Home Tagy Články označené "Západočeské muzeum"

Západočeské muzeum

Dnešní Západočeské muzeum v Plzni bylo založeno v roce 1878. Rozsahem historických, uměleckoprůmyslových i přírodovědných sbírek patří k největším muzejním ústavům v České republice. Historie kulturního a politického vývoje českého státu i regionálních dějin. Vedle výstavní činnosti muzeum pořádá přednášky, komentované prohlídky, výukové programy, tvůrčí dílny, jarmarky, příměstské tábory, odborné semináře a konference. Své reprezentativní prostory nabízí k pořádání svatebních obřadů, koncertů a jiných kulturně společenských akcí. V muzeu jsou zastoupeny tyto vědní obory: Archeologie, Botanika, Etnografie, Historie, Novověké dějiny, Paleontologie, Pravěk, Starověké dějiny, Umělecké řemeslo a Zoologie.

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech a Západočeské muzeum v Plzni právě prezentuje paleontologické sbírky. Výstava zároveň mapuje historii sběratelství zkamenělin na Rokycansku, které bylo od samého začátku jednou z nejdůležitějších součástí české paleontologie. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do sbírkových fondů rokycanského muzea a sledovat zkameněliny, které se váží k některým osobnostem a příběhům. Mezi vystavenými exponáty jsou i velmi vzácné nebo neobvyklé exempláře, které mají jinak k dispozici pouze badatelé v depozitářích. Představena je rovněž vize budoucí úlohy paleontologických sbírek v Rokycanech.

Právě dnes a také ještě příští sobotu zve muzeum na komentované prohlídky této nevšední výstavy pod názvem Paleontologie a skalníci na Rokycansku, a to vždy od 10.00 a od 14.00 hodin s Doc. RNDr. Jaroslavem Markem, CSc z Přírodovědecké fakulty UK Praha. Rezervace vstupenek na telefonu 371 580 859, vstupné 10 Kč.

Další cestopisný večer z cyklu Výpravy za poznáním 2015 zavede návštěvníky Západočeského muzea v Plzni na americký severozápad. Ve čtvrtek od 18 hodin bude vyprávět známý cestovatel Miloslav Martan.

Severozápad USA je rájem milovníků hor, lesů a sopek. Obrovská síla vody, ledu a ohně vás okouzlí v deštných pralesech na pobřeží Tichého oceánu, v ledovcových oblastech Skalistých hor a ve vulkanickém Kaskádovém pohoří. Miloslav Martan vás zavede i do národního parku Yellowstone s největší koncentrací gejzírů na světě.

Příští čtvrtek 26. února můžete od 18 hodin zažít s Jiřím Frankem PLAVBU ZA KOŘENÍM.

Další přednáška z cyklu Výpravy za poznáním zavede návštěvníky Západočeského muzea v Plzni do Afriky. Cestopis proběhne v přednáškovém sále 29. ledna od  18 hodin.

Spolu se Sašou Ryvolovou prožijete setkání se zvířaty v národních parcích Zimbabwe, Zambie a Jihoafrické republiky. Projedete na raftu divoké katarakty proslulých Viktoriiných vodopádů a nakonec se vydáte do monumentálního pohoří Drakensberg.

Příští čtvrtek 5. února – s Martinem Loewem na Madeiru.

Cyklus cestopisných pořadů Západočeského muzea v Plzni Výpravy za poznáním 2015 pokračuje vyprávěním Miloslava Martana, nazvaným Istanbul – perla Orientu. Přednáška se koná dnes 22. ledna od 18 hodin v přednáškovém sále muzea.

Istanbul je jediné město na světě, které se rozkládá na dvou kontinentech. Bosporský průplav plný obrovských i výletních lodí jej rozděluje mezi Evropu a Asii, ale je také mostem mezi křesťanstvím a islámem. Miloslav Martan vás tentokrát zavede do města, které si každého podmaní svou úžasnou atmosférou, kde se po dlouhá staletí vytvářely dějiny a množství památek hovoří za vše.

Příští čtvrtek 29. 1. 2015 v 18 hodin se vydáme se Sašou Ryvolovou do Afriky.

Už ve čtvrtek 8. ledna zahájí Západočeské muzeum v Plzni další ročník oblíbených cestovatelských přednášek Výpravy za poznáním. Jaroslav Fryš nás tentokrát vezme na cestu po Gruzii. Začátek je v 18 hodin.

