Home Tagy Články označené "Nepomuk"

Nepomuk

Nepomuk je město na jihozápadě České republiky, v okrese Plzeň-jih v Plzeňském kraji, 33 km jihovýchodně od Plzně, o necelých 4 tisících obyvatelích, známé jako rodiště svatého Jana Nepomuckého. Díky malebnému rázu, řadě historických památek a okolní přírodě patří k vyhledávaným turistickým cílům
Historie Nepomuku:
Nejstarší písemná zmínka o Nepomuku souvisí se založením nedalekého cisterciáckého kláštera v roce 1144. Již dříve existující osada Nepomuk, původně zvaná Pomuk, se postupně stala trhovou vsí a centrem správy, řemesel a obchodu pro rozlehlou klášterní doménu. Ve 13. století bylo uděleno Nepomuku hrdelní právo. Tradice klade do míst dnešního města dvě starší osady – Přesanice a Pomuk, které byly spojeny v roce 1384. Vlastní konstituování Nepomuka, jakožto osídlení městského typu, souvisí pravděpodobně se vznikem rozvojem stříbrných dolů a rýžováním zlata, jehož pozůstatky jsou ve zdejší krajině dodnes patrné. V okolí hlavního náměstí se nachází síť středověkých štol a podzemních chodeb.
Původní trhová ves obdržela nejpozději roku 1413 městská práva, jako město byla označována ovšem již ve 14. století. V roce 1420 došlo k vypálení kláštera husity a jeho majetek přešel do rukou Švamberků a posléze Šternberků. Díky vrchnosti i samotným panovníkům získalo město rozsáhlé právo várečné a v roce 1465 právo konání čtyřdenních výročních trhů. Roku 1730 určil císař Karel VI. aby Nepomuk, zvaný někdy městem a jindy městečkem, měl již nastálo titul města. Od poloviny 19. století byl Nepomuk téměř sto let sídlem okresního soudu.
K velkému rozvoji města došlo v 17. – 19. století v souvislosti se svatojánskými poutěmi. Sv. Jan Nepomucký se narodil v Nepomuku kolem roku 1340. Stal se veřejným notářem a generálním vikářem pražské arcidiecéze a jako jeden z nejvyšších hodnostářů se ocitl v centru tehdejších sporů mezi církví a králem. V roce 1393 byl po mučení svržen z Karlova mostu do Vltavy. V převážně nekatolických Čechách 15. – 16. století existoval kult Jana Nepomuckého jen v okruhu kněžstva svatovítské katedrály. Masově se začíná šířit až v 17. století a teprve v roce 1729 jej papež Benedikt XIII. oficiálně kanonizoval. Se stovkami svatojánských soch a kostelů se setkáváme nejen v Česku, ale i za hranicemi. Jako patron vod ochraňuje mnoho mostů. Sv. Jan Nepomucký se stal nejvýznamnějším barokním světcem.[zdroj?]
V roce 2003 se stal Nepomuk obcí s rozšířenou působností. Nachází se zde Městský úřad, Úřad práce, Katastrální a Finanční úřad a knihovna s veřejnou internetovou stanicí.

Uskuteční se v úterý 5. prosince od 16 do18 hodin. Zájemci mohou nahlédnout do malířského ateliéru-K v Rodném domě Augustina Němejce v Nepomuku, kde tvoři místní umělci. K vidění bude také busta Richarda  Bohnela, která zaujme své trvale místo uvnitř domu nedaleko busty Augustina Němejce. Vstup je volný.

První adventní neděli  3. prosince  se v Nepomuku koná adventní trh a rozsvícení vánočního stromu. Tato akce se v posledních letech těší nebývalému zájmu návštěvníků, jejich počet se dá odhadovat na stovky. Není divu. Láká je pohodová atmosféra nedělního odpoledne na nepomuckém náměstí s tradičním trhem, občerstvením a bohatým doprovodným programem.

Možnost setkat se s přáteli v předvánočním čase začne ve 14 hodin. Letošní program je obohacen o akce ve volnočasovém centru Fénix a na Zelenohorské poště.  Městské muzeum uvede pohádku  pro  děti a zajímavé  workshopy.  Lákadlem  jistě  bude i historická  hudba   Elthin. Tento profesionální plzeňský soubor, který vznikl v roce 2006, se zabývá interpretacemi středověké hudby za použití věrných replik historických hudebních nástrojů a dobových kostýmů (2. polovina 14. století).

