckých kostelech, zajištění důstojných upomínkových předmětů až po pomoc při zajišťování stravovacích a ubytovacích služeb.

Výstava, jejímž ústředním tématem je fenomén sv. Jana Nepomuckého prostřednictvím dokumentace méně známých soch a sošek na různých místech jižního Plzeňska, je ode dneška k vidění v Městském muzeu a galerii v Nepomuku na jižním Plzeňsku. Značnou zásluhu na této zajímavé expozici mají také členové Klubu českých turistů Nepomuk, kteří průběžně mapují sochy sv. Jana Nepomuckého.

Nepomuk - kruhový objezd 2Na stránkách Klubu českých turistů je možné si prohlédnout bohatou fotogalerii, která vznikla v roce 2010 a postupně se rozšiřuje. V roce 2016 do této galerie bylo vloženo 1180 fotografií a celkem již obsahuje 7043 obrázků soch, kostelů, kapliček, oltářů, obrazů, sošek z kostelů a muzeí z České republiky a ze zahraničí. Na vzniku této fotogalerie mají svůj podíl zejména fotografové z Rajčete, turisté a přátelé klubu. Provoz těchto webových stránek finančně podporuje také samotné město Nepomuk.

V rámci  výstavy Svatý Jan na mostě v Městské galerii v Nepomuku  uskuteční místní klub turistů  komentovanou vycházku Po stopách Jana Nepomuckého. Konat se bude 14. 3. 2017,  zájemci se sejdou ve 13:30 hodin u kostela sv. Jana Nepomuckého. Na programu je návštěva výstavy v galerii, dále pak trasa 8 km do Kláštera a zpět.  Další doprovodnou akcí je 23. 3. 2017 prezentace fotogalerie „Kde jsme potkali sv. Jana Nepomuckého“. Návštěvníky seznámí s   fotogalerií, se zaměřením na sochy a obrazy ze současného období. Koná se v sále Malé galerie a muzea od 17 hodin.