Home Tagy Články označené "Město Plzeň"

Město Plzeň

Statutární město Plzeň – Magistrát města Plzně.
Zakládací listina
Plzeň byla patrně založena roku 1295 z rozhodnutí krále Václava II. Přesný důvod již není znám, zakládací listina se nedochovala. Obec vznikla odtržením od tehdejší Plzně, dnes Starého Plzence.
Město Plzeň je statutárním územně členěným městem. Svou působnost a pravomoci rozdělilo mezi orgány města Plzně a orgány svých městských obvodů (kterých má 10) obecně závaznou vyhláškou – Statutem města Plzně. Povinným subjektem ve smyslu zákona o informacích je za město Plzeň vždy ten orgán města nebo jeho městského obvodu, kterému byla Statutem města Plzně svěřena příslušná působnost nebo pravomoc.

Současnou rozlohu má Plzeň od 1. ledna 2003, kdy se k ní připojily do té doby samostatné obce Lhota a Malesice, které se zároveň staly novými městskými obvody. Od té doby město Plzeň sestává z deseti městských obvodů,[13] největší z nich jsou obvody 1 až 4, které se skládají z několika původních městských částí.
Plzeň 1- katastrální území Bolevec a část katastrálního území Plzeň
Plzeň 2- Slovany: katastrální území Božkov, Bručná, Hradiště u Plzně, Koterov a část katastrálního území Plzeň
Plzeň 3- katastrální území Doudlevce, Radobyčice, Skvrňany, Valcha a část katastrálního území Plzeň
Plzeň 4- katastrální území Bukovec, Červený Hrádek u Plzně, Doubravka, Lobzy, Plzeň 4 a Újezd
Plzeň 5- Křimice: část katastrálního území Křimice a část katastrálního území Radčice u Plzně
Plzeň 6- Litice: katastrální území Litice u Plzně
Plzeň 7- Radčice: část katastrálního území Radčice u Plzně a část katastrálního území Křimice
Plzeň 8- Černice: katastrální území Černice
Plzeň 9- Malesice: katastrální území Malesice a Dolní Vlkýš
Plzeň 10- Lhota: katastrální území Lhota u Dobřan

Město Plzeň se připojilo k projektu Hnutí pro život České Republiky s názvem Nesoudíme. Pomáháme. Ten je určen především ženám, jež se neplánovaným otěhotněním ocitly v obtížné životní situaci a jsou okolím či okolnostmi nuceny k potratu. Ve většině případů by přesto rády dítě donosily a postaraly se o něj. Odborná pomoc je realizována prostřednictvím Linky pomoci 800 108 000, jen vloni takto linka poskytla bezplatnou pomoc zhruba čtyřem stovkám žen.

„Naše město má vypracovanou řadu sociálních programů zaměřených na ohrožené skupiny, jako jsou například matky samoživitelky, senioři, zdravotně handicapovaní lidé a další. Proto podporuje i tento projekt Nesoudíme. Pomáháme, neboť jeho klientky se ocitají rovněž v situaci, kdy potřebují pomoc,“ uvedl plzeňský primátor Martin Zrzavecký.

Podle organizátorů projektu se na Linku pomoci často obracejí ženy v okamžiku, kdy jsou okolím či okolnostmi tlačeny k potratu, nebo již potrat podstoupily, svého rozhodnutí zpětně litují, a ptají se, proč jim nebylo včas nabídnuto jiné řešení, trpí tedy takzvanou posttraumatickou stresovou poruchou (PAS).