Program:  náměstí Augustina Němejce

14.00  staropražská kapela Šmrnc
14.30  historická hudba Elthin
16.00  vystoupení dětského souboru Písnička ZŠ Nepomuk
17.30  barokní ohňostroj
17.50  sváteční slovo pana faráře a pana starosty
18.00  rozsvícení vánočního stromu
18.10  vypouštění balónků štěstí (pouze za vhodného počasí)

Zástupce všech spolků i širokou veřejnost zve na výroční setkání zastupitelů samo město Nepomuk. Uskuteční se ve středu 29. listopadu od 18 hodin v sále Hotelu U Zeleného stromu. Hlavními body programu   bude prezentace činnosti Nepomuckých spolků v uplynulém roce, plány a záměry spolků v nejbližších letech, možnosti podpory spolkového života a volnočasových aktivit ze strany města a další témata podle zájmu zúčastněných.

Město Nepomuk je spádovým centrem regionu pro veřejné služby a občanskou vybavenost, které jsou dostupné a propojené se svým okolím. Poskytuje služby vysoké kvality se zřetelem na inovace a moderní trendy, navíc je městem přátelským k malému a střednímu podnikání. Zdejší radnice si je vědoma, že je nutné podpořit rozvoj kvalitní veřejné správy, spolupráci mezi veřejnou sférou a podnikateli ve městě/regionu i s dalšími subjekty (spolky, kulturní instituce, atd.).

Vedení nepomucké radnice si uvědomuje, že nezbytnou podmínkou pro naplnění tohoto cíle je také zlepšeni dostupnosti města pro obyvatele regionu tak, aby tito mohli využívat veřejné služby i občanskou vybavenost města Nepomuku, tedy zejména zkvalitněni a rozšíření veřejné dopravy.

Členové rady Plzeňského kraje odsouhlasili poskytnutí finanční  dotace v celkové výši 1 200 000 korun pro Mikroregion Nepomucko. Peníze jsou určeny na úpravu stávajícího povrchu a položení obrusné vrstvy, čímž dojde k modernizaci cyklostezky Helenka v katastrálním území  Nepomuk a Klášter u Nepomuku.

Přestavba stávající cyklistické stezky spočívá ve stavebních úpravách spojených s přestavbou zemního tělesa – rozšíření koruny komunikace a změna nivelety. Jedná se o úpravu konstrukce vozovky, kdy bude přidána obrusná vrstva a dojde k navýšení nivelety a směrové optimalizaci vedení komunikace. Rekonstrukce dotčených částí stezky „Helenka“ zlepší dostupnost pro pěší a cyklisty v rámci propojení Dvorce (místní část Nepomuku) a Kláštera.

Až do konce letošního  listopadu je na schodišti někdejší školní budovy na náměstí ve Dvorci – Nepomuku umístěna putovní výstava Má vlast cestami proměn, která dokumentuje opravy památek, rekonstrukce veřejných prostranství  v českých městech a obcích. Nepomuk letos do soutěže přihlásil právě kapličku sv. Barbory v zatáčce ve Dvorci (Železné Huti).

Kaplička sv. Barbory ve Dvorci, původní stav

Zděná kaplička z 19. století je zasvěcená patronce horníků a hutníků, sv. Barboře. Průčelí stavby nezapře inspiraci stylem blízkého nádraží, zprovozněného roku 1868. Kaplička nebyla dlouhá léta udržována.  Obnovy se dočkala fasáda, která získala opět původní sytě okrový odstín, i omítky v interiéru. Repasována byla také originální okna a dveře, jimž dominují řezby českých lvů na kartušových štítech.

Zvonička byla nově pobitá měděným plechem. Opět funkční je i zvon z roku 1926, který nese jméno Alois.  Do interiéru se navrátily i dva barvotiskové svaté obrázky v novogotickém slohu, které doplnila novodobá socha sv. Barbory. V loňském roce se podařilo obnovit i nedaleko stojící kamennou barokní sochu sv. Barbory z 18. století.