Škoda 120? Říkáte si, že je to vrak, patřící do šrotu?! Nenechte se mýlit. Tato jedinečná vozidla dovezla Jaroslava Fryše a jeho cestovatelskou společnost až do vzdálené Gruzie. Přijďte se podívat, co všechno zažili, a dozvědět se více o zemi, kde vás přivítají s otevřenou náručí a sklenkou čači.

Z pravidelného cyklu Příběhy předmětů aneb Co skrývají sbírky Západočeského muzea v Plzni zbývá pro letošní rok poslední přednáška, nazvaná Bechyňská keramika – 130 let Státní odborné školy keramické v Bechyni (dnes SUPŠ Bechyně). Uskuteční v úterý 25. 11. 2014 v přednáškovém sále hlavní budovy ZČM v Plzni.

Roku 1884 byla založena první česká odborná škola zaměřená na výrobu keramiky. Práce žáků školy, které byly nalezeny v depozitářích Západočeského muzea  Plzni, nám pomohou představit si, jak se studenti střední školy připravovali na své budoucí povolání kamnáře nebo hrnčíře v dobách c.k. mocnářství. Přednášku připravila Lenka Merglová Pánková, začátek je v 18 hodin.

Rada Plzeňského kraje schválila návrh na sloučení dvou Plzeňským krajem  zřizovaných příspěvkových organizací  – Západočeského muzea v Plzni a Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. Tento záměr musí ještě schválit Zastupitelstvo Plzeňského kraje. V rámci sloučení obou teritoriálně blízkých muzeí vznikne v Rokycanech Vědecké centrum paleodiverzity s využitým paleontologických sbírek obou muzeí.

Činnost Muzea Dr. Bohuslava Horáka bude zachována ve stávajícím rozsahu a to včetně názvu muzea. Muzeum má v regionu Rokycanska dlouholetou tradici a nezastupitelnou funkci. „Zůstanou zachovány i stávající expozice, přednášková a výstavní činnost,“ uvedla PR manažerka ZČM Romana Němečková. Přidělením nového muzejního objektu z majetku Plzeňského kraje budou vytvořeny vhodné podmínky pro uložení sbírek a zajištění jejich lepšího badatelského zpřístupnění. Sbírky rokycanského muzea zůstanou i nadále v Rokycanech a zůstane zachován i jejich evidenční zápis v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR. Do rokycanského Vědeckého centra paleodiverzity naopak přijdou sbírky dosud uložené v Západočeském muzeu v Plzni. Pracovní místa zůstanou v rokycanském muzeu zachována. Využitím technického vybavení, konzervátorských a restaurátorských dílen, fotoateliéru, kapacity výstavního oddělení a zázemí odborných pracovišť Západočeského muzea v Plzni dojde k rozšíření odborných a prezentačních výstupů rokycanského muzea. Odborná činnost a vědecká publikační činnost bude začleněna do hodnocení vědecké a výzkumné činnosti Západočeského muzea v Plzni jako akreditované výzkumné organizace, jejíž výstupy jsou hodnoceny Radou pro vědu, výzkum a inovace ČR.  I to jistě bude přínosem pro odborný růst pracovníků muzea a prezentace jeho sbírek. Výhody umístění paleontologických sbírek Západočeského muzea v Plzni a Muzea Dr. Bohuslava Horáka do jednoho objektu Centra paleodiverzity je možno hodnotit z několika pohledů. „Hlavní hledisko je nezpochybnitelné zvýšení prestiže obou zmíněných muzeí, obou měst Plzně a Rokycan a tím i Plzeňského kraje. Společnou prezentací obou sbírek vznikne největší sbírka ordovických živočichů na světě, která bude čítat přes 140 tisíc sbírkových předmětů z tohoto geologického období. Sbírky pod odborným vedením Centra bude možné využít ke zvýšení možnosti získání grantových prostředků (nejen u české grantové agentury) pro financování vědeckých aktivit, ale bude docházet k zvyšování odborného významu sbírky,“ uvedla Němečková s tím, že v důsledku to znamená zvýšení četnosti odborných wokrshopů nebo konferenci, které jsou úzce propojeny s tzv. konferenční turistikou. Současně Centrum paleodiverzity, společně s projektem budoucího Enviromentálního centra u Radnic, povede k položení základů zamýšleného Geopraku  „Západní Barrandien“ V neposlední řadě je nutné zmínit hledisko prezentace sbírek a výsledků výzkumů pro vzdělávací systém jak pro školy, tak pro širokou veřejnost a pro populární výstupy v časopisech a médiích.

