Home Tagy Články označené "Horažďovice"

Horažďovice

Horažďovice jsou město v okrese Klatovy v západních Čechách. Leží mezi Strakonicemi a Klatovy v nadmořské výšce 427 m na levém břehu řeky Otavy; žije zde přes 5 tisíc obyvatel. Historické jádro města je městskou památkovou zónou.
Počátek osídlení je spjat s hradištěm na Práchni. Nejstarší zprávy (z roku 1251), týkající se Horažďovic, hovoří o osadě Gorazdějovice, založené knězem Gorazdem, žákem a nástupcem sv. Metoděje. V roce 1292 byla osada povýšena na město králem Václavem II. Město získalo městská práva, zejména právo hradební, v krátké době bylo město opevněno a postavena tvrz. Město bylo vyňato ze soudu královského a stálo se městem poddanským v držení rodu Bavorů ze Strakonic. V roce 1307 nesouhlasil Bavor III. s volbou nového krále Rudolfa Habsburského. Nový král město obléhal, ale při obléhání 3. července 1307 zemřel na úplavici. Obléhání bylo přesto úspěšné, protože smrt krále byla během něj utajena.

V Envicentru Proud a přírodovědné stanici v Horažďovicích se v pátek  8. září od 18 hodin uskuteční Mezinárodní noc pro netopýry, která bude zaměřená na naše létající savce. Jde již o 12. ročník  této oblíbené akce, na které se návštěvníci   mohou těšit na dokumentární a výkladové představení nočních létajících savců – netopýrů.

Foto: D. Hlinková

Dozvědí se zajímavosti o jejich významu, ohrožení, ochraně a životě v přírodě. Uskuteční se populárně naučná přednáška. Součástí programu bude také výstava Podivuhodný svět netopýrů, film Netopýři ve tmě, soutěže pro děti o zajímavé ceny, ukázka práce s ultrazvukovým detektorem, ukázka odchytu a prezentace živých netopýrů a ukázka hendikepovaných netopýrů společnosti ČSOP Nyctalus. Akce se koná za každého počasí a vstup je zdarma. Zájemcům organizátoři doporučují vzít si s sebou funkční baterku a teplé oblečení!

Mezinárodní noc pro netopýry je tradiční akce určená široké veřejnosti, kterou každoročně vyhlašuje sekretariát dohody o ochraně netopýrů v Evropě (zkratka

Foto: D. Hlinková

EUROBATS). Lidé se mohou díky programu připraveném odborníky seznámit s těmito zajímavými nočními tvory, jejich výzkumem, ochranou a dosavadními poznatky o jejich životě. Zájemci se zde dozvědí, jak a čím jsou netopýři ohrožení a kde oni sami mohou být při jejich ochraně nápomocní. Mají možnost získat reklamní materiály, prohlédnout si netopýra z bezprostřední blízkosti, a tak možná změnit své dosavadní nahlížení na tyto skrytě žijící savce.

Více informací, včetně seznamu všech míst, na kterých akce probíhá, naleznete na stránkách České společnosti pro ochranu netopýrů: www.ceson.org.

Historicky první sbírkové dny kampaně Voda pomáhá, jejichž organizátorem je Diakonie Západ,  se uskuteční od pondělí 29. až do středy 31. května 2017. V ulicích minimálně 18 měst západních Čech potkáte dobrovolníky, pracovníky i klienty Diakonie, kteří doufají, že v těchto dnech objevíme minimálně 11 000 dobrovodů – tedy lidí, kteří darem podpoří projekty Diakonie Západ. Za jejich  příspěvek do kasičky budou odměněni lahví chlazené pramenité vody Šumavský pramen.

Do kterých měst plánují vyrazit?
29. 5. 2017: Plzeň, Klatovy, Přeštice, Starý Plzenec, Blovice
30. 5. 2017: Plzeň, Rokycany, Dobřany, Cheb, Mariánské Lázně
31. 5. 2017: Domažlice, Kdyně, Horšovský Týn, Staňkov, Sušice, Horažďovice, Nýrsko, Sokolov, Karlovy Vary

Tomáš Benda

„Kolik dobrovolníků je potřeba? Na každý den budeme potřebovat 60 akčních lidí, které proškolíme, rozvezeme na určená místa a starat se o ně bude zkušený koordinátor. Zapojit se mohou i mladší dobrovolníci, ale vždy v doprovodu dospělé osoby starší 18 let. Dobrovolník by měl být v kondici, aby vydržel proplouvat ulicemi a nést na zádech batoh s vodami (max. 6 kg),“ sdělil koordinátor kampaně Voda pomáhá Tomáš  Benda.