Radnice v Nepomuku na jižním Plzeňsku v současné době připravuje tradiční setkání zástupců partnerských měst, které se koná vždy v pravidelném pětiletém cyklu. To následující proběhne v březnu 2018.  Nepomuk má v současné době devět partnerských měst, všechna mají vazbu na svatého Jana Nepomuckého, ať již historií, názvem či památkami.

Interiér kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku

Nejblíže to Nepomučtí mají vzdušnou čarou do německého Kemnathu (129 km), nejdále naopak do brazilského Sao Joao Nepomuceno (9676 km). Do měst, s kterými udržují vřelé vztahy, lze zahrnout rovněž spřátelené město Sanzeno v Itálii či potenciálně i indickou Parappukkaru, kde již zástupci města projevili zájem o spolupráci a navštívili Nepomuk, neboť se u nich nachází kostel a škola svatého Jana Nepomuckého. Zda se například právě oni stanou desátým partnerským městem Nepomuku, nebo se již počet partnerů navyšovat nebude, bude ale záležet především na vůli zastupitelů města i na smysluplnosti daného partnerství. Jak to vidí starosta města Jiří Švec?

Nepomuk, kostel sv. Jana Nepomuckého

„Tím, že se starostové na radnicích často mění, je to podle mého názoru překážkou k prohloubení spolupráce na politické úrovni. Jsem rád, že například v případě Kemnathu či Swalmenu, kam to nemáme tak daleko, spolupráce funguje dobře, za což vděčíme nejen místním spolkům a oddílům, ale také Pavlu Jiranovi, který nejen s těmito partnery pravidelně komunikuje. Možné prohloubení spolupráce s ostatními městy vidím proto především na úrovni spolků a sportovních klubů, kde jejich aktéři zůstávají na svých postech dlouhodoběji než starostové a zastupitelé jednotlivých měst.“

Navíc všechna města spojuje téma svatého Jana Nepomuckého, v případě českého Nepomuku se jedná  v první řadě kostel sv. Jana Nepomuckého a Svatojanské muzeum. Co by tedy doporučili zástupcům partnerských měst, pokud by přijeli na návštěvu?  

„Pozvala bych je na procházku historickým centrem s návštěvou obou kostelů, místních muzejních expozic a historického podzemí. Zajímavá by pro ně mohla být prohlídka Zelené Hory a kostela Nanebevzetí Panny Marie s novodobým oltářem. Seznámila bych je s aktivitami kolem obnovy Šternberského dvora. Vidím to jako možnou příležitost k rozvinuti spolupráce mezi partnerskými městy. Ukázala bych jim, jak funguje projekt volnočasového centra Fenix a jaké investice se podařilo realizovat např. v základní škole. Přátelským gestem by mohlo být uspořádání koncertu v některém z místních kostelů, stejně jako gastronomický zážitek v podobě ochutnávky tradiční kuchyně či degustace lokálních lihovin,“ uvedla Šárka Boušová, Infocentrum Nepomuk.

.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Nepomuku na jižním Plzeňsku se dočká v pátek 17. listopadu  významné události ve své činnosti. Získá totiž novou hasičskou zásahovou techniku. Na její slavnostní předání, které se uskuteční na náměstí Augustina Němejce, zve širokou veřejnost.

Nepomučtí hasiči tak získají potřebnou novou techniku pro své zásahy. Jedná se celkem o  tři kusy, konkrétně pak o  velkoobjemovou cisternu CAS 30 Tatra 815-7, dopravní automobil MB Sprinter a hadicový přívěs. Předání se uskuteční za účasti řady hostů od 14 hodin přímo na náměstí Augustina Němejce v Nepomuku. Součástí akce bude i požehnání nové techniky nepomuckým Paterem Jiřím Špiříkem.

Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk byl založen roku 1876. V loňském roce  oslavil sbor 140 let od svého vzniku.  Nyní má  necelých 60 aktivních členů a kroužek mladých hasičů, který se pravidelně zúčastňuje řady soutěží.

