Filozofická fakulta v Plzni slaví čtvrt století, vrací se výuka angličtiny

Zveřejněno v Aktuálně
Od - úterý, 2. duben 2024 11:15
Filozofická fakulta v Plzni slaví čtvrt století, vrací se výuka angličtiny Zdroj: ZČU

Přes 11 tisíc absolventek a absolventů už za 25 let svého fungování v Plzni vychovala Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni (FF ZČU). Ta chce v následujících měsících oslav připomenout význam humanitního vzdělávání ve společnosti 21. století a svůj význam pro Plzeň. K 25. narozeninám si vedení fakulty nadělilo dárek v podobě reakreditace programu Cizí jazyky pro komerční praxi.

Každý region potřebuje odborníky v humanitních a společenskovědních oborech. Takové heslo razí Fakulta filozofická ZČU v Plzeňském kraji už přes 25 let. „Absolventi a absolventky fakulty jsou dnes nepostradatelní v oblastech regionální správy, sociálních služeb, vzdělávání, památkové péče a mnoha dalších,“ vysvětluje David Šanc, děkan Fakulty filozofické ZČU.

Že studium na FF ZČU nikdy nebylo jen o filozofii, dokazuje i to, že už několik let mají uchazeči a uchazečky největší zájem o studijní program Mezinárodní vztahy – teritoriální studia, který také produkuje nejvyšší počty absolventů. Historicky ale studovalo nejvíce studujících v obecném programu Humanitní studia, který seznamuje se širokým spektrem humanitních a společenských věd. Široká paleta programů se neustále rozvíjí s ohledem na moderní trendy. „V posledních letech se FF ZČU soustředí taky na akreditaci profesních studijních programů, tedy těch, které ještě více propojují teorii s praxí a s budoucími zaměstnavateli. Mezi nejžádanější patří bakalářský program Sociální práce,“ vysvětluje děkan FF ZČU.

Tradičně si u uchazečů a uchazeček získávají velkou popularitu i studia cizích jazyků. Letos se FF podařilo reakreditovat populárnÍ studijní program Cizí jazyky pro komerční praxi, který studujícím nabízí možnost studia angličtiny v kombinaci s dalším světovým jazykem. Od dubna 2024 na fakultě vznikne i nová katedra filologie, kterou povede proděkanka Helena Horová. „Absolventi se neučí pouze mluvit cizím jazykem, ale klademe důraz na to, aby jazyk uměli používat v praxi, ve sféře obchodu a služeb, v oblasti managementu nebo práva. Jakou specializaci si vyberou, už je jen na nich,“ vysvětluje vedoucí katedry Helena Horová.

Za více než dvě dekády se fakultě podařilo uzavřít už přes 200 partnerských smluv se zahraničními univerzitami. „Díky tomu může vysílat své studující i vyučující na pobyty a praxe po celém světě, a být tak branou do světa pro mladé Plzeňany a Plzeňanky,“ říká Petr Krištuf, proděkan pro vnější vztahy FF ZČU, a dodává, že již nyní má fakulta suverénně nejvíce studentských mobilit z celé ZČU a například katedra politologie a mezinárodních vztahů sama zajišťuje více než 10 % všech zahraničních výjezdů studentů ZČU.

Cílem FF ZČU je teď navýšit i počty studujících v opačném směru – tedy přilákat více zahraničních do Plzně. Jedním z prvních kroků je zapojení ZČU do navazujícího magisterského programu International Relations. Koordinátorem je Jagellonská univerzita v Krakově a kromě ZČU se ho účastní Univerzita v Pécsi (Maďarsko) a Univerzita Mateje Bela v Banské Bystrici (Slovensko). Studující z celé Evropy stráví na každé z univerzit jeden semestr.

Mezi zahraniční úspěchy fakulty se jednoznačně řadí i právě probíhající výzkum archeologů v jižním Kyrgyzstánu. Ti v lokalitě AK-Dzhar v podhůří Pamíru spolu s kolegy z Ošské státní univerzity a z akademií věd obou zemí objevili stopy dávného osídlení z doby od 1. tisíciletí před naším letopočtem až do středověku a novověku. „V roce 2023 začal na žádost kyrgyzské strany také výzkum v oblasti Batkenu, kde od 50. let nepůsobil žádný archeolog. Veškeré výdaje zatím platila Státní univerzita v Batkenu, která má velký zájem o další spolupráci,“ vysvětluje vedoucí katedry archeologie Pavel Vařeka.

Významné 25. výročí založení si FF ZČU připomene několika akcemi, první z nich bude slavnostní zakončení semestru 12. června, kde vedení ocení studující i zaměstnané, kteří se významně zasloužili o rozvoj fakulty. Celé oslavy čtvrtstoletí pak na podzim zakončí dvoudenní zasedání děkanů všech filozofických fakult v Česku, které letos bude hostit právě Plzeň a ZČU a kde budou hlavními tématy doktorské studium a financování humanitních oborů.