Jak bude probíhat sbírkový den? V 8 hodin se dobrovolnické týmy sejdou na vodních základnách ve vybraných městech. Zde převezmou bílá trička Voda pomáhá, kasičky, průkazy a povolení ke sbírce a samozřejmě  také půllitrové lahve vody Šumavský pramen. Dobrovolníci se budou ve dvojicích pohybovat v ulicích měst od 9:00 do 17:00. Jejich úkol bude oslovovat milé lidi v konkrétních městech a požádat je o finanční dar pro projekty a tedy klienty Diakonie Západ.

„Dary za naši vodu podpoří projekty Diakonie Západ a více než 5 000 klientů: ohroženými dětmi počínaje, přes lidi s poruchou autistického spektra a mentálně postižené, lidi v nepříznivých životních situacích, až po seniory,“ dodal Tomáš Benda.

 

V horažďovickém zámku se bude konat v pátek 26. května 2017 v 19 hodin slavnostní koncert pěveckého spolku Prácheň k jeho 155. výročí založení a 25. výročí obnovení činnosti.  Při této příležitosti bude zahájena také výstava o minulosti a současnosti tohoto pěveckého sboru.   

Pěvecký spolek Prácheň, který byl založen  roku 1862, se může pochlubit velice dlouhou a bohatou tradicí. V prvních letech činnosti spolek příliš nevystupoval. Účastnil se pouze různých zastaveníček, plesů a mší. Významnějšími pro život spolku se ukázaly být roky 1867 a 1868. V roce 1867 se konala oslava k převozu korunovačních klenotů království českého dne 28. a 29. srpna. Této slavnosti se zúčastnil i zpěvácký spolek. Po téměř 90 letech činnosti byl oficiální zánik spolku potvrzen dne 2. února 1953. Na dalších téměř čtyřicet let bylo město Horažďovice bez vlastního pěveckého spolku.

K opětovnému obnovení činnosti Pěveckého spolku Prácheň došlo na počátku roku 1992. V tomto roce měly proběhnout oslavy 700 let povýšení Horažďovic na město a také 130 let od založení Pěveckého spolku Prácheň. S přípravami se začalo již v roce 1991 a při těchto příležitostech se také objevila myšlenka na obnovení činnosti spolku. Iniciátorem byl starosta města pan Václav Trčka a tento jistě ne lehký úkol si vzal na svá bedra sbormistr MUDr. Jiří Petrus. Na klavír pak doprovázel Jan Petrus, ředitel místní Základní umělecké školy, v jejíchž prostorách se také zkoušelo.

Systém celoživotního vzdělávání buduje v regionu již 15. rokem obecně prospěšná společnost Úhlava spolu s partnery, z nichž nejvýznamnější je Česká zemědělská univerzita v Praze a Místní akční skupina (MAS) Pošumaví. Součástí tohoto systému jsou nejen vzdělávací aktivity na všech stupních škol, ale mimo jiné i rekvalifikační kurzy, virtuální univerzita třetího věku nebo osvětové akce. Od loňského roku navíc MAS Pošumaví realizuje tři dvouleté projekty Místního akčního plánu (MAP) rozvoje vzdělávání pro obce s rozšířenou působností Klatovy, Sušice a Horažďovice.

Venkovské oblasti Klatovska patří k regionům, které se dlouhodobě potýkají s úbytkem obyvatel v produktivním věku částečně způsobeným i odchodem mladých lidí do větších aglomerací za vzděláním. Tito studenti se po složení závěrečných zkoušek již mnohdy do svého původního bydliště nevracejí a zůstávají ve větších městech. Systém celoživotního vzdělávání budovaný výše uvedenými partnery napomáhá tento problém řešit. „Tvoříme systém, jehož cílem je dostupné celoživotní vzdělávání, který by ale neměl konkurovat státní vzdělávací soustavě,“ sděluje za MAS Pošumaví Ing. Radana Šašková.

Do konceptu systematické realizace vzdělávacích projektů zapadají od loňského roku projekty MAP. „Myšlenkou těchto projektů financovaných z evropského Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR je spolupráce mezi základními a mateřskými školami a jejich zřizovateli, dále vzájemná spolupráce mezi školami, rodiči, neziskovou sférou i místními podnikateli. Zapojení se do projektu MAP je pro školy také podmínkou pro případné čerpání finančních prostředků z evropských fondů IROP,“ dodává Radana Šašková, která je rovněž koordinátorkou MAP Klatovy. V rámci projektů MAP by měly být naplánované aktivity a akce až do roku 2023.

