Home Tagy Články označené "Magistrát města Plzně"

Magistrát města Plzně

Magistrát města Plzně je orgánem města Plzně, který plní jeho úkoly v oblasti územní samosprávy i státní správy na město Plzeň přenesené.
Samostatná působnost města Plzně a její část svěřená městským obvodům je stanovena Statutem města Plzně. Úkoly Zastupitelstva a Rady města Plzně vykonává Magistrát města Plzně (MMP), úkoly Zastupitelstev případně Rad městských obvodů vykonávají Úřady městských obvodů (ÚMO) 1- 0.
Státní správu vykonává město Plzeň v přenesené působnosti obecního úřadu, pověřeného úřadu a úřadu obce s rozšířenou působností prostřednictvím Magistrátu města Plzně a ÚMO 1-10, jednotlivé úřady jí vykonávají v rozsahu stanoveném Statutem města Plzně. Rozsah obou působností statutárního města Plzně svěřených obvodům je Statutem města Plzně stanoven na základě zákona č. 128/200 Sb., o obcích, v platném znění.

Až do 13. října 2017 bude rekonstruována budova Magistrátu města Plzně v ulici Škroupova 5, na její severní a jižní straně ve vnitrobloku objektu budou měněna okna. Rekonstrukce se nedotkne průčelí budovy směrem do ulice Škroupova.

Úpravy částečně omezí provoz jednotlivých odborů a na dobu nezbytně nutnou také parkování pro veřejnost před budovou. Město Plzeň proto žádá klienty především ekonomického a technického úřadu, které sídlí na adrese Škroupova 5, aby se řídili informacemi vyvěšenými v budově, nebo pokyny vrátného u vstupu do objektu.

Klientům úřadu se město Plzeň předem omlouvá za komplikace při vyřizování jejich záležitostí v dané budově. Výměna oken, která zahrnuje i montáž nových žaluzií včetně parapetů, vyjde na 1,9 milionu korun bez DPH.

Od pátku 1. září až do 13. října bude rekonstruována budova Magistrátu města Plzně v ulici Škroupova 5, na její severní a jižní straně ve vnitrobloku objektu budou měněna okna. Rekonstrukce se nedotkne průčelí budovy směrem do ulice Škroupova.

Úpravy částečně omezí provoz jednotlivých odborů a na dobu nezbytně nutnou také parkování pro veřejnost před budovou. Město Plzeň proto žádá klienty především ekonomického a technického úřadu, které sídlí na adrese Škroupova 5, aby se řídili informacemi vyvěšenými v budově, nebo pokyny vrátného u vstupu do objektu.

Klientům úřadu se město Plzeň předem omlouvá za komplikace při vyřizování jejich záležitostí v dané budově. Výměna oken, která zahrnuje i montáž nových žaluzií včetně parapetů, vyjde na 1,9 milionu korun bez DPH.

Z 50 ukazatelů porovnávajících statutární města v České republice vyšla Plzeň jako nejlepší místo k životu v naší zemi. Město se pomocí chytrých technologií snaží zkvalitňovat úroveň života občanů, zjednodušovat vyřizování na úřadě, zkvalitňovat vzdělávání, zlepšovat dopravu, životní prostředí, ale i například energetickou bezpečnost a další oblasti. Pro lepší informovanost občanů o celém konceptu Smart City Plzeň spustilo město pro tento projekt vlastní web.

Na adrese smartcity.plzen.eu lidé najdou informace o samotném konceptu Smart City a o jednotlivých projektech. Na webu se můžete dále podívat na tým odborníků, který tyto projekty tvoří, například tým IT, bezpečnost, veřejnost nebo mobilita. Zájemci o další informace mohou využít formulář a zeptat se na to, co je v rámci chytrého města zajímá. V rámci České republiky se Plzeň řadí mezi průkopníky naplňující koncept Smart City. Řadu chytrých řešení se už podařilo v západočeské metropoli zavést, další se průběžně vyvíjejí a uvádějí do praxe.

Odbor registru vozidel a řidičů Magistrátu města Plzně zaznamenal v červnu až 45 procentní nárůst zájmu motoristů o své služby. Kvůli tomu už provedl částečnou reorganizaci systému zpracování žádostí, stavební úpravy v budově a plánuje rovněž personální posílení. Nápor souvisí s novelou zákona 56/2001 Sb., která kromě jiného nově umožňuje od 1. června 2017 využít služby registru vozidel bez ohledu na místní příslušnost. To znamená, že vlastník může přihlásit, odhlásit vozidlo, požádat o výměnu značky, změnu majitele či provést řadu dalších úkonů v kterémkoliv registru v libovolném místě a není vázán na místo trvalého bydliště.

