Home Zpravodajství Hlavní zprávy Územní plán P...

Územní plán Plzeň se stal Urbanistickým projektem roku 2017

Územní plán Plzeň proměnil nominaci v soutěži Stavba roku 2017, když minulý týden zvítězil v kategorii Urbanistický projekt roku 2017. Na slavnostním večeru v Betlémské kapli v Praze převzaly ocenění z rukou ministryně pro místní rozvoj architektky Irena Králová a Irena Langová z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, který územní plán v letech 2012-2016 připravoval. Porota při udělení titulu vyzdvihla inovativní přístup řešení jednotlivých lokalit města a péči o jeho obraz, charakter i kompozici. Oceněno bylo rovněž kompletní zpracování, schválení a uvedení územního plánu do užívání za dobu čtyř let. Vzhledem k velikosti řešeného města šlo o ojediněle rychlý a zdárný proces.

“Stavba roku 2017 je celostátní a největší soutěž v oboru architektury a stavitelství. Každoročně mapuje a oceňuje úspěchy českých firem, jednotlivců i institucí. Vítězství Územního plánu Plzeň v kategorii Urbanistický projekt svědčí mimo jiné o velké profesionalitě a úsilí všech odborníků, kteří ho vytvářeli,” uvedl plzeňský primátor Martin Zrzavecký.

“Územní plán Plzeň nabyl účinnosti 1. října 2016. Funguje tedy přesně jeden rok a doposud jsme při jeho používání v praxi nenarazili na žádný zásadní problém. Těší mě proto, že při 1. výročí existence územního plánu byl jeho význam a způsob zpracování uznán v této celostátní soutěži. Je to pro nás ocenění práce všech kolegů, kteří se na jeho přípravě podíleli,” řekla Irena Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

“Úspěch Územního plánu Plzeň v soutěži přičítáme jeho inovativnosti a jedinečnosti, ” shodly se architektky Irena Králová a Irena Langová z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, které stály u jeho zrodu. “Zcela zásadní je nový základní metodický přístup k pojetí územního plánu se silným a určujícím důrazem na urbanistické struktury zástavby. Ty jsou jasně definované a pojmenované, a to i spolu s odpovídající mírou závaznosti. Nové je i zavedení, respektive definování, závaznosti a způsobu používání takových pojmů, jakými jsou měřítko zástavby, kompozice města, hlavní osy, vazby města a krajiny a v neposlední řadě výškové členění. Tyto pojmy předchozí územní plán nepoužíval,” vysvětlila architektka Králová.

“Rozhodně nový je i způsob grafického zobrazení dopravní i technické infrastruktury, a to nikoli formou samostatných ploch s rozdílným způsobem využití, ale pomocí koridorů a vymezených částí ploch,” doplnila architektka Irena Langová. “Nakonec je třeba říci, že stejná pozornost, jako zastavěnému území, byla věnována i krajině. Potvrzení a posílení významu prostoru údolních niv jednotlivých řek a jejich nezastavitelnosti je jedním ze základních principů současné urbanistické koncepce města,” uzavřela Langová popis oceněného územního plánu.

Územní plán Plzeň je základní územně-plánovací dokumentace, která navrhuje podobu města Plzně. Skládá se z textové a grafické části. Grafická část obsahuje devět výkresů a čtyři schémata. Součástí územního plánu je odůvodnění, které kromě textové části obsahuje tři výkresy a jedno schéma. Územní plán Plzeň schválilo Zastupitelstvo města Plzně svým usnesením č. 434 ze dne 8. září 2016 a účinnosti nabyl 1. října 2016.