Do projektů se již zapojila většina škol z regionu. Zejména ty nejmenší školy se aktivně zapojují do vzájemné spolupráce. „MAS zahájila činnost odborných pracovních skupin, připravuje pro zájemce exkurze do škol, které mohou předvést příklady dobré praxe při vyučování nebo do těch, kde fungují žákovské parlamenty či se podařilo navázat úzkou spolupráci s rodiči žáků. Stále sbíráme připomínky a náměty pro další zlepšování vzdělávání na našem území,“ uvádí Radana Šašková.

Nabídka vzdělávacích aktivit obecně prospěšné společnosti Úhlava pokrývá v podstatě všechny věkové kategorie.

„Nabízíme výukové a zážitkové programy pro školní třídy i vysokoškolské studium a další vzdělávání pro dospělé. Jde například o další profesní vzdělávání v akreditovaných kvalifikačních i rekvalifikačních kurzech. Máme také akreditaci ministerstva vnitra pro vzdělávání úředníků územně samosprávných celků. Pořádáme zážitkové exkurze na zemědělské farmy v česko-bavorském příhraničí. Pro zájemce z řad široké veřejnosti zajišťujeme řadu kurzů zájmového vzdělávání. Nezapomínáme ani na seniory, pro které máme širokou nabídku kurzů v rámci Univerzity třetího věku,“ dodává Pavel Vondráček z obecně prospěšné společnosti Úhlava.

Nový kalendář akcí pro rok 2017, s názvem „Pojďte s námi do přírody!“, je k dispozici všem zájemcům o přírodu západočeského regionu. Na čtyřiceti barevných stranách zve na více než šedesát různých vycházek, výletů, přednášek, besed, výstav a dalších akcí s přírodovědnou tématikou.

Mezi tradiční akce, pořádané Regionálním pracovištěm Správou chráněné krajinné oblasti Český les, patří například několik květnových Vítání ptačího zpěvu, zaměřená na pozorování ptáků, zářijový Den Českého lesa s bohatým doprovodným programem ve Vesnickém muzeu v Halži a jeho okolí, zářijová Mezinárodní noc pro netopýry letos  v Envicentru Proud v Horažďovicích, či přednáškový večer Setkání příznivců Česého lesa. V květnu proběhne botanicko-historická vycházka Za masožravkami na Pavlův studenec, v červnu vycházka s názvem Zaniklá obec se změnila ve vodní svět, v říjnu na geologickou exkurzi Hornická historie Mutěnínska zaměřenou především na poznání místní historické těžby nerostných surovin a v průběhu celého roku mnoho dalších výletů a exkurzí.

„Kalendář, který od roku 2009 vydává MEZI LESY, z.s., je výsledkem spolupráce celé řady organizací i jednotlivců. Tištěná brožura je zdarma k dostání v regionálních informačních centrech, nabízejí ji muzea a pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Karlovarském a Plzeňském kraji. K dispozici je také její elektronická verze, a to na internetových stránkách Regionálního pracoviště Správy CHKO Český les www.ceskyles.nature.cz, v sekci publikační činnost, publikace ke stažení (http://ceskyles.ochranaprirody.cz/publikacni-cinnost/publikace-ke-stazeni/pojdte-s-nami-do-prirody-2017/). Na požádání je možné kalendář zaslat také e-mailem,“ sdělila Bc. Markéta Mařáková z Regionálního pracoviště Správy CHKO Český les.

Dotazníkové šetření občanů, které je zaměřené na oblasti bezpečnosti a krizového řízení, zorganizovalo město Horažďovice. Jeho cílem je zjistit, jakýma očima vidí oblast bezpečnosti ve městě a okolí jak sami občané, tak osoby zde pracující a návštěvníci. Výsledky tohoto průzkumu, který končí 31. 03. 2017,  budou zveřejněny po jeho zpracování.