„Dlouhodobě se snažíme maximálně vylepšovat a zkvalitňovat služby pro občany. Jsem rád, že i v tomto případě úřad dokázal v tak krátké době zareagovat na novou situaci, tedy výrazný nárůst poptávky ze strany vlastníků vozidel, za nadstandardní považuji i lhůty, v nichž jsme schopni žádosti vyřídit,“ uvedl primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

„Zatímco loni jsme za celý červen vyřizovali 4,5 tisíce žádostí, letos to bylo již sedm tisíc, a tento trend pokračuje i v červenci,“ uvedl vedoucí Odboru registru vozidel a řidičů Magistrátu města Plzně Jiří Marek. Mezi žadateli jsou podle něj například firmy, které mají formální sídlo v jiném městě, ale své provozovny v Plzni, dále lidé dojíždějící za prací do Plzně, například z Klatovska, Domažlicka i odjinud, kteří si nyní mohou své záležitosti vyřídit v Plzni, ale i majitelé vozů, jimž nevyhovují dlouhé lhůty pro vyřízení v registrech jiných měst. Úředníky zaměstnávají hromadnými podáními rovněž autobazary a autosalony z celého regionu.

Město se na nápor žadatelů připravilo také po technické stránce. Podle Bohuslava Horaise, vedoucího úseku podpory uživatelů Správy informačních technologií města Plzně, bylo třeba zajistit technické řešení spojené s rozšířením pracoviště, nové vybavení, programové licence, úpravu rezervačního systému a jeho optimální nastavení. „Rozhodně stojí za zmínku elektronický portál občana (internetové rozhraní https://epo.plzen.eu/), díky kterému mohou zejména autobazary a společnosti obchodující s vozy podat žádosti prostřednictvím datové schránky. Po odeslání formuláře je třeba druhý den přijít, někdy na základě synchronizace dat z datových schránek ještě týž den, se zbytkem potřebných dokladů na přepážku, zaplatit správní poplatek a pak už jen stačí vyčkat na SMS o vyřízení požadavku. Tato aplikace šetří čas žadatelům i úředníkům, zpracování údajů je pak výrazně jednodušší.“

Klienti mají také možnost si žádost stáhnout z webových stránek úřadu, vytisknout a přijít již s vyplněným dokumentem. „My všechny žádosti vyřizujeme maximálně do pěti pracovních dnů od jejich podání. Podle informací, které máme k dispozici, to v jiných registrech trvá mnohem déle,“ řekl Jiří Marek. Doplnil, že nejsou výjimkou dotazy od lidí z Klatov, Hořovic i z Prahy na lhůty na přihlášení vozu dovezeného z ciziny. „Když se dovědí, že pokud si vystojí přiměřenou frontu, mohou mít vůz přihlášen ještě týž den, neváhají a rozjedou se k nám,“ uvedl.

Dne 1. července roku 1992 vznikl Magistrát města Plzně. Kromě pravomocí po zaniklém Úřadu města Plzně přejal magistrát pravomoci bývalého Okresního úřadu Plzeň-město, jenž byl zrušen k 30. červnu 1992. Magistrát města se skládal z pěti výkonných interních úřadů: ekonomicko-hospodářského, vnitřní správy, péči o obyvatelstvo, technického úřadu a nově založeného úřadu státní správy, kam spadal živnostenský úřad, pozemkový úřad a úřad životního prostředí. Byla též ustanovena kancelář primátora s odborem tiskovým, zahraničních styků, poslaneckou kanceláří a sekretariátem.

Primátorem po vzniku magistrátu zůstal nadále Zdeněk Mraček, který ve funkci primátora působil od 5. prosince 1990 do 5. prosince 1994. Funkci náměstků vykonávali Petr Rybář, Zdeněk Prosek a Jan Blažek. V čele magistrátu byl potvrzen od 1. července 1992 tajemník Pavel Černý, který funkci tajemníka Úřadu města Plzně vykonával již od 1. března 1992. Tajemník z titulu svého postavení vedoucího organizace zodpovídal za řádný chod magistrátu.

Magistrát města plnil úkoly jak v samostatné, tak i přenesené působnosti. Při výkonu samostatné působnosti se město řídilo jen zákony a obecně platnými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení a statutem. Ve věcech samostatné působnosti město zejména samostatně hospodařilo s majetkem města, případně stanovil-li tak zvláštní předpis či smlouva, s majetkem státu a právnických či fyzických osob, sestavovalo rozpočet města a hospodařilo podle něj, samostatně podnikalo a účastnilo se podnikatelské činnosti fyzických a právnických osob, zřizovalo a rušilo účelové fondy, stanovovalo sazby místních daní a poplatků, vydávalo obecně závazné vyhlášky ve věcech patřících do samostatné působnosti, zakládalo a zřizovalo městské organizace. Na úseku přenesené působnosti vykonávalo státní správu v souladu se zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

Magistrát dále usměrňoval po odborné stránce rozpočtové a příspěvkové organizace a zařízení a pomáhal komisím v jejich činnosti. Město Plzeň zřídilo a prostřednictvím magistrátu spravovalo Archiv města Plzně, Správu sboru požární ochrany Plzeň a Městskou policii Plzeň.