„Listina základních práv a svobod, která je již 25 let součástí ústavního pořádku České republiky, ve svém 6. článku uvádí jednoznačně, že lidský život je hoden ochrany již před narozením. Právě proto mají stát, kraje, obce i města vytvářet takové prostředí, aby počaté děti měly naději na život. Proto se město Plzeň i já osobně připojujeme k podpoře projektu Nesoudíme. Pomáháme,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Petr Náhlík. Podle něj každé narozené dítě mění populační vývoj k lepšímu. „Současné demografické změny, kdy ve společnosti razantně ubývá dětí a zároveň dochází ke stárnutí staré populace, která se dožívá vyššího věku, vedou k disproporci v populačním vývoji. Do roku 2050 budou osmdesátiletí a starší lidé představovat významnou část seniorské populace v České republice, budou tvořit okolo 30 procent populace,“ doplnil.

„Myslím si, že tato iniciativa je velmi důležitá a prospěšná. Řada žen potřebuje vědět, co je čeká, když se rozhodnou tím či oním způsobem. A hlavně potřebují vědět, že mají na dosah pomocnou ruku,“ řekl podporovatel projektu Miloš Pešek, přednosta Kliniky pneumologie a ftizeologie Fakultní nemocnice Plzeň.

„Jsem velmi rád, že tato iniciativa vznikla. Je důležité, že nesoudíme, když se žena dostane do složité situace, ale naopak se snažíme pomoci,“ doplnil Zdeněk Novotný, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, který také projekt podporuje.

Projekt poskytuje krizovou intervenci, psychoterapii, osobní konzultace, analýzu výsledků prenatálních vyšetření, doprovázení těhotenstvím, sociálně právní poradenství, ubytování v prověřených rodinách, finanční a hmotnou výpomoc a další. Všechny služby jsou bezplatné. Provoz je hrazen pouze z darů drobných dárců. „Zároveň nabízíme pomoc lékařům, protože oni nemají prakticky žádný nástroj a ani čas řešit sociální situaci svých pacientek. Mohou jim v případě potřeby nabídnout letáček či přímo kontakt na naši Linku pomoci,“ vysvětlila vedoucí projektu Jaroslava Trajerová.

Linka pomoci v roce 2016 poskytla bezplatnou pomoc přibližně čtyřem stovkám žen. Z údajů, které tyto ženy prozradily, vyplývá, že prokazatelně pod tlakem bylo v době těhotenství 25 procent z nich.  Více než 37 procent z celkového počtu se na Linku pomoci obrátilo, ale až po potratu, k němuž byly donuceny partnerem, zastrašováním v rodině, obavami z budoucnosti a ekonomické situace. Drtivá většina z nich uvedla, že by volily jinou cestu, kdyby jim byla včas nabídnuta.

Projekt v současné době podporuje více než 60 měst a obcí, přes 110 zdravotnických zařízeních a několik desítek významných osobností České republiky. V červenci letošního roku se k podpoře iniciativy Nesoudíme. Pomáháme připojilo svou oficiální záštitou město Plzeň v čele s primátorem Martinem Zrzaveckým, náměstkem Petrem Náhlíkem a zastupitelem Stanislavem Šecem.

O budoucí možné spolupráci na projektech Smart City hovořili zástupci Norského velvyslanectví v České republice s plzeňským primátorem Martinem Zrzaveckým ve čtvrtek 21. září na společné schůzce na radnici. Jednání se zúčastnil za norskou stranu zástupce velvyslankyně Vegar Andreassen a poradce pro komunikaci a obchod Terje B. Englund, za Plzeň kromě primátora ředitel Správy informačních technologií města Plzně Luděk Šantora a dopravně provozní ředitel Plzeňských městských dopravních podniků Jiří Ptáček.

Zástupci Plzně informovali norskou stranu o projektech v rámci Smart City Plzeň v oblasti dopravy, vzdělávání i podnikání včetně plánů města do budoucna. Primátor mimo jiné zmínil, že má Plzeň velké ambice v oblasti bezpilotního letectví a chce být jedničkou v rámci České republiky při vývoji a využívání dronů. „Jako první město v ČR máme povolení na provádění leteckých prací, máme nové zázemí pro naše Centrum Dronet, iniciovali jsme vznik certifikátového programu Technologie bezpilotního létání na Západočeské univerzitě, pořádáme unikátní festival bezpilotního létání DronFest,“ uvedl. Jiří Ptáček představil již existující projekty v oblasti městské hromadné dopravy včetně plánovaných, například projekt Smart City Parking. Luděk Šantora mimo jiné zmínil projekty v oblasti technického vzdělávání dětí a mládeže, zejména koncept Smart Edu Plzeň, kdy město podporuje pomocí nejrůznějších aktivit technické vzdělávání dětí a provazuje pomocí projektů jednotlivé stupně škol.