Přesto, že na horažďovickou radnici do současné doby už dorazil značný počet vyplněných dotazníků, a to jak v „papírové“ , tak i „webové on-line“ verzi, město  opětovně oslovuje i další občany, aby vyplnili dotazníky ohledně bezpečnosti v Horažďovicích, protože chce co nejpřesněji znát jejich postřehy k této oblasti.   V případě, že dotazník vyplní co největší počet lidí, významně tak zvýší šanci, že dojde ke zkvalitnění bezpečného života ve   městě. Návratnost či míra návratnosti představuje jednu z důležitých charakteristik dotazníkových šetření, která cílí na určitou situaci. Vyšší počet vyplněných dotazníků poskytuje lepší analytické možnosti, neboť s vyšším počtem případů lze provádět detailnější analýzy či konstruovat přesněji vymezené segmenty.  Názory a připomínky totiž budou velmi užitečné a podnětné pro další rozvoj města.

„Pevně věříme, že výsledky dotazníkového projektu nám poskytnou zajímavé a podnětné informace o spokojenosti obyvatel a jejich názorech na problémy v těchto oblastech během každodenního života ve městě a následně nám pomohou v další práci při zkvalitňování života v Horažďovicích,“ uvedl František Kříž z odboru kanceláře starosty.

Dotazník je možné vyplnit také na: https://bezpecnost-v-horazdovicich.vyplnto.cz/ (nebo https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/bezpecnost-v-horazdovicich/ )

Jednou za rok je kouzelná noc, kdy pohádky ožívají. Průvodci letošním večerem s Andersenem jsou MYŠPULÍN, FIFINKA, BOBÍK, a PINĎA.  Kamarádi ze Čtyřlístku   nachystali zejména pro dětské čtenáře nejedno překvapení.  Co se bude dít v Bobíkově kuchyni, Fifinčině dílně, Pinďově tělocvičně či Myšpulínově laboratoři?

To mohou děti zjistit už poslední březnový den od 18 do  21:30 hodin například v budově Městské knihovny Klatovy.  Přihlášky na večerní program s ANDERSENEM jsou k dispozici v dětském oddělení této knihovny a termín pro odevzdání přihlášek je do 15. března 2017. Podobné akce připravují knihovny ve městech jako je Zbiroh, Rokycany, Sušice, Horšovský Týn, Horažďovice, Stod nebo Staňkov. Součástí může být i stylové občerstvení, jako je například dánská buchta, masové kuličky nebo dánské pečivo.

noc s Andersenem (2)Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny svádí v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství. Všichni víme, že dnešní způsob života dětské četbě příliš nepřeje – knihy soupeří s mnoha akčními lákadly od bezduchého vysedání před televizní obrazovkou k počítačový hrám. Tento stav kritizuje široká veřejnost, nám všem se zdá, že dnešní děti nečtou. Bylo provedeno mnoho výzkumů dětského čtenářství s alarmujícími výsledky, ale jen málokterý z nich radí, jak ze začarovaného kruhu ven. Mnozí odborníci lámou hůl nad rozvojem čtenářských návyků.

A přitom existuje docela jednoduchá cesta (jak tvrdí známý pražský psycholog dr. V. Mertin) – dát dětem osobní příklad a ukázat jim, že číst je veliké dobrodružství. V rodině, kde čtou rodiče, nemají děti závažné problémy se čtením. Metoda osobního vzoru v předčítání nás vedla k první noci v knihovně v roce 2000, kdy jsme chtěli zároveň oslavit Mezinárodní den dětské knihy, který se připomíná každoročně 2. dubna na celém světě v den narození známého dánského pohádkáře.

Rozvoj a udržitelnost života na Horažďovicku bylo tématem setkání starostů obcí s náměstkem hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grünerem přímo v Horažďovicích. Na jednání dorazilo celkem 15 starostů okolních měst a obcí, kteří tak dali jasně najevo, že je zajímá budoucnost tohoto regionu, který se potýká jak s infrastrukturou, tak s odchodem zejména mladých lidí.

Obsahem jednání byly opravy a údržba silnic v majetku Plzeňského kraje a podpora oprav místních komunikací, kde je stav některých úseků až havarijní, zachování a rozšiřování veřejné dopravní obslužnosti vlaků i autobusů, a to včetně propojení na Jihočeský kraj. Tématem byla i podpora bydlení pro mladé rodiny, výstavba domu

Ivo Grüner

Ivo Grüner

pro seniory v Horažďovicích, podpora výstavby technické infrastruktury, zachovávání služeb a úřadů (lékař, pošty, obchody, místní služby, finanční úřad) a podpora zaměstnavatelských subjektů – vznik nových pracovních možností, udržení stávajících zaměstnavatelů a rozvoj menších i větších podniků.

