Zápisy do mateřských škol se blíží. Kdy přesně budou?

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - středa, 14. duben 2021 15:50

Zápisy do plzeňských mateřských škol se uskuteční od 2. do 16. května. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními bude organizace zápisů přizpůsobena tak, aby byla zaručena bezpečnost a byly respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků. Proto je v letošním roce ponechán větší prostor pro vyplňování a sběr žádostí. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhnou pěti let k letošnímu 31. srpnu. Žádosti k vyplnění a další podrobné informace jsou na webové stránce mszapis.plzen.eu.

„Rodiče vyplní žádost, kterou naleznou na této webové stránce, vytisknou, podepíší a zajistí potvrzení o očkování dítěte a kopii rodného listu. Pokud jde o očkování, je vhodné předem telefonicky kontaktovat praktického dětského lékaře a objednat si termín návštěvy. Po předchozí domluvě s lékařem lze zajistit toto potvrzení i e-mailem,“ vysvětlila radní města pro oblast školství Lucie Kantorová. „Dokumenty doručí mateřské škole v době od 4. do 7. května osobně, dle pravidel konkrétní školy. Další možností je podání žádosti a příslušných dokumentů prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce, popřípadě poštou – v tomto případě je rozhodující datum podání na poště. Ve výjimečných případech a po předchozím telefonickém objednání je možné vyplnit žádost i na úřadech plzeňských městských obvodů, na Magistrátu města Plzně nebo přímo v dané mateřské škole,“ uvedla Lucie Kantorová a upozornila, že žádosti je možné si na webu mszapis.plzen.eu ‚stahovat‘ už nyní, neboť jejich vydávání na webu bylo spuštěno 5. dubna a potrvá do 7. května.

Pro zápis je v souladu se školským zákonem rozhodující trvalý pobyt dítěte. Zákonní zástupci dětí jsou povinni přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání ve spádové mateřské škole. Město Plzeň řeší spádové mateřské školy obecně závaznou vyhláškou tak, že školské obvody jsou shodné s územím čtyř velkých obvodů. Dále pak území Křimic, Radčic a Malesic je dalším školským obvodem a následuje společný obvod Litic a Lhoty. Černice jsou součástí školského obvodu Plzeň 2.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Je přijímáno v případě volné kapacity mateřské školy a za předpokladu vytvořených komplexních materiálních a personálních podmínek pro vzdělávání mladších dětí a současně připravenosti dítěte pro samostatný pobyt v mateřské škole.  Předškolní vzdělávání je však povinné pro děti, které dosáhnou pěti let k letošnímu 31. srpnu. Povinný rok je ve veřejných mateřských školách bezplatný. V případě povinného předškolního vzdělávání není nutné předkládat potvrzení o očkování.

Město Plzeň zřizuje 46 mateřských škol s kapacitou téměř 5 200 míst, která postačuje na pokrytí předpokládaného počtu dětí při přijímání dětí od tří let. Zároveň se podařilo pro školní rok 2021/22 navýšit kapacitu v rámci školského obvodu Plzeň 3 u 55. MŠ Mandlova 6 o dvě třídy, tedy až o 48 dětí.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně si dovoluje požádat zákonné zástupce, kteří dítě přihlásili do více mateřských škol a dítě bylo přijato do několika z nich, aby se do 20. května rozhodli, kterou bude dítě navštěvovat, a ostatní mateřské školy neprodleně informovali, že svou žádost berou zpět. Uvolní tak včas místo dalším dětem.