Západočeská univerzita investovala za necelý rok 142 milionů do učeben a laboratoří

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - čtvrtek, 5. prosinec 2019 19:51
simulátor sanitního vozu_uvnitř Simulátor sanitního vozu. Foto: FZS

Studenti Západočeské univerzity v Plzni využívají modernizované vybavení učeben a laboratoří i nové přístroje a zařízení. Univerzita v rámci projektu Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU nakoupila od loňského dubna do letošního září výukové vybavení v celkové hodnotě 142,6 milionů korun. Celý projekt byl spolufinancován z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Univerzita si tak slibuje zvýšení kvality vzdělávacího prostředí modernizací a doplněním vybavení, zejména počítačových a jazykových učeben, studoven, přednáškových sálů či univerzitní knihovny.

Projekt byl realizován od začátku dubna 2018 do září 2019 a byl spolufinancován z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Západočeská univerzita získala na modernizaci výukového vybavení maximální možný objem finančních prostředků dosahující 142,6 milionů. Za peníze byl pořízen např. nábytek s vyšším ergonomickým standardem, technologicky vyspělejší informační a komunikační infrastruktura nebo nové elektronické informační zdroje.

K vyšší kvalitě výuky dále přispělo pořízení specifického a úzkoprofilového vybavení, které bakalářským a magisterským studentům umožňuje kontakt s aktuální technologickou špičkou v daných oborech a zvyšuje tak jejich uplatnitelnost na trhu práce. Studenti Fakulty zdravotnických studií (FZS) mají k dispozici virtuální pitevní stůl, sloužící pro praktická cvičení při výuce anatomie, fyziologie a patologie. Dále byl pořízen špičkový skiagrafický přístroj, umístěný v nedávno představeném simulačním centru FZS v Kollárově ulici. Plně funkční skiagraf, pro výukové účely s deaktivovaným RTG zářením, umožňuje rozvíjet praktické dovednosti studentů oboru Radiologický asistent v provádění projekčních technik při vyšetřování pacientů.

Fakulta strojní v rámci uvedeného projektu získala např. kolaborativního robota a aerodynamický výukový tunel. „Účelem nedávno vybudovaného aerodynamického výukového tunelu je doplnit teoretické znalosti získané na přednáškách a cvičeních praktickými ukázkami. Díky moderním měřicím metodám se studenti mohou seznámit s ději, které člověka provázejí na každém kroku, ale které si z důvodu neviditelnosti vzduchu neuvědomujeme. Studenti tak vidí např. obtékání části karosérie, komínu nebo leteckého křídla,“ vysvětluje Pavel Žitek z Fakulty strojní.

Fakulta aplikovaných věd má díky projektu k dispozici elektrický zdroj umožňující variabilní bipolární naprašování tenkých vrstev. "Elektrický zdroj umožňující variabilní asymetrické a symetrické režimy bipolárního naprašování využíváme k praktické části výuky předmětů v rámci navazujícího magisterského studijního programu Aplikované vědy a informatika, konkrétně pak oboru Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství. Zařízení zásadním způsobem napomáhá pochopení složitých vztahů a dějů ve výbojovém vysokovýkonovém pulzním plazmovém výboji," hodnotí přínos zakoupeného přístroje garant předmětu Fyzikální technologie vytváření povrchových vrstev Jiří Čapek z Fakulty aplikovaných věd.

Fakulta pedagogická díky projektu zrekonstruovala aulu v budově ve Veleslavínově ulici. Fakulta elektrotechnická pořídila z projektu například vybavení pro pokročilé 3D modelování. Fakulta filozofická získala tlumočnické boxy, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara zase lepičky knižních hřbetů a mechanickou řezačku papíru, tedy zařízení pro práci s papírem a knižní vazbou, potřebné především pro výuku v oboru Kniha a tvarování papíru. Také fakulty právnická a ekonomická s využitím finančních projektu Nábyteček modernizovaly své hardwarové a softwarové vybavení.

„Jsem velmi rád, že se projekt podařilo realizovat v maximální finanční alokaci. Modernizace výukových prostor a vybavení byla finančně velmi nákladná a bez získaného grantu z prostředků OP VVV by nebylo možné ji v takto velkém rozsahu a objemu provést. Realizací celouniverzitního projektu Nábyteček došlo k významné modernizaci výukového vybavení napříč studijními programy a součástmi ZČU. Cílová skupina bakalářských a magisterských studentů tím získala přístup k výukovému vybavení vyšší kvalitativní úrovně,“ uzavírá manažer projektu Martin Kubata z Projektového centra ZČU.