Novými čestnými doktory jsou expert na umělou inteligenci a sochař

Zveřejněno v Z Plzně
Od - čtvrtek, 10. listopad 2022 08:29
Novými čestnými doktory jsou expert na umělou inteligenci a sochař Čestným doktorem ZČU byl jmenován prof. Kurt Gebauer. foto: ZČU

Čestný titul doctor honoris causa převzali ve středu 9. listopadu během Slavnostního zasedání Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni Hamid R. Ekbia, ředitel Centra pro výzkum interakce člověka a počítače na Indiana University v Bloomingtonu, a Kurt Gebauer, významný český sochař, malíř a fotograf, působící na Fakultě pedagogické ZČU.

Slavnostní zasedání Vědecké rady ZČU se každoročně koná při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a je spojeno mimo jiné s udělením čestného titulu doctor honoris causa, s představením nových profesorů a docentů nebo s předáním pamětních medailí.

 Hamid R. Ekbia byl čestným doktorem ZČU jmenován na návrh děkana Fakulty filozofické (FF) Davida Šance, a to za přínos v oblasti interdisciplinárního zkoumání umělé inteligence a jejího vlivu na socioekonomické, geopolitické a kulturní vztahy v současné globalizované společnosti. Oceněna byla také jeho významná aktivní spolupráce se ZČU a přínos pro rozvoj katedry filozofie FF.

Hamid R. Ekbia (*1955 v íránském Mashhadu) studoval elektrotechniku na Ábádánském technologickém institutu a na University of California v Los Angeles. Po návratu do Íránu byl za své politické názory vězněn, posléze s rodinou emigroval do USA, kde absolvoval doktorské studium v oboru počítačové a kognitivní vědy na Indiana University. V současné době působí jako profesor informatiky, kognitivních věd a mezinárodních studií a zároveň jako ředitel Centra pro výzkum interakce člověka a počítače (Center for Research on Mediated Interaction) na Indiana University v Bloomingtonu.

Obecným tématem jeho interdisciplinárního výzkumu jsou informační technologie a jejich vliv na socioekonomické, geopolitické a kulturní vztahy moderních společností. Ve svém přístupu kombinuje poznatky počítačové vědy, filozofie a politické ekonomie. Aktuálně se zabývá sociálními a etickými důsledky zavádění umělé inteligence do každodenního života, autonomií inteligentních systémů či dopady automatizace na pracovní trh a budoucnost práce. „Profesor Ekbia je autorem neologismu ‚heteromatizace‘, který vystihuje znepokojivý trend v dělbě práce mezi lidmi a stroji, při níž se člověk dává do služeb technologie,“ připomněla proděkanka FF Tereza Šlehoferová „Je také inspirativní osobností, která svojí otevřeností, obětavostí a etickými postoji pomáhá překonávat rozmanité předsudky a bariéry napříč vědeckými komunitami, společnostmi a kulturami,“ uvedl také. Hamid Ekbia úzce spolupracuje s akademickými i neakademickými institucemi po celém světě.

Spolupráce Hamida Ekbii se ZČU trvá více než deset let a sehrála významnou roli při přípravě interdisciplinárního studijního programu Filozofie pro umělou inteligenci, realizovaného na ZČU od akad. roku 2021/22, na jehož výuce se podílejí katedra filozofie FF, katedra kybernetiky FAV a katedra informatiky a výpočetní techniky FAV. Filozofie pro umělou inteligenci je také název připravované mezinárodní konference, kterou FF pořádá 7.–8. prosince a jejímž hostem bude společně s dalšími odborníky v oblasti umělé inteligence právě Hamid Ekbia.

Druhou významnou osobností, které byl udělen čestný titul, je akademický sochař Kurt Gebauer. Byl jmenován na návrh děkana Fakulty pedagogické Pavla Mentlíka za mimořádný přínos v oblasti kulturního vzdělávání a péče o veřejný prostor, významnou aktivní spolupráci se ZČU a rozvoj katedry výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické (FPE).