„Je velký rozdíl žít v Plzni a jejím nejbližším okolí a žít na venkově. Ve městě je život snazší, je zde více pracovních příležitostí s vyššími výdělky, dostupnost služeb a škol, výběr volnočasového vyžití, dopravní zajištění, atd.,“ uvedl Ivo Grüner.

Vyjádřil také názor, že je nutné zachovat stávající sídelní obecní struktury   především tam, kde místní lidé pracují pro svoji obec a jsou spjati se svými vesnicemi. Mezi prioritami Plzeňského kraje je i pomoc s výstavbou a následně provozem Domova seniorů v Horažďovicích, což bude představovat stamiliónové výdaje.

Místní akční skupina Pošumaví, z. s. splnila jako první v Plzeňském kraji podmínky pro získání finančních prostředků z EU na rozvoj venkova a bude díky tomu moci od příštího roku v regionu Klatovska, Sušicka, Horažďovicka a Kdyňska rozdělit přibližně 200 milionů korun na menší projekty. Jde například o podporu drobného podnikání, lesního hospodaření, sociálních podniků, rozšiřování kapacit základních a mateřských škol, opravy národních kulturních památek a další.

Místní akční skupina Pošumaví z. s. sama uskutečňuje nebo se podílí s dalšími partnery na různých aktivitách v regionu své působnosti, který zahrnuje 99 obcí. Pro území obcí s rozšířenou působností Horažďovice, Klatovy a Sušice zpracovává místní akční plány. Smyslem těchto dokumentů je stanovit základní směry dalšího rozvoje vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Jsou také nezbytné, pokud mateřské a základní školy budou chtít čerpat finance z fondů Evropské unie na investiční projekty. Ministerstvo školství si od nich slibuje lepší komunikaci o školství v regionech.

Místní akční skupina Pošumaví z. s. působí také jako spolukoordinátor soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje, kterou od roku 2010  vyhlašuje Ministerstvo zemědělství České republiky a Státní zemědělský intervenční fond. V rámci této aktivity se velmi osvědčuje úzká spolupráce s Plzeňským krajem, který se nejen spolupodílí na některých akcích, ale i propaguje nejlepší regionální potraviny formou dárkových košů předávaných nejen významným návštěvám kraje, ale i třeba úspěšným účastníkům různých soutěží sponzorovaných krajem. Katalogy s vítěznými výrobky lidé dostanou v kanceláři MAS v bývalém dominikánském klášteře v Plánické ulici 174 v Klatovech.

V uplynulém roce založila MAS Pošumaví s třemi jihočeskými místními akčními skupinami (MAS Blatensko, MAS Strakonicko a MAS Vodňanská ryba) turistickou destinaci Prácheňsko a Pošumaví z.s., která si klade za cíl propagovat regionální cestovní ruch. Destinace je akreditována Jihočeskou centrálou cestovního ruchu a v současné době usiluje o získání dalších certifikací, které by jí umožnily čerpání finančních prostředků na podporu marketingu cestovního ruchu.

Areál Střední školy Horažďovice se nachází v památkově chráněném objektu, tedy v bývalém klášteru  školských sester DE NOTRE DAME v Horažďovicích, kde v letech 1997 – 2002 proběhla jeho poslední rozsáhlá rekonstrukce.  A právě tady se dnes koná Den otevřených dveří, který umožní nahlédnout do „kuchyně“ místních žáků i pedagogů.

Pochlubit se chtějí zejména svou účastí v přeshraničním projektu Chceme být spolu – umění je cesta v rámci programu Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014−2020. Zahájen byl v červenci letošního roku a navazuje na přeshraniční dialog, spojuje a vzájemně obohacuje regiony prostřednictvím umění. Projektu se zúčastní   žáci a vyučující uměleckého oboru Grafický design, bavorské partnery zastupuje Mittelschule v Bad Kötztingu a Gymnázium ve Zwieselu. Atraktivní program pracovních setkání (budou probíhat od listopadu 2016 do června 2019) přinese žákům nové znalosti a dovednosti, které mimo jiné zvýší jejich konkurenceschopnost na pracovním trhu. Mezi zajímavé výstupy projektu patří výstavy, filmy, fotografie a katalogy.

Střední škola Horažďovice, kterou opouštějí i tolik žádaní opraváři zemědělských strojů, používá moderní vyučovací a výcvikové metody, které zaručují kvalitu absolventů a přinášejí také žákům zajímavé a motivační prostředí pro jejich rozvoj. Cílem je dobře připravit sebevědomé odborníky, kteří se bez problémů uplatní v podmínkách současného trhu práce.