V pátek 30. května se znovu otevřou brány všech objektů Západočeského muzea v Plzni v pozdních časech. Volně přístupné budou veškeré muzejní expozice a výstavy. Muzea navíc nabídnou v rámci Plzeňské muzejní noci doprovodný program, trvající dlouho do noci.

V hlavní budově muzea, v nových expozicích Archeologie a Historie, budou nainstalovány speciální kulisy, ve kterých se budete moci vyfotit. V rámci archeologické dílny organizátoři naučí, jak se dělá zákres kosterního nálezu nebo jak opravit rozbitou keramickou nádobu. Tým konzervátorů poodhalí další část ze svého řemesla a na své si přijdou i milovníci opeřenců prostřednictvím ukázek oddělení zoologie. Znovu bude příležitost navštívit jinak skrytá zákoutí muzejní knihovny a nahlédnout do vzácných tisků. Příznivci hlučných motorů budou potěšeni ukázkou originálního stabilního lokomobilu značky Slavia. Zdarma přístupné budou všechny stálé expozice a právě probíhající výstava Poklady z hlubin Země, s výjimkou výstavy Šangri-la, která je komerčním projektem, pořádaným soukromou osobou.

V Národopisném muzeu Plzeňska bude možné, kromě stálé expozice, navštívit i dvě probíhající výstavy Jak se žilo v Plzni za císaře Procházky a 150 let českého dobrovolného hasičstva. Čeká vás vystoupení Lidové muziky z Chrástu a také jedno překvapení, které chystají členové sborů dobrovolných hasičů z Plzně a Plzeňska. Během večera se budete moci zapojit do tiskařské dílny a za pomoci lektorů si sami zhotovit originální tisk z předem připravených historických štočků. Speciální vzdělávací program seznámí s každodenním životem Plzeňanů ve druhé polovině 19. století.

V Muzeu loutek  zahraje kapela Kdo přišel, ten přišel a také se tu návštěvníci naučí, jak si snadno a levně vyrobit talisman.

Muzeum církevního umění se rozezní klasickou hudbou v podání tria zobcových fléten Tre Fontane a komorní smíšený sbor Vox imperfecta představí známé i méně známé duchovní písně. Kromě stálé expozice zde bude k vidění výstava Poustevníci a poustevny v Plzeňském kraji.

Součástí večera bude i prezentace projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 v přednáškovém sále hlavní budovy muzea. Uvidíte segmenty ze dvou výstav věnovaných dílu Jiřího Trnky, které se uskuteční v roce 2015. Mladou generaci budou reprezentovat umělci, kteří kombinují počítačové programy a hudbu do interaktivního zážitku. Náladu večera dokreslí DJ Diome.

Během Plzeňské muzejní noci bude možné navštívit rovněž Západočeskou galerii v Plzni, Galerii města Plzně, Pivovarské muzeum a Plzeňské historické podzemí.

Akce se koná za finanční podpory projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, Ministerstva kultury ČR a Plzeňského kraje. Festival muzejních nocí 2014 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky s podporou Ministerstva kultury ČR.

Kompletní program najdete zde.

Západočeské muzeum vystavuje do 30. června autentické fotografie z května 1945. Fotografové Emanuel Balley a Ladislav Lábek zachytili události na náměstí Republiky v Plzni z oken Národopisného muzea.

Po dlouhých sedmdesáti letech hledání nezvěstné nenápadné rostlinky objevili muzejní botanici na Plzeňsku kolenec jarní (Spergula morisonii), který patří mezi ohrožené druhy naší republiky. Muzeum nyní vyzývá fotografy, botaniky anebo prostě všechny, kteří chodí v přírodě, aby vzácný kolenec objevili a vyfotili.

V celém Plzeňském kraji ví pracovníci Západočeského muzea pouze o dvou místech poblíž Chotíkova. Ale před válkou rostl také u Sulkova, Litic či Bílé Hory. Nejraději má holou písčitou půdu. Protože bílé kvítky kolence právě vykvetly, je nejlepší čas vyrazit za pokladem. Není to ale jen tak, tahle rostlinka má zvláštní mimikry a snadno se přehlédne.