Městské muzeum a galerie Nepomuk připravilo na úterý  14. listopadu  od 18 hodin zážitkovou degustaci čajů a bylin. Pořádá ji Městský úřad Nepomuk ve spolupráci s Ing. Zdeňkem Nepustilem   pro inspiraci, pohodu a lepší zdraví.

I takto vypadá čaj

Čaj pijeme skoro všichni. Víme však proč? Víme například co je EGCG, jak působí kofein a kdy čaj nejlépe pít? Tvrdí se, že pravé čaje mají účinek preventivní. Podle moderních výzkumů a tisíciletých zkušeností jde o účinek převážně léčivý! Ano, čtete dobře. Čaj je nejdostupnějším a nejlevnějším lékem. A navíc, dávkovat si jej můžete sami!

K čaji přidáme i pár zajímavých českých bylin, které rostou všude kolem nás a neprávem je opomíjíme. Přijďte se dozvědět informace o kvalitním čaji a bylinách, které vám jen tak někdo neřekne. Jelikož se to – podle různých nařízení Evropské unie – nesmí!

Centrum volnočasových aktivit Fénix, nám. Augustina Němejce v Nepomuku, pořádá v  rámci projektu Nepomuk anglický večer s britským skladatelem a operním zpěvákem Barry Webbem.  Začíná v úterý  14. listopadu  ve 14 hodin a rozmanitý program potrvá až do 22 hodin.

Připraveny jsou konzultace, hudební ukázky a zpěv na téma Jan Nepomucký, zazní úryvky z jeho nové opery i z jiných slavných děl.  Návštěvníci se mohou zúčastnit i pohovorů k projektu tohoto britského skladatele a operního zpěváka pro umělce nad 18 let s možností získat cestovní stipendium do Liverpoolu na premiéru jeho opery.  Tato část  večera se bude odehrávat mezi 19:30 – 22:00 hodinami.

Anglický večer s Barry Webbem se koná v rámci jeho projektu Nepomuk. Ochutnáte pravý anglický čaj a sušenky a popovídáte si s rodilým mluvčím. Barry zde zazpívá úryvky ze své opery „Nepomuk“, z děl Charlese Dibdina a Isidora de Lary, filmové a muzikálové melodie a představí projekt spojující obě země.

 

Z důvodu rekonstrukce byla v průběhu letošního léta odstavena kašna se sochou Panny Marie na nepomuckém náměstí, která oslavila v teto podobě přesně 150 let od svého vzniku. Jako „narozeninový dárek“ si tak jistě  kompletní rekonstrukci nepochybně zasloužila. Práce zrealizovala restaurátorka Pavla Žiaková, celá akce probíhala za významné finanční podpory Plzeňského kraje.

Autorem vrcholové sochy je pražsky sochař Jindřich Čapek, který se podílel rovněž na výzdobě kostela Panny Marie Vítězné na Malé Straně, chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře či na restaurování Karlova mostu. Výstavbu kašny pak financoval nepomucký rodák Petr Čapek, vládní rada a tajemník v kabinetní kanceláři císaře Františka Josefa I. Kašna sice nebyla zdaleka v havarijním stavu, přesto ji restaurátorský zásah přišel vhod. Po neogotickém zábradlí, které na ni bylo umístěno bez souhlasu orgánů památkové péče v 90. letech, zůstaly nepěkné stopy.

„Také socha Madony byla v téže době neodborně přetřena barvou, aby zakryla léty zčernalý kamen. Nyní došlo k citlivému očištění sochy i tělesa kašny, a tím k návratu původní barevnosti. Jizvy po zábradlí byly zaceleny, cela kašna byla znovu vyspárována. Ještě by mělo dojít k mírnému posunuti dlažebních žulových desek při patě nádrže na původní místo a jejich ukotvení železnými kramlemi, které byly kdysi odstraněny. Myslím, že kašna je, a díky opravě i na další dlouhé roky bude, ozdobou a středobodem našeho velkého náměstí,“ komentuje obnovu místostarosta města Pavel Kroupa.

Město plánuje v opravách svých drobných památek pokračovat i v příštím roce, aktuálně se uvažuje například o soše prezidenta Masaryka, která je  umístěna rovněž na hlavním náměstí v Nepomuku.