Vodárna dokončila rekonstrukci kanalizačního sběrače klíčového pro stavbu okruhu

Zveřejněno v Z Plzně
Od - čtvrtek, 4. srpen 2022 06:49
Vodárna dokončila rekonstrukci kanalizačního sběrače klíčového pro stavbu okruhu Zdroj: Vodárna Plzeň

Rekonstrukci a zkapacitnění Roudenského kanalizačního sběrače za téměř 100 milionů korun dokončila v těchto dnech Vodárna Plzeň. Stavba je důležitá pro budoucí napojení severozápadního okruhu i další možné napojování kanalizace v oblasti Vinic a Sylvánu.

8feb327c e654 4aec a83e f6087014367bTzv. Roudenský kanalizační sběrač je 412 metrů dlouhý úsek pod areálem FN Lochotín. Společně s dokončenou Retenční nádrží Vinice umožní v budoucnu odvodnění severozápadního okruhu, napojení odpadních vod na kanalizační systém v oblasti ulice Na Chmelnicích a zároveň je připraven na napojení odkanalizování dostavby Fakultní nemocnice Lochotín. „Dokončení a zprovoznění Roudenského kanalizačního sběrače a Retenční nádrže Vinice neumožní pouze napojení severozápadního okruhu, ale umožní rozvoj severozápadní části Severního Předměstí, kde byl doposud vyhlášen STOP stav kvůli nedostačující kapacitě kanalizačních stok,“ uvedl generální ředitel Vodárny Plzeň Jiří Kozohorský.

Roudenský kanalizační sběrač je jedním z páteřních sběračů, který odvádí odpadní vody ze sídliště Vinice, z území kolem Kotíkovské ulice a z oblasti okolo bývalé výpadovky na Karlovy Vary. Jeho rekonstrukce a posílení kapacity vyřeší problémy s přetěžovanou kanalizační sítí v oblasti Vinic a Sylvánu v době srážkových událostí. Po posílení sběrače bude možné realizovat napojení pro uvažované rozšíření Plzně. 

Úsek Roudenského sběrače se rekonstruoval v délce 412 metrů a v hloubce v rozmezí čtyř až deseti metrů mezi ulicemi Pramenní a Bolevecká. Profil sběrače je ze železobetonových rámových propustí 1600 x 2100 mm, pro jejichž zabudování použil zhotovitel speciální jeřábovou techniku. Záporové pažení bylo potřeba osadit do hloubky 12 metrů.

V rámci stavby nechala VODÁRNA PLZEŇ a.s. také přeložit stávající vodovodní řad včetně vodovodní přípojky. Potrubí přeložky vodovodu je z tvárné litiny profilu DN 300 a DN 150 v celkové délce 253 metrů.

Zkapacitnění Roudenského kanalizačního sběrače úzce souvisí se stavbou Retenční nádrže Vinice, která dokáže zadržovat a poté postupně uvolňovat až 6000 kubíků vody z přívalových dešťů.