Norská strana nabídla Plzni možnost spolupráce při výměně zkušeností se Smart City projekty. Zmínila zejména norské město Bergen, které je ve využívání chytrých technologií na špičce norských měst. Obě delegace se dohodly na zorganizování dalšího pracovního jednání.

Zastupitelstvo města Plzně na svém posledním jednání schválilo poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám z rozpočtu magistrátního odboru sociálních služeb. Jde o podporu osob, které potřebují speciální pomůcky z důvodu svého zhoršeného stavu nebo žádají o podporu pro své příbuzné. Částku ve výši zhruba 275 tisíc korun si rozdělí sedm žadatelů, peníze půjdou například na pronájem elektrického vozíku, úhradu asistenční služby, nákup speciálního sportovního kočárku, na pořízení dálkově ovládaného zastínění, úhradu nákladů v rámci neurorehabilitačního programu a další.

„Nejvyšší sumu, a sice 52500 korun získá žadatel na zakoupení speciálního sportovního kočárku pro svého syna. Ten má diagnostikovanou těžkou mentální retardaci a opoždění motoriky, chlapec není schopen ujít delší vzdálenost. Peníze budou využity na zakoupení speciálně upraveného sportovního kočárku a vozíku za kolo. Ty jsou navrženy pro zdravotně postižené děti do 10 let věku a váhy 60 kilogramů. Kočárek umožní žadateli brát syna na delší procházky, případně na výlety na kole,“ přiblížila Eva Herinková, náměstkyně primátora pro oblast školství a sociálních věcí.

Město také dále poskytne podporu ve výši 15 tisíc korun těžce tělesně postiženému muži, jenž vyžaduje 24 hodinovou péči. „Péči o žadatele zajišťuje jeho matka, která je v důchodovém věku. Z tohoto důvodu žadatel využívá asistenční službu. Ta je při potřebném rozsahu velmi nákladná. Dar bude použit na úhradu asistenční služby, která žadateli pomůže při základních činnostech, jako jsou hygiena, podání stravy a při navštěvování centra denních služeb organizace Sdružení občanů Exodus. Značně tím uleví i matce, která se o syna celodenně stará,“ doplnila Eva Herinková.

Plzeň ročně prostřednictvím magistrátního odboru sociálních služeb v této oblasti vyhoví zhruba třem desítkám žadatelů. Město jim takto přispívá na nákup většinou nákladných pomůcek, zajištění asistencí a terapií, které nejsou hrazeny z veřejného pojištění celkovou částkou kolem 500 tisíc korun. Pro rok 2018 hodlá pro tyto účely navýšit objem prostředků na 800 tisíc korun.

Zastupitelé města Plzně schválili přijetí dotací na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Malesicích, jde o projekt vysoutěžený za zhruba 5,97 milionu korun. Státní příspěvek z Ministerstva vnitra České republiky představuje 2,885 milionu korun a grant z rozpočtu Plzeňského kraje 1,923 milionu korun. Zbývající částku zajistí město Plzeň a Městský obvod Plzeň 9 – Malesice. Stavba musí být dokončena do 31. prosince 2017.      

„Částka kofinancování od obvodu se díky získání dotace nejen z ministerstva, ale i z kraje výrazně snížila, část bude ušetřena i soutěží. Do rozpočtu obvodu proto bude vrácena částka tři miliony korun, které obvod poskytl na předfinancování projektu. Je to dobrá zpráva pro Malesice, finanční prostředky mohou využít jinde,“ uvedl ekonomický náměstek Pavel Kotas.

