Ambulantní odlehčovací služba v Karlových Varech vám pomůže s péčí o seniory a nemohoucí

Zveřejněno v Karlovarský kraj ZAK
Od - úterý, 21. květen 2024 13:42

Média

Městské zařízení sociálních služeb v Karlových Varech je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Karlovarský kraj. Poskytuje kvalifikovaný tým sociálních pracovnic, zdravotních sester a pečovatelek, které vám pomohou s péčí o seniory nebo o osoby, které potřebují speciální péči. Mužete využít jejich ambulantní odlehčovací službu, pečovatelskou službu nebo stravování.

Jsme příspěvkovou organizací města Karlovy Vary, které je naším zřizovatelem, poskytuje nám příspěvek na provoz a rozhoduje o naší činnosti. Finanční dotaci získáváme také z rozpočtu Karlovarského kraje.

V týmu jsou také kuchaři, řidiči, administrativní pracovníci, techničtí pracovníci. Součástí našich služeb jsou dvě kuchyně s jídelnami, kde vaříme dietní stravu přizpůsobenou stravovacím potřebám seniorů. 

V současné době máme v přímé péči okolo 600 klientů, občanů Karlových Varů. Klienti užívají našich pečovatelských služeb v Domech s byty zvláštního určení.Za klienty také dojíždíme poskytovat péči do jejich domovů.

Naši klienti také využívají komplexní celodenní péči v pobytovém zařízení v Domově pro seniory ve Staré Roli. Přibližně dvěma stovkám občanů města denně rozvážíme obědy z našich kuchyní v rámci terénní sociální služby. Také poskytujeme Odlehčovací službu pobytovou a nově od března roku 2023 odlehčovací službu ambulantní, kde je kapacita tři klienti den.

 Odlehčovací služba ambulantní

Tato sociální služba umožňuje na přechodnou dobu zajistit potřebnou péči osobám, které mají zajištěnou běžnou péči ve svém přirozeném domácím prostředí. Jejich pečujícím osobám tak umožnit, aby si mohly odpočinout, případně aby si zajistily své osobní záležitosti. Tím předcházet vyčerpání pečujících osob a jejich sociálnímu vyloučení.

Ambulantní odlehčovací služba nabízí možnost, že se o klienta postaráme na přechodnou
dobu, několik hodin denně, jednou nebo i vícekrát v týdnu. Tuto službu může pečující osoba
využít jednorázově, krátkodobě nebo pravidelně podle aktuálních potřeb a předchozí dohody se sociální pracovnicí.

 Cílem sociální služby je:

 • umožnit pomocí odlehčovací služby po přechodnou dobu setrvat i nadále ve svém přirozeném domácím prostředí
 • poskytnout úlevu pečující osobě či rodině
 • zajistit důstojný život
 • udržet soběstačnost a stávající dovednosti

Okruh osob, kterým je sociální služba určena:

 • Osoby s chronickým onemocněním
 • Osoby s jiným zdravotním postižením
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Senioři

Věková struktura:

 • Dorost 16-18 let
 • Mladí dospělí 19-26 let
 • Dospělí 27 – 64 let
 • Mladší senioři (65-80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)

Poskytujeme tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • poskytnutí ubytování,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Úhrada služeb:

 • služby jsou poskytovány za úhradu, dle platného ceníku

Prostředí a podmínky:

Pro tyto poskytované služby jsou vyčleněny prostory v Domě s byty zvláštního určení na adrese Východní 621/16, Karlovy Vary. 

Sociální služba je přístupná městskou autobusovou dopravou.

PR

Ambulantní odlehčovací služba v Karlových Varech vám pomůže s péčí o seniory a nemohoucí Photo: MZSS