Kurt Gebauer (*1941 v Hradci nad Moravicí) je významnou uměleckou osobností současné české a zahraniční výtvarné scény. Je vynikajícím malířem, sochařem a fotografem. Česká akademie vizuálního umění ho ocenila jako umělce roku 2020.

I když jeho akademická dráha byla spjata s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze, kde byl v roce 1990 jmenován docentem a následně v roce 1992 profesorem, první vysoká škola, kde chtěl pracovat, byla pedagogická fakulta. „Před rokem 1989 však profesoru Gebauerovi nebylo umožněno vzdělávat budoucí učitele, na přípravě adeptů učitelství se tak začal aktivně podílet až na Fakultě pedagogické v Plzni,“ uvedl ve své řeči děkan FPE Pavel Mentlík.

Na plzeňské Fakultě pedagogické se Kurt Gebauer zasloužil o znovuobnovení magisterského studia výtvarné výchovy pro střední a základní umělecké školy, které od roku 2018 garantuje. Budoucí učitele vede v předmětech z oblasti kulturního vzdělávání a péče o veřejný prostor. „Jedinečným způsobem budoucí učitelky a učitele inspiruje zejména směrem ke vnímání veřejného prostoru. Do přípravy učitelů vnáší nebývalý esprit, inspiraci a neutuchající energii,“ ocenil děkan Mentlík.

Katedra výtvarné výchovy a kultury FPE pod garancí Kurta Gebauera rozvinula spolupráci s městem Plzní, Západočeskou galerií v Plzni a spolkem Pěstuj prostor. Z jeho instalací ve veřejném prostoru jsou Plzeňanům nejznámější asi Nohy z vody v Mlýnské strouze.

Dále byli představeni akademici, kteří za uplynulý rok rozšířili řady profesorů a docentů ZČU.

Novými profesory, jmenovanými na návrh Vědecké rady ZČU, jsou:

prof. Ing. Aleš Hamáček, Ph. D., z FEL ZČU, v oboru Elektronika,

prof. Ing. Radek Škoda, M. Sc., Ph. D., z FEL ZČU, v oboru Elektroenergetika,

prof. Ing. Pavel Trnka, Ph. D., z FEL ZČU, v oboru Elektrotechnika.

Na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci byl profesorem jmenován

prof. PhDr. Jan Váně, Ph. D., z FF ZČU, a to v oboru Sociologie.

Docenti jmenovaní na ZČU:

doc. Mgr. Filip Grygar, Ph. D., Univerzita Pardubice – v oboru Filozofie a dějiny vědy a techniky
doc. Ing. Petr Kadera, Ph. D., České vysoké učení technické v Praze – v oboru Technická kybernetika

doc. Ing. Tomáš Komrska, Ph. D., FEL ZČUv oboru Elektronika
doc. Ing. Tomáš Kozák, Ph. D., FAV ZČUv oboru Aplikovaná fyzika
doc. Ing. Josef Psutka, Ph. D., FAV ZČU – v oboru Technická kybernetika
doc. Ing. Jakub Talla, Ph. D., FEL ZČU – v oboru Elektronika
doc. RNDr. Jan Vršek, Ph. D., FAV ZČU – v oboru Aplikovaná matematika

Docenti jmenovaní na jiných vysokých školách:

doc. JUDr. Vilém Knoll, Ph. D., FPR ZČU – na Univerzitě Karlově v oboru Právní dějiny

doc. PhDr. Dalibor Kučera, Ph. D., FPE ZČUna Univerzitě Karlově v oboru Psychologie

doc. Ing. Lukáš Pfeifer, Ph. D., FEK ZČUna Vysoké škole ekonomické v Praze v oboru Finance

doc. JUDr. Jindřich Psutka, Ph. D., FPR ZČUna Univerzitě Karlově v oboru Občanské právo

doc. MUDr. Martin Svatoň, Ph. D., FZS ZČUna Univerzitě Karlově v oboru Vnitřní nemoci

doc. Ing. Petr Štumpf, Ph. D., FEK ZČU na Mendelově univerzitě v Brně v oboru Ekonomika a management