Výsledná podoba rekonstruovaného objektu byla zvolena tak, aby korespondovala s okolní zástavbou domů vesnického typu. Kromě přistavění zbrojnice se budou opravovat i stávající konstrukce, neboť převážná většina z nich je již v nevyhovujícím stavu. „K nynějšímu garážovému stání přibude stání pro druhé hasičské vozidlo. Na takto   zvětšený půdorys bude přistavěno druhé nadzemní podlaží. Hasiči tak získají prostory pro dnes chybějící zázemí pro šatnu, umývárnu se sprchou a WC,“ doplnil Pavel Kotas.

Zastupitelé města Plzně schválili poskytnutí finančních dotací v celkové výši 286 500 korun osmi organizacím, které svými projekty přispívají k prohloubení vztahů města Plzně s partnerskými městy v různých oblastech.

„Vyhlášeným dotačním programem se snažíme podporovat organizace, které mají vztah k Plzni a svými projekty prezentují město Plzeň za hranicemi naší země, přispívají k prohloubení styků s partnerskými městy v různých oblastech či mají za cíl prezentovat historii a tradice města. Podmínkou získání dotace je evropský přesah a podpora integrace města Plzně v evropských strukturách. Projekt musí být navíc realizován letos,“ vysvětlil primátor města Martin Zrzavecký.

Podpora projektů byla schválena Mikulášskému gymnáziu, které obdrží dvě dotace, a to na technické zajištění projektu Tradiční jazyková a kulturně-poznávací výměna studentů ve výši 37 500 korun, kdy studenti budou pobývat v rodinách korespondentů ze Chateubriant, druhá podpora poputuje na Česko-německou výměnu studentů se školou ve Schwandorfu, zde dotace činí 15 500 korun. Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň získá dotaci na plavecké závody v Regensburgu pro děti a mládež do 18 let, výše podpory činí 37 000 korun. Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM obdrží 24 500 korun na projekt Zeitbank 55+, který sdružuje komunitní kluby a skupiny z Rakouska, Německa a České republiky, kde si účastníci navzájem poskytují podporu a pomoc v každodenním životě. Finanční podpora bude použita na třídenní setkání Evropské sítě Zeitbank, které se uskuteční v letošním roce v Plzni. Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu získá 36 tisíc korun na projekt Vzděláváme se společně v Evropě 2017, ten rozvíjí spolupráci odborných škol obchodu a cestovního ruchu partnerských měst Žiliny, Regensburgu a litevské obchodní školy. Je zaměřen na společné vzdělávání mladých lidí o aktuálních společenských tématech evropského dědictví v Evropě ve 21. století. Dále byla částkou 33 tisíc korun podpořena již tradiční akce Plzně Jazz bez hranic. Západočeské muzeum získá 35 tisíc korun na Mezinárodní konferenci Future in Children´s Hands. Cílem je prezentovat mladým návštěvníkům muzea a galerie jako atraktivní a přátelská centra. Film Servis Plzeň získá 32 tisíc na produkční a technické zajištění německých titulků k českým filmům na Finále Plzeň 2017. Poslední poskytnutá dotace ve výši 36 tisíc korun poputuje na slavnostní 25. ročník festivalu Bonjour Plzeň! Většina pozvaných umělců pochází z partnerských měst západočeské metropole Liege a Limoges.

Dva studenty ve věku 16 a 17 let z výměnného programu mládeže neziskové mezinárodní organizace Rotary International přijal v pátek 15. září náměstek plzeňského primátora Pavel Kotas na radnici v salonku primátora. Sedmnáctiletá Bethany z Kanady navštěvuje v Plzni Střední zdravotnickou školu, šestnáctiletý Pin-Lun z Tchaj-wanu Gymnázium Luďka Pika.

