Home Zpravodajství Z regionu Hornická hist...

Hornická historie Mutěnínska v Českém lese

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště – Správa CHKO Český les na Přimdě, pořádá v sobotu  21. října  od 09:15 do 14:45 hodin  nevšední zážitek z vycházky do přírody Českého lesa za hornickou historií Mutěnínska. Sraz všech zájemců je v 9:15 hodin u vlakové zastávky Svržno.

Mutěnínský lom

„V lesním terénu Černého vrchu se seznámíme s pozůstatky dřívější těžby kyzového zrudnění a bude možnost nahlédnout do lomové jámy. Dále bude následovat přesun do blízkosti obce Starý Kramolín, kde prozkoumáme geologickou přírodní památku Mutěnínský lom. Závěrem objevíme skryté pozůstatky po historické těžbě mědi v zóně křemenného valu,“ uvedl průvodce V. Pachl.

Vyhlášené chráněné území o výměře 1,7 ha se nachází na Mutěnínském dioritovém masivu v místě bývalého lomu. V něm se těžil od počátku 20. století středně zrnitý amfibolicko – biotitický diorit, místy s pyroxenem a granátem, který se pod názvem „Mutěnínský syenit“ užíval jako pomníkový kámen. V lomové stěně lze pozorovat  kulovité větrání dioritu na oválné bloky uložené v písčitých zvětralinách.  Kdysi více než 20 m hluboký lom je dnes již zanesen a dno je zalité vodou. Stěny a valy lomu jsou porostlé nálety dřevin. Tato geologická lokalita významná pro dokumentaci geologického vývoje oblasti domažlického krystalinika získala zákonnou ochranu v roce 1990.