Ministr Plaga jmenoval profesory. Jsou mezi nimi i dva zástupci Západočeské univerzity

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - čtvrtek, 2. červenec 2020 16:50
Karolinum, foto MŠMT Foto: MŠMT

Mezi osmdesáti profesory, kteří dnes z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberty Plagy převzali v pražském Karolinu jmenovací profesorský dekret, jsou také dva pedagogové Západočeské univerzity v Plzni. Miroslav Lávička z Fakulty aplikovaných věd a Miroslav Plevný z Fakulty ekonomické.

Miroslav Lávička byl jmenován profesorem na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), a to pro obor Aplikovaná matematika. Miroslav Lávička působí na ZČU již od roku 1994, nejprve jako odborný asistent na Fakultě pedagogické, od roku 2002 na Fakultě aplikovaných věd, kde byl v roce 2011 habilitován v oboru Aplikovaná matematika. V letech 2005‑2014 pracoval jako vedoucí oddělení geometrie katedry matematiky, od roku 2016 vede oddělení VP5: Kvalitativní a kvantitativní studium matematických modelů evropského centra excelence NTIS – Nové technologie pro informační společnost. V letech 2014-2017 zastával funkci děkana Fakulty aplikovaných věd, aktuálně pracuje jako proděkan pro rozvoj a legislativu.

Odborná specializace Miroslava Lávičky spadá do oblasti geometrického modelování (Computer Aided Geometric Design). Ve své výzkumné činnosti se zaměřuje jak na teoretické, tak i aplikační problémy této disciplíny. Vědecký přínos a hlavní vědecké výsledky, na nichž se podílel, lze rámcově shrnout do těchto oblastí: studium vybraných racionálních variet s přidanou vlastností; vybrané algebro-geometrické operace pro potřeby geometrického modelování; geometrické interpolační a aproximační techniky s aplikačním potenciálem. Je autorem či spoluautorem více než 90 odborných prací publikovaných ve vědeckých časopisech a sbornících konferencí. Celkový počet citací dosahuje téměř 200 a aktuální citační h-index je 11. V uplynulých letech se podílel na několika výzkumných i výukových projektech. Zastává funkci předsedy České společnosti pro geometrii a grafiku při Jednotě českých matematiků a fyziků.

Kromě své odborné specializace na aplikovanou geometrii rovněž aktivně působí v oblasti vyučování matematiky, zejména v záležitostech týkajících se zapojení ICT do výuky matematiky a geometrie. Podílí se na akcích orientovaných na podporu talentované mládeže a na zvýšení zájmu žáků středních škol o studium technických a přírodovědných oborů. V současnosti pracuje např. jako člen hodnotící komise celostátního kola Středoškolské odborné činnosti pro obor Matematika a statistika a je rovněž členem Národního kabinetu Matematika a její aplikace.

Miroslav Plevný byl jmenován profesorem na návrh Vědecké rady Univerzity Hradec Králové pro obor Systémové inženýrství a informatika. Miroslav Plevný v současnosti působí na katedře ekonomie a kvantitativních metod Fakulty ekonomické ZČU, kde vyučuje předměty v oblasti operačního výzkumu, logistiky a analýzy procesů. S fakultou je spjat již od roku 1994, kdy nastoupil jako odborný asistent v její chebské části. V letech 1996-2006 působil na Fakultě ekonomické ZČU ve funkcích proděkana a v letech 2010 až 2018 tuto fakultu po dvě funkční období vedl z pozice děkana.

Miroslav Plevný v roce 1989 absolvoval inženýrské studium v oboru Technická kybernetika v dopravě a spojích na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině, pozdější Žilinské univerzitě, kde následně absolvoval také doktorské studium v oboru Organizace a řízení komunikačních systémů. V roce 1996 dokončil tříleté postgraduální studium v oboru Evropské integrační studium v dopravě na Technické univerzitě v Drážďanech a v roce 2005 byl habilitován v oboru Informační a řídicí systémy.

V oblasti tvůrčí práce se Miroslav Plevný orientuje na řešení ekonomických a logistických problémů v podnikové praxi s využitím matematických metod a na výzkum možných aplikací jednodušších optimalizačních metod. Je autorem či spoluautorem pěti odborných knižních publikací a několika desítek příspěvků v tuzemských i zahraničních odborných časopisech a ve sbornících z vědeckých konferencí. Je řešitelem či spoluřešitelem několika vědeckých a rozvojových grantů, členem hodnotícího panelu Grantové agentury ČR, členem Odborného orgánu hodnotitelů Rady pro výzkum, vývoj a inovace a hodnotitelem Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Mimo ZČU je členem osmi vědeckých rad ekonomicky orientovaných fakult v České republice a na Slovensku, členem redakčních rad dvou impaktovaných vědeckých časopisů a od roku 2017 prezidentem České společnosti pro operační výzkum.