Západočeská univerzita má dva nové profesory. Věnují se technologiím obrábění a aplikované fyzice

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pondělí, 17. červen 2024 09:31
Západočeská univerzita má dva nové profesory. Věnují se technologiím obrábění a aplikované fyzice Foto: ZČU

Miroslav Zetek a Jiří Houška převzali z rukou prezidenta republiky jmenovací dekrety, které je nově opravňují užívat titul profesor. Miroslav Zetek působí na Fakultě strojní, Jiří Houška na Fakultě aplikovaných věd. Oba zasvětili dosavadní akademickou kariéru vzdělávání dalších generací a špičkovému výzkumu pod značkou ZČU.

Miroslav Zetek je významným odborníkem v oblasti technologie obrábění a kovové aditivní výroby. Je hrdým absolventem Katedry technologie obrábění na Fakultě strojní, kde také přednáší a věnuje se intenzivnímu výzkumu v Regionálním technologickém institutu Fakulty stojní.

„Většinu své kariéry se zaměřuji na výzkum a vývoj v oblasti kovové aditivní výroby. Práce mého týmu, doufám, významně přispívá k vývoji nových produktů a úpravy stávajících komponent, čehož si cení zejména naši partneři ve strojírenském průmyslu,“ vysvětluje přínosy práce v laboratořích RTI FST. Jeho přístup k experimentálnímu a aplikovanému výzkumu a vývoji vedl k dlouhodobým přínosům i pro vědní obor. Výsledky publikoval v řadě odborných článků a jsou aplikovány i v praxi.

Miroslav Zetek je autorem devíti patentů, několika užitných vzorů a ověřených technologií. Získal zlatou medaili na Mezinárodním veletrhu v Brně v kategorii Inovativní produkt. V současné chvíli pracuje na vývoji a ověření speciálních 3D tištěných konstrukcích, které budou v budoucnu použity v náročných aplikacích jaderného průmyslu a vodíkových technologiích. Dlouhá léta je také aktivním členem akademického senátu fakulty, kde v posledních letech působí jako jeho předseda. Jeho vedení a zkušenosti přispívají k rozvoji fakulty a podpoře akademického prostředí. Ve své pedagogické práci Miroslav Zetek předává studentům nejen své rozsáhlé znalosti, ale také dovednosti v oblasti samostatné práce, logického myšlení a týmové spolupráce. „Mám radost, že jsou závěrečné práce mých studentů často oceňovány a uznávány v odborných kruzích,“ říká nový profesor Miroslav Zetek.

Jiří Houška vystudoval aplikovanou fyziku a fyzikální inženýrství na Fakultě aplikovaných věd, kde také získal doktorský titul v rámci společného programu ZČU a University of Sydney. Ve své pedagogické činnosti je především garantem a přednášejícím předmětů z oblasti fyziky pevných látek pro bakalářské, inženýrské i doktorské studium. Zavedl také nový předmět zaměřený na modelování pevných látek. Vedl řadu kvalifikačních prací, včetně těch, které získaly dvě první místa na fakultní Studentské vědecké konferenci.

„Moje vědecká činnost je zaměřená na nové nebo novými metodami připravované tenkovrstvé materiály, včetně nových způsobů, jak zde propojit teoretický a experimentální výzkum,“ vysvětluje Jiří Houška. Je tedy odborníkem v oblasti modelování uvedených materiálů na různých škálách a v oblasti experimentální charakterizace jejich optických vlastností zejména pomocí spektroskopické elipsometrie. „Například teď s kolegy pracujeme na chytrých oknech, která dokážou reagovat na změnu teploty. Měřením změn polarizace světla při odrazu od vzorku lze určit zejména to, kolik tepla proniká do místnosti,“ doplňuje. Jiří Houška dosáhl originálních výsledků například při studiu vysokoteplotních materiálů vycházejících ze systému Si-B-C-N, při designu termochromických povlaků založených na VO2, nebo při modelování procesu růstu tenkovrstvých materiálů atom po atomu.

Jiří Houška publikoval více než 90 vědeckých článků v zahraničních impaktovaných časopisech. Jeden z jím řešených výzkumných projektů také v roce 2018 získal cenu předsedkyně Grantové agentury ČR pro nejlépe řešený projekt v oblasti technických věd. Podílel se na organizaci klíčových oborových konferencí nebo jejich sekcí v San Diegu, Erfurtu a Strasbourgu.