Magistrát zajišťoval pracovně-právní a mzdovou agendu, celkový servis informací, vytvářel podmínky pro výkon funkcí členů zastupitelstva a vykonával další činnosti stanovené Organizačním řádem Magistrátu města Plzně.

Magistrát města Plzně získal dotaci na realizaci projektu Kvalita pro budoucnost. Cílem je zajistit prostřednictvím realizace klíčových aktivit projektu rozvoj magistrátu v oblasti řízení a kvality poskytovaných služeb. Zkvalitnění bude spočívat v zavedení modelu excelence EFQM, systematizaci pracovních míst, nastavení systému mentoringu pro nově příchozí zaměstnance a nastavení lepší spolupráce s cílovými skupinami občanů Úřadu správních agend Magistrátu města Plzně.

Kvalita pro budoucnost je projekt, který navazuje na již nastavené systémy v oblasti kvality poskytovaných služeb. Celkové náklady na projekt budou činit 2,788 milionu korun, v rámci získané podpory z Evropské unie město získalo dotaci ve výši 2,370 milionu korun z vyhlášeného Operačního programu Zaměstnanost, který byl vyhlášen prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.

Projekt se realizuje od 1. ledna 2017, ukončen bude 31. prosince 2018.

Magistrát města Plzně nabízí k zapůjčení výstavní prostor v mázhauzu radnice na rok 2018. Je vyhrazen pro neziskové organizace, školy či fyzické osoby. Upřednostněna budou témata významných výročí, událostí či osobností vztahujících se k Plzni nebo plzeňskému regionu.

Informace včetně žádosti a pokynů jsou k dispozici v přiložených dokumentech nebo na telefonním čísle 378 032 509, kontakt Kristýna Svátková, svatkovakr@plzen.eu. Žádosti je možné podávat do 31. července 2017.

Rada města Plzně souhlasila s poskytnutím dotací 13 projektům v oblasti prezentace města Plzně a cestovního ruchu v celkové výši jeden milion korun. Dotace budou poskytnuty z Dotačního programu pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch v roce 2017, které vyhlásilo statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně. Poskytnutí dotací musí ještě schválit zastupitelstvo města.

„Cílem vyhlášeného dotačního titulu je především podpora realizace originálních projektů rozvíjejících příjezdový cestovní ruch a posílení image města Plzně. Rada města souhlasila s poskytnutím dotace například pro Finále Plzeň ve výši 100 tisíc korun nebo Západočeskému muzeu na výstavu věnovanou osobnosti Josefa Skupy ve výši 90 tisíc korun. Dalším podpořeným projektem je větší propagace katedrály sv. Bartoloměje na náměstí Republiky a zkvalitnění služeb pro zahraniční turisty částkou 80 tisíc korun. Gotickou katedrálu nyní čeká oprava interiéru i části exteriéru za více než sto milionů korun, na kterou město již přispělo částkou 1,5 milionu korun,“ přiblížil první náměstek Martin Baxa.

„Komise pro prezentaci města a cestovní ruch obdržela k projednání celkem 20 žádostí k získání podpory z dotačního programu. Na základě hodnotících kritérií do druhého kola postoupilo 14 žádostí, jedna žádost byla před druhým kolem žadatelem stažena. Zbylých 13 projektů bylo prezentováno na jednání komise a jednoznačně doporučeno pro udělení finanční podpory. Komise navrhla rozdělit celou částku ve výši jeden milion korun, kdy maximální výše dotace je 180 tisíc korun,“ vysvětlila Jana Komišová, vedoucí Odboru prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně.

Jednotliví žadatelé získají na projekty prezentující město a podporující cestovní ruch částky od 30 tisíc korun až po částku 150 tisíc korun. Byly vybrány k podpoře tyto projekty:

