×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 9995

Zastupitelé schválili dohodu města Plzně se společností Ameside v kauze DK Inwest

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pondělí, 21. říjen 2019 18:45
Ameside Pohled na novou čtvrť od Americké z Wilsonova mostu

Dohodu o spolupráci při rozvoji území v lokalitě Americká – Sirková uzavřelo město Plzeň a akciové společnosti Ameside a Amádeus Real. O dohodě se bouřlivě diskutovalo na pondělním jednání městského zastupitelstva, kdy měli nejvíce připomínek opoziční Piráti. Nakonec pro uzavření dohody hlasovalo 34 zastupitelů, zdrželo se šest Pirátů, jeden byl proti. Dohoda zajistí plnohodnotné využití území po zbouraném Domu kultury Inwest, na místě by měla vzniknout moderní městská čtvrť vybudovaná podle podmínek daných městem schválenou územní studií.

Schválená dohoda je zároveň součástí mimosoudního řešení soudního sporu mezi městem Plzní a společností Amádeus Real, která po městu žádala odškodnění 1,8 miliardy korun v souvislosti s původním neuskutečněným projektem výstavby obchodního centra Corso v Plzni.

Takto o dohodě hlasovali zastupitelé Plzně.

„Plzeň má stěžejní zájem na využití potenciálu lokality Americká – Sirková, která je dána výjimečnou polohou v centru města. Neutěšený stav území tomuto významu neodpovídá a rozhodně nás netěší. Samotní občané vnímají toto území v rámci celého města jako problémové s nutností změny. Hlavním cílem této dohody je proto stanovit základní rámec spolupráce v souvislosti s přípravou a realizací projektu v dané lokalitě. To spočívá ve vydání stavebního povolení, zpětvzetí žaloby Amádeus Real na město, v uzavření smlouvy o nájmu podchodu pod ulicemi Americká a Sirková a záměru umístit v budoucnu kontaktní pracoviště Magistrátu města Plzně v rámci tohoto projektu,“ vysvětlil technický náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS).

„Uzavření této dohody a její schválení zastupitelstvem města Plzně jednoznačně vítáme. Je mimo jiné důkazem, že městu není lhostejný dlouhodobý neutěšený stav v jedné z nejatraktivnějších lokalit poblíž centra a má zájem jej konstruktivně řešit. Za nás mohu garantovat maximální možnou součinnost při naplňování podmínek stanovených územním plánem a územní studií města pro dané území. Už v předchozích 16 měsících jsme v našem projektu Ameside učinili řadu úprav, aby byl v souladu s uvedenými regulativy. Změny a novinky brzy odprezentujeme veřejnosti,“ uvedl hlavní manažer projektu Ameside Tomáš Jícha.

Piráti by se naopak nebránili vyhlášení nového referenda, kde by se občané měli znovu vyjádřit k tomu, jak využít území Americká – Denisovo nábřeží – Sirková. „Prostudovali jsme všechny materiály, seznámili se s právními analýzami jak města tak i odpůrců. Dospěli jsme k názoru, že nelze spolehlivě vyvrátit a vyloučit možnost, že by někdo mohl napadnout tuto dohodu a z ní plynoucí rozhodnutí pro nezákonnost nebo rozpor s výsledky referenda,“ řekl předseda zastupitelského klubu Pirátů Pavel Bosák.

„To, aby bylo vše souladu s výsledky referenda jsme řešili současně při schvalování územní studie Americká - Sirkova v září 2016. Když se schvalovala územní studie, tak naše právní kancelář potvrdila to, že postup, který město Plzeň uplatňuje je podle jejich názoru v pořádku a není v rozporu s výsledky místního referenda,“ vysvětlil náměstek primátora Šindelář. Ten také zdůraznil, že město je přesvědčeno o tom, že se po referendu chovalo v souladu se zákony a že škoda, kterou investor uplatňuje nevznikla.

Takto by mohl jednou vypadat prostor po DK Inwest

„S tím jsme uspěli i u Okresního soudu Plzeň město. Odvolací soud toto rozhodnutí zrušil, vyřkl určité právní závěry, které mohou napovídat, že to jednání města možná v rozporu se zákony bylo. Nikdy se soud ale nezabýval výší způsobené škody. Město podalo dovolání k soudu, protože s rozhodnutím krajského soudu nesouhlasilo a ani nesouhlasí. Proto ten stav máme u nejvyššího soudu,“ zmínil Šindelář.

Opozičním Pirátům se nelíbí ani fakt, že si město hodlá v novém multifunkčním projektu pronajmout kancelářskou plochu 350 metrů čtverečních, kde by se vykonávaly správní agendy, při nichž dochází k pravidelnému styku s obyvateli města, jedná se především o agendu občanských průkazů a cestovních dokladů, která se teď řeší v objektu na náměstí Republiky. „Chceme rozšířit služby pro občany. Velkou výhodou toho místa je, že je výborně dostupné pro obyvatele, neboť leží blízko hlavního vlakového nádraží, nového autobusového terminálu, důležitých zastávek MHD v Plzni a bude disponovat i potřebným počtem podzemních parkovacích stání. Objekt na náměstí Republiky ale opustit nehodláme,“ řekl primátor Martin Baxa (ODS).

Lokalita vymezená ulicemi Americká, Sirková a Denisovo nábřeží je jedním z nejdůležitějších území centrální části města. Vzniknout by v ní měla moderní městská čtvrť s kvalitním veřejným prostorem, volnočasovými aktivitami, byty, kancelářemi i obchody, a to dle městem stanovených podmínek daných územním plánem. Významnou část využití, 48 procent, by měly tvořit obchod a služby spolu s občanskou vybaveností (26 %), dále administrativa (16 %) a bydlení (9 %).

Uplynutím 12 měsíců od právní moci stavebního povolení na projekt zanikne mezi stranami pohledávka žalobce na náhradu škody ve výši cca 1,8 miliardy korun, která je předmětem soudního sporu, jakož i jakékoli s ní související pohledávky. Žalobce bude povinen vzít svoji žalobu zpět. Obě strany soudního sporu se vzdají práva na náhradu nákladů řízení. Naproti tomu se město zavazuje poskytnout investorovi v rámci své samostatné působnosti součinnost s přípravou a vlastní realizací projektu, vždy však za podmínky, že projekt bude v souladu s Územním plánem města Plzně, územní studií, právními předpisy, závaznými normami a standardy a dále s městskými regulativy v dohodě uvedenými.

Investor se přitom v dohodě zavazuje mimo jiné usilovat o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, toto úsilí bezdůvodně neukončit a bezdůvodně neoddalovat nezbytné kroky vedoucí k jejich získání.

Součástí dohody je také řešení podchodu pod ulicemi Sirková, Americká. Město Plzeň se zavazuje zachovat podchod a umožnit naplnění jeho komunikační a obchodní funkce. Město dále zajistí provedení rekonstrukce stavebně-technické části podchodu a umožní investorovi projektu realizovat napojení stavby na podchod.