Roční výměna studentů středních škol je kulturní a vzdělávací program, v jehož rámci student navštěvuje školu a v průběhu roku žije ve dvou až čtyřech rodinách v hostitelské zemi. Program je zaměřen na rozšíření vzdělání, znalostí a zkušeností mladých lidí. V rámci výměny je povinná docházka do školy, což vyžaduje, aby student uměl jazyk hostitelské země nebo byl alespoň reálně připraven na to se jazyk naučit.

Náměstek primátora hosty informoval o životě v Plzni, mimo jiné zmínil i projekt Smart City Plzeň. Doporučil studentům účast na řadě akcí, které se konají na podzim ve městě. Zajímal se také o život v jejich mateřských zemích. Na závěr setkání jim předal dárek a popřál příjemný pobyt.

Slavnostním aktem si ve čtvrtek 14. září připomněli Plzeňané 80. výročí od úmrtí prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Zástupci města Plzně, Plzeňského kraje, Západočeské univerzity, policie a mnoha dalších subjektů položili věnce a květiny u Památníku národního osvobození na Masarykově náměstí.

foto: www.plzen.eu

První náměstek plzeňského primátora Martin Baxa ve svém projevu připomněl, že Masaryk byl humanista, bytostný demokrat, vizionář a odvážný muž, jemuž bylo nasloucháno coby člověku, který je morálně pevný a prosazuje, co považuje za správné.  V tomto ohledu, i v mnoha jiných, Masaryk podle něj nepřehlédnutelně vyčnívá z plejády československých i českých politiků.

„Ne nadarmo se právě k jeho odkazu hrdě a s pokorou hlásil Václav Havel, který na jeho dědictví cíleně a promyšleně navazoval. Myslím, že právě takové politiky nejen my, ale i celá Evropa právě dnes potřebuje. Tváří v tvář všem současným nebezpečím, jež ohrožují naši demokracii a svobodu. Ano, chce to mnohdy odvahu, kterou právě Masaryk měl. Buďme i my odvážní, protože bránit demokracii, svobodu a pravdu odvahu vyžaduje. To je jeden z odkazů, který nám tu prezident Masaryk zanechal,“ dodal Martin Baxa.

Z vedení města se vzpomínkové akce dále zúčastnili náměstci plzeňského primátora Pavel Kotas a Petr Náhlík. Za Plzeňský kraj pronesl projev hejtman Josef Bernard.

Plzeň rozdělí přebytek svého rozpočtu, částka 250 milionů korun půjde na řadu projektů. Mezi největší bude patřit první etapa velké modernizace bazénu Slovany. Za peníze získané díky lepšímu výběru daní, lepšímu prodeji nemovitostí i vratce úhrady prokazatelné ztráty z Plzeňských městských dopravních podniků také město rozšíří své Centrum robotiky, posílí službu tísňové linky, vyřeší problém chybějících toalet pro turisty u parkoviště na Rychtářce, nechá dobudovat tropický pavilon pro vzácné vymírající druhy plazů, motýly i krokodýly a další. Rozdělení přebytku schválili zastupitelé.

„Lepší výběr daní nám pomohl získat 150 milionů korun navíc, vratka z dopravních podniků dělá 55 milionů korun a do přebytku se promítl také lepší prodej nemovitostí, konkrétně částkou 44 milionů korun,“ přiblížil zdroje přebytku ekonomický náměstek Pavel Kotas.

Nejvyšší částka uvolněná z přebytku, a to 52 milionů korun, je určena na započetí velké modernizace bazénu Slovany. V první fázi by mělo dojít k přestavbě výměníkové stanice na nový dětský bazén a vyřešení technologie výměníkové stanice. V další etapě, a to za zhruba 79 milionů korun, se počítá s tím, že v prostorách pánských šaten vznikne nabídka wellness, místo dámských šaten bude zázemí pro plavčíky, do bazénu bude zbudován bezbariérový vstup přímo z ulice a v předním prostoru vzniknou také moderní recepce a převlékárny. Na první etapu již existuje prováděcí dokumentace, je možné začít soutěžit.

Částka 12,5 milionu korun z přebytku je určena na rozšíření městského Centra robotiky, které má pod sebou Správa informačních technologií města Plzně. Už v dubnu 2017 byl navýšen rozpočet správy o 12,5 milionu korun, prostředky využije tato příspěvková organizace města na sestěhování svých pracovišť z Tylovy ulice a Jagellonské ulice do jedné z budov v Cukrovarské ulici, v areálu bývalého depa. Další budova bude upravena a bude rozšířeno Centrum robotiky, kam by měl být přestěhován Dům digitálních dovedností, jenž sídlí v centru města v Dominikánské ulici.

Částka kolem 25 milionů korun je určena na dopravní stavby a stavby, jež pomohou Plzeňským městských dopravním podnikům. „Jedná se například o rekonstrukci tramvajové tratě Koterovská, o rekonstrukci kabelů měnírny Slovany – Doudlevce,“ uvedl Pavel Kotas.

Podpořeným je také projekt zoologické zahrady nazvaný Tropický pavilon – Filipíny. V roce 2016 bylo z dotací města na této stavbě proinvestováno 4,7 milionu korun, a to na hrubou stavbu pavilonu včetně střešní kovové skleníkové konstrukce s okny a zasklení. Nyní uvolněné prostředky ve výši 10 milionů korun jsou určeny na dokončení projektu. „V tomto pavilonu zoo představí návštěvníkům kolekci velkých tropických motýlů, kteří budou volně létat v prostoru mezi návštěvníky, dále řadu druhů dalších bezobratlých, kolekci vzácných vymírajících druhů plazů Filipín, kde budou dominantní robustní endemičtí filipínští krokodýli,“ přiblížil Pavel Kotas. Dokončení tohoto projektu umožní následně městu nechat vyměnit povrch na náměstíčku před pavilonem, který nyní tvoří popraskaný beton.

Za částku 400 tisíc korun se podaří vyřešit i problém s chybějícími toaletami pro turisty v prostoru u Štruncových sadů. Řidiči autobusů, kteří přiváží turisty do centra, dostanou speciální kartu a turisté na ni budou moci využívat sociální zařízení v parkovacím domě Rychtářka. V souvislosti s tím budou provedeny úpravy v parkovacím domě, kdy město nechá oddělit toalety od prostor pro parkování.

Plzeň také posílí svůj odbor registru vozidel a řidičů. Souvisí to s výrazným nárůstem agendy, a to až o 45 procent. Zvýšený zájem motoristů o služby plzeňského odboru eviduje magistrát od června, poté, co novela zákona umožnila vlastníkům vozidel využívat služeb registrů vozidel kdekoliv bez ohledu na místní příslušnost. „Kvůli tomu bylo nutné provést částečnou reorganizaci systému zpracování žádostí, stavební úpravy v budově, nezbytné je personální posílení. Z přebytku jsme na toto uvolnili 6,3 milionu korun,“ uvedl Pavel Kotas. Postupně bude přijato až 11 nových zaměstnanců, v budoucnu výběr poplatků spojený s agendou pokryje náklady a měl by navíc ještě přinést městské kase dva až tři miliony korun ročně.

V souvislosti s přebytkem město Plzeň také oslovilo městské obvody, ty dodaly seznamy svých investičních akcí, které mají v plánu a již na ně získaly stavební povolení. Z přebytku bude na projekty obvodů spolufinancované městem uvolněna částka necelých 50 milionů korun.

Pedagogové a zaměstnanci plzeňských základních škol projdou během příštích dvou let školením, jak prakticky zvládat mimořádné a krizové situace na školách. Učitelé se dovědí, co je potřeba znát a jaké dovednosti je nutné si osvojit při záchraně života a zdraví osob v situacích, kdy je například někdo ohrožuje zbraní, vznikne-li požár, výbuch či jiné krizové události. Projekt společně zorganizovaly Odbor školství, mládeže a tělovýchovy a Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně.

foto: www.plzen.eu

„Důvodem spuštění tohoto projektu je preventivní příprava pedagogů na mimořádné události ve školách s ohledem na složitou mezinárodní bezpečnostní situaci a zároveň komplexní řešení problematiky bezpečnosti ve školách,” uvedla náměstkyně plzeňského primátora pro oblast školství a sociálních věcí Eva Herinková.

„Projekt je zaměřen nejen na teoretické znalosti týkající se ochrany zdraví a života žáků základních škol v případě mimořádných a krizových situací, ale především na praktický nácvik modelových situací. Účastníky budou školit jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému – Policie ČR, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje a Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje v hodinových blocích,“ uvedla vedoucí magistrátního odboru školství, mládeže a tělovýchovy Dagmar Škubalová.

První školení se uskutečnilo 22. srpna na 21. ZŠ a zúčastnilo se jej více než 60 pedagogů. Semináře se budou konat postupně přibližně jednou za měsíc a projdou jimi pedagogové a zaměstnanci všech 26 základních škol v Plzni. Příští seminář se uskuteční 26. září v Bolevecké základní škole.

“Město připravuje i další opatření k zajištění bezpečnosti žáků a učitelů. Pohyb osob v budovách škol bude monitorován prostřednictvím postupné instalace čtecích zařízení u vstupů do škol,“ doplnila Dagmar Škubalová.

Podle Andrey Gregorové z odboru bezpečnosti a prevence kriminality město zároveň připravuje dokončení instalace kamerových systémů zaměřených na prostory před školami v rámci rozšiřování Městského kamerového dohlížecího systému. „Současně usilujeme o dotační podporu provedení bezpečnostních auditů na všech základních školách v Plzni,“ upřesnila Andrea Gregorová.

 

Plzeň si sama obstará kámen pro výrobu nových pylonů památníku Díky, Ameriko! Udělení výjimky ze zásad pro zadávání veřejných zakázek, jenž tento postup umožní, schválili zastupitelé. Lom pro dodávku kamene se nachází ve Francii, cena by neměla přesáhnout částku 1,4 milionu korun. Na zpracování žuly a instalaci nových pylonů město následně vypíše veřejnou zakázku, zde předpokládá náklady maximálně do částky 7,5 milionu korun. Obnova památníku by měla být hotova do dubna 2018.

Dnešní podoba. Foto: www.plzen.eu

„Rozdělit akci na dvě samostatné zakázky jsme se rozhodli poté, co předchozí zadávací řízení na dodavatele památníku bylo neúspěšné. Proto nyní budeme zvlášť zajišťovat dodávku polotovaru kamene a zvlášť řešit jeho zpracování včetně následných stavebních úprav,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář. Podle jeho slov francouzský lom pro dodávku kamene splňuje veškeré požadavky města, a to nejen na kvalitu. Vytipovat jej městu pomohl odborník, kterého si Plzeň přizvala k provedení revize původního zadání.

Památník Díky, Ameriko! na křižovatce ulic Klatovská třída – Americká byl vybudován v letech 1994 – 1995 a slavnostně byl odhalen při květnových oslavách 50. výročí osvobození města Plzně americkou armádou. Tvoří jej zpevněná plocha z kamenných žulových desek doplněná uprostřed bílou pěticípou hvězdou s reliéfem. Hlavní dominantu památníku do nedávna tvořily dva žulové pylony, na které navazuje vyrovnávací kamenné schodiště. Oba pylony muselo město nechat odstranit loni v dubnu, a to z důvodu špatného stavebně-technického stavu, v pylonech se objevily praskliny a dle statika hrozilo, že by se několik tun vážící kvádry mohly zřítit.