 • Západočeské muzeum v Plzni – Propagace Muzea církevního umění plzeňské diecéze formou realizace tištěného trojjazyčného doplňku ke stálé expozici, resp. průvodce dočasnou výstavou Lidová zbožnost na Plzeňsku (50 000 Kč)
 • Biskupství plzeňské – Katedrála sv. Bartoloměje – turistický cíl města Plzně (80 000 Kč)
 • Západočeské muzeum v Plzni – Josef Skupa – Dnes a denně zázraky – výstava k výročí (90 000 Kč)
 • Ladislav Kincl – XII. plzeňské ohýnky (60 000 Kč)
 • Pigs production, s. r. o. – Fresh festival (140 000 Kč)
 • PaNaMo – Divadelní léto pod plzeňským nebem, 10. ročník (110 000 Kč)
 • Lukrecius, a. s. – Festival minipivovarů Slunce ve skle 2017 (150 000 Kč)
 • Klub plastikových modelářů – Plzeň, z. s. – PILSENKIT 2017 (30 000 Kč)
 • JUNIORFEST, z. s. – X. mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST 2017 (70 000 Kč)
 • Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z. s. – Podpora divadelního klubu Světlonoš(ž)ky (30 000 Kč)
 • SPOLEK K.R.O.K. – Plzeňský festival stepu 2017 (60 000 Kč)
 • Film Servis Plzeň, s. r. o. – Finále Plzeň – ENJOY FESTIVAL (100 000 Kč)
 • Plzeňská folklorní scéna, z. s. – 21. mezinárodní folklorní festival CIOFF „Plzeň 2017“ (30 000 Kč)

Magistrát města Plzeň již podruhé v řadě získal ocenění Přívětivý úřad 2017 jako nejpřívětivější úřad s rozšířenou působností v rámci Plzeňského kraje. V letošním roce se jednalo již o druhý ročník soutěže, kterou vyhlašuje Ministerstvo vnitra České republiky s cílem zmapovat přívětivost a otevřenost úřadů a zhodnotit tak kvalitu nabízených služeb. Letošního ročníku se účastnilo 165 úřadů obcí s rozšířenou působností včetně městských částí Prahy, druhé místo v rámci Plzeňského kraje obsadily Klatovy, třetí Rokycany.

„Město usiluje o to, aby bylo vstřícné a usnadňovalo lidem vyřizování jejich záležitostí i komunikaci s úřadem. Ta práce je kontinuální, neustále se snažíme zlepšovat fungování magistrátu a služeb pro občany,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký.

Soutěž Přívětivý úřad spočívá v hodnocení přívětivosti a otevřenosti úřadů vůči občanům a jejich potřebám. Hodnocení probíhalo na základě elektronického dotazníkového šetření, v němž bylo sledováno 56 kritérií rozdělených do kategorií: dostupnost úřadu pro občany, transparentnost úřadu, komunikace úřadu, řízení kvality a další aktivity úřadu.

„Zatímco v loňském roce jsme byli kladně hodnoceni za mobilní aplikaci ‚Plzeň – občan‘ nabízející rezervační systém k návštěvě úřadu, praktické návody na řešení životních situací, aktuální dopravní informace i za aplikaci Plzni.to sloužící k hlášení závad na městském majetku, letos se jednalo o ocenění celého komplexu poskytovaných služeb a zejména pak způsobu jejich zajištění vůči občanům,“ vysvětlil Petr Triner, ředitel Úřadu správních agend Magistrátu města Plzně.

V republikovém kole soutěže Přívětivý úřad 2017 byly jako nejlepší vyhodnoceny úřady obcí s rozšířenou působností měst Žďár nad Sázavou, Liberec a Valašské Klobouky. V rámci Plzeňského kraje se na druhém místě po Plzni umístily Klatovy, třetí příčku obsadily Rokycany.

Slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnil ve středu 17. května ve Vzdělávacím středisku Institutu pro veřejnou správu Praha v Benešově za účasti náměstka ministra vnitra pro státní službu Josefa Postráneckého, zástupce výkonného ředitele Svazu měst a obcí ČR Dana Jiránka, místopředsedy Sdružení místních samospráv ČR Jana Sedláčka a dalších osob.

 

Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Magistrátu města Plzně ruší z technických důvodů ve dnech 18. – 19. 5. 2017 a následně dne 26. 5. 2017 své úřední hodiny. Stejné omezení úředních hodin se týká i pracoviště pokladny a CzechPOINTu v budově na náměstí Republiky 16.

Pro Vaše vyřízení těchto agend bez čekání v jiných dnech lze využít službu Úřad bez čekání, kde na webové adrese vyberete Vámi požadovanou agendu a konkrétní čas vyřízení. Online objednání je možné na vyřízení nejen občanských průkazů, cestovních dokladů ale i na CzechPOINT a ověřování. Daná webová adresa dále umožňuje sledovat aktuální stav služeb na přepážkách včetně jejich zatížení v průběhu dne, a podle dané situace občané mohou využít služeb jednotlivých agend.

Další službou, kterou nabízí oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů pro občany města, je možnost nechat si zaslat SMS zprávu s informací, že doklad je připraven k výdeji v dřívějším termínu, než za zákonem stanovených 30 dní.

Úřední hodiny těchto agend jsou v pondělí a ve středu od 8 do 18 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 14 hodin a v pátek od 